Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Ekspertene svarer: Slik blir fremtidens kommune
Fremtidens kommune

Ekspertene svarer: Slik blir fremtidens kommune

Foto: Unsplash

Klimaendringer, satsning på velferdsteknologi, innovasjon og kompetanse. Det er noe av det kommunene satser på og planlegger for i fremtidens kommuner.

Lisbeth Hammer Krog (H)

Ordfører, Bærum kommune

Hva mener du/dere kommer til å kjennetegne fremtidens kommune?

Kommunens evne til nytenking og innovasjon er avgjørende for å tiltrekke seg kompetansen vi trenger for fremtiden. Bærum har en bevisst satsing på sommerstudenter fra innovative og tekniske studier. Disse bidrar med spennende og fremtidsrettede innovasjonsinnspill, og blir kjent med oss som en mulig fremtidig arbeidsgive

I år har vi lært: Hvor og hvordan bygge for å unngå skader og slitasje i trefasader, at 48 av 124 undersøkte kommunale bygg er egnet for installasjon av solceller. Og hvordan vegetasjon, belysning og aktiviteter i skolegården kan bidra til å forebygge hærverk og kriminalitet.

Har dere noen egne prosjekter eller tiltak dere ønsker å trekke frem?

Klimaendringene gjør at vi allerede i dag opplever et varmere, våtere og villere vær, og vi har sett flere eksempler på at norske kommuner ikke er rustet for dette.Kraftig nedbør blir varslet på forhånd. Men det er vanskelig å vite hvor uværet vil ramme hardest, hvilke hjem som er utsatt, og hvordan overvann kan gjøre skade. Det er skremmende.

I 2019 tok Bærum kommune initiativet til innovasjonsprosjektet InnoVann – for fremtidsrettet overvannshåndtering. InnoVann vil gjøre kommunene bedre i stand til å møte fremtidens klima, med verktøy for å redusere konsekvensene av styrtregn på en bedre og mer samfunnsøkonomisk lønnsom måte.

Hvordan håndterer kommunen potensielle utfordringer knyttet til bærekraft og miljø i planleggingen av fremtidige prosjekter og initiativer?

Vi må møte de store utfordringene med innovasjon, kontinuerlig endring og forbedring og et helhetlig langsiktig blikk. Kompetanse er også viktig.

For å få til dette må vi finne løsninger som fungerer i den praktiske hverdagen til innbyggere, organisasjoner, næringsliv og medarbeidere. Vi må finne svar i tett dialog med og i samarbeid mellom fagmiljøer. Det gjelder også å innlemme kunnskap og forskning i utviklingsarbeidet.

Innovative og fremtidsrettede virksomheter som systematisk arbeider med tillit, trygghet og læring, tiltrekker seg medarbeidere med kompetanse.

Per Sverre Kvinlaug (KrF)

Ordfører, Kvinesdal kommune

Hva mener du/dere kommer til å kjennetegne fremtidens kommune?

Godt samspill med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet vil være avgjørende for fremtidens kommune for å sikre bærekraftig utvikling i samsvar med FNs bærekraftsmål. Vi har nettopp vedtatt Kvinesdal 2040 som er vår nye kommuneplan, samfunnsdelen hvor vi søker å svare ut utviklingstrekkene.

Har dere noen egne prosjekter eller tiltak dere ønsker å trekke frem?

Kvina Vita, kommunens satsing på omsorgsteknologi. Velferdsteknologi kan understøtte en ny utvikling og være et eller flere tiltak for å endre disse tjenestenes innretning, med større vekt på selvhjelp, selvstendighet, sosial deltakelse, aktiv omsorg og hverdagsrehabilitering. Målet vårt er at flere skal kunne bo hjemme lengst mulig.  

Vil også trekke frem industriprosjektet Green Industry Hub som vi er en del av sammen med Eyde klyngen og Å Energi. I Kvinesdal har vi område som har spesielt gode forutsetninger for å delta aktivt i utvikling av løsninger knyttet til «det grønne skiftet».  Et av de største kraftknutepunktene i Norge befinner seg i Kvinesdal.  Her er også Eramet som er en stor industribedrift etablert. Det er også planer om viktige etableringer av nye virksomheter knyttet til hydrogen, landbasert havbruk, biogass og annet.  Det er igangsatt et forprosjekt og det søkes nå videre på hovedprosjekt for å se på hvordan vi kan utvikle gode miljøfremmende samarbeidsmuligheter innenfor symbiose og sirkulærøkonomi.

Hvordan håndterer kommunen potensielle utfordringer knyttet til bærekraft og miljø i planleggingen av fremtidige prosjekter og initiativer?

Overgangen til et lavutslippssamfunn innebærer at Kvinesdal må reduserer klimagassutslipp, håndterer et klima i endring, ivaretar naturmangfoldet og bevarer og bruker naturressurser på en mer bærekraftig måte. Eksempel på dette er at vi vil vektlegge å ikke bygge ned dyrkbar jord, og vi vil legge til rette for ytterligere bruk av fornybar kraft. Vi er et kraftknutepunkt, vi har spillvarme fra industrien og det jobbes med hydrogenproduksjon. Tilrettelegging og informasjon til næringslivet og innbyggerne om klimavennlige valg og tilskuddsordninger vil bli prioritert, og vi vil ha fokus på sirkulærøkonomi.

Next article