Skip to main content
Home » Fremtidens matproduksjon » Sjømatens rolle i morgendagens matforsyning
Fremtidens matproduksjon

Sjømatens rolle i morgendagens matforsyning

Foto: Silje K . Robinson

I takt med en voksende global befolking og intensive krav om bærekraft, står sjømatnæringen overfor både muligheter og betydelige utfordringer.

Sjømatnæringen, som forsyner 40 millioner måltider daglig på verdensbasis, er i hjerte av kampen for mer bærekraftig matproduksjon. I denne sammenhengen opererer NCE Seafood Innovation, en klynge basert på Marineholmen i Bergen, omgitt av et dynamisk miljø av industri, startups, akadema og forskning.

Sammen med våre medlemmer og partnere har vi en felles dedikasjon til å håndtere utfordringer sammen, og fortsette veksten det er spådd for 2050. Her vil sjømatnæringen styrke sin posisjon som en global bidragsyter i matsystemet. Næringen er ledende på bærekraftig produksjon av proteiner, og sjømatnæringen har de øverste plasseringene på Collar Fair Protein Producer Index, hvor oppdrettere som Mowi, Lerøy og Grieg leder an med en bærekraftig protein-produksjon.

Vi snakker om en næring som er i rivende utvikling, der Norge som sjømatnasjon er verdensledende. Selskapene Mowi, Lerøy og Grieg omsetter for svimlende summer. I 2022 eksporterte Norge laks og ørret for 111,3 milliarder NOK og de tre selskapene stod for nesten 90 milliarder, ifølge årsrapport for 2022.

Sammen med våre medlemmer, har vi som mål å bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål. Vi tror at sjømat vil bli en del av et fremtidig bærekraftig og sunt matsystem. Å bidra til utviklingen av dette gjennom innovasjon og samarbeid med våre medlemmer og partnere er det viktigste bidraget vi kan gi. Spesielt relevante for klyngens arbeid er de følgende seks målene:

3: God helse og velvære
9: Industri, innovasjon og infrastruktur
12: Ansvarlig forbruk og produksjon
13: Stoppe klimaendringene
14: Livet i havet
17: Samarbeid for å nå målene

Sammen med våre medlemmer, har klyngen identifisert fem områder som ikke kan løses alene og som vi må jobbe sammen om i fellesskap. Disse områdene er klima, miljø og sirkulærøkonomi, digital transformasjon og digitalisering, fiskehelse- og fiskevelferd, fremtidige fôringredienser og fremtidig kompetanse og attraktivitetsaktiviteter for å tiltrekke næringen de beste talentene.

Digitalisering og digital transformasjon

NCE Seafood Innovation har et målrettet fokus på å fremme digitaliseringen i sjømatnæringen gjennom standardisering og deling av data. Ved å synliggjøre verdien av datautveksling, som forbedrer fiskehelse, gir økt fiskevelferd og optimerer fôring, styrkes bransjens bærekraft. Sentralt i digitalisering er AquaCloud-plattformen, som fungerer som leverandør av datasett fra prosjektpartnere til ulike aktører i hele bransjen.

Kompetanse og talentattraksjon

Det er et stort udekket behov for kompetanse i næringen. Våre medlemmer og partnere bidrar derfor i innovasjonscamper rettet mot skoleelever og studenter der fremtidens ansatte får innsikt i hvilke spennende karrieremuligheter næringen har. I tillegg får deltagerne løse reelle case/utfordringer som næringen har. For å gjøre næringen attraktiv for de beste hodene, så har vi også etablert et eget Seafood Trainee-program, der traineene blir ansatt i en bedrift i et år mens de følger et faglig program. Til årets program kom søkertallet opp i nesten 600.

For å øke kompetansen i næringen, er det nå også etablert programmer Seafood Next, Seafood Circular og vi står akkurat på trappene til å starte det første kullet med Seafood Digital.

Fiskehelse og fiskevelferd

Får å sikre bærekraftig vekst i næringen og redusere dødeligheten, må næringen forbedre fiskehelse og fiskevelferden. Gjennom AquaCloud tilgjengeliggjøres datasett. Disse brukes både til å støtte forskningsprosjekter og til utvikling av nye løsninger for å løse utfordringen.

Fremtidige fôringredienser

For å kunne møte det enorme vekstmålet, må vi finne bærekraftige fôringredienser. Vårt mål er å realisere potensialet i nye råvarer for fôr og muliggjøre kommersialisering av fremtidige fôringredienser. Høsten 2022, ble det gjort en omfattende kartlegging av hvilke potensielle typer fôr som kan være aktuelle, og hvilke som har størst potensialet. Utfordringen nå blir å velge å innovere på fôrtyper som gir grunnlag for skalering.

Sirkulære økonomi og klima

Vårt mål er å redusere næringens øko-fotavtrykk, og aktivt stimulere til nye sirkulære forretningsmodeller og sirkulære løsninger i sjømatnæringen. Det jobbes nå med spennende symbioseprosjekter der for eksempel flere bedrifter samarbeider om å bli sirkulære innen et geografisk område, og slamprosjekt der målet er å skape nye verdikjeder som gjør at slam kan brukes til å gjenvinne fosfor som igjen kan brukes til gjødsel og produksjon av annen mat.

Stort behov for kompetanse

Trude, daglige leder i NCE Seafood Innovation, trekker frem behovet for kompetanse og innovasjon i sjømatnæringen:

– Digitalisering har potensialet til å transformere sjømatindustrien, spesielt innen fiskehelse. Kritisk er kunnskapsdeling og en dypere forståelse av endringsprosessen.

Bergen, som en livskraftig og attraktiv studentby, er strategisk plassert for å tiltrekke seg talent som kan videreutvikle sjømatnæringen. I horisonten ser NCE Seafood Innovation en fremtid hvor bærekraft og teknologi flyter sammen, og skaper en varig og positiv endring i matproduksjonen fra havet.

Next article