Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Spleiselaget hvor alle må delta
Sponset

Norsirk har sørget for å samle inn, miljøsanere og gjenvinne elektrisk og elektronisk avfall i mer enn 20 år. De har gjort det samme med batterier siden 2015 og startet med emballasje tidligere år.

I denne bransjen snakker man om utvidet produsentansvar. Enkelt forklart innebærer dette produsentansvaret at den som produserer eller importerer produkter også skal ta ansvar for produktet den dagen det blir til avfall. Selv om du kanskje ikke har hørt om begrepet, så kjenner du helt sikkert til flere av de ordningene som innebærer utvidet produsentansvar. Panteordningen for drikkevareemballasje og ordningen med el-retur for elektriske artikler og hvitevarer er bare et par av eksemplene.

– Nå har Norsirk tatt på seg en ny rolle med å etablere gode retur- og resirkuleringssystemer på flere områder innen emballasje, i tillegg til de andre forretningsområdene.

lant annet har vi tatt ansvar for plast, EPS – som på folkemunne er bedre kjent som isopor – glass- og metallemballasje, samt brunt papir og emballasjekartong, sier Eva Maritdatter som er fagsjef for emballasje i Norsirk.

Produsenter og importører sitter med nøkkelen

Produsentene og importørene bestemmer på mange måter hva som skal skje med produktene den dagen de ikke lenger har nytte for dem og blir til avfall.

– Hele samfunnet arbeider for at vi skal over i et samfunn med mer sirkulær økonomi der ressursene og materialene ideelt sett skal gjenvinnes, brukes på nytt og således danner et kretsløp. I dette bildet er produsentansvaret et veldig kraftfullt virkemiddel. Det er viktig at produsentene blir kunde av en produsentansvarsordning og utformer både produkter og emballasje på en slik måte at disse kan materialgjenvinnes på smidigst mulig måte, forklarer Maritdatter.

eva-maritdatter

Eva Maritdatter

Fagsjef for emballasje, Norsirk

Hun forteller også om prinsippet «the polluter pays» – en modell der tanken er at den som er ansvarlig for å skape forurensning også skal bære kostnaden med å unngå skade på mennesker, klima eller miljø.

– Sagt med andre ord betyr dette at dersom noen av Norsirks kunder ønsker å lansere nye produkter som inneholder materialer som ikke kan gjenvinnes i det norske markedet, så skal de betale mer enn de produsentene som ikke har slik emballasje, fortsetter hun.

Det er også viktig at produsentene merker emballasjen riktig, og at de følger den nye merkeordningen, slik at det blir enklere for forbrukerne å kildesortere på en korrekt måte.

Koordinerer aktivitetene

Norsirk koordinerer aktivitetene hvor avfallet samles inn, transporteres til sorteringsanlegg og videre til dem som videreforedler og behandler avfallet slik at det kan brukes på nytt.

– Vi er den nye aktøren her i landet på produsentansvar på emballasjemarkedet, og vi er i vekst. Det er viktig at det endelig blir konkurranse på dette markedet, for vi står foran store og kompliserte utfordringer både for samfunnet og for jordkloden. Da er det sunt at flere bidrar og konkurrerer om å komme med de beste løsningene, sier Maritdatter.

Etterlyser mer handling

For tiden er det et stort fokus på marin forsøpling, FN’s bærekraftmål og strengere EU-krav. Nærmest alle snakker om det grønne skiftet, sirkulærøkonomi og ønsker bedre løsninger.

– Vi har fortsatt en lang vei å gå. Et konkret eksempel er at det fremdeles finnes veldig mye plast og andre materialer som ikke lar seg gjenvinne. Viljen er der, men det er fortsatt mye prat og lite handling, og vi ønsker at myndighetene viser tydligere vei. Enda mangler det mye på den myndighetsmessige koordineringen og mer må til dersom vi skal nå alle målene som er satt. Norsirk har spilt inn hvilke områder og temaer vi mener er viktig å avklare – både til departementet og direktoratet.

Alle skal med

Hittil er det først og fremst de store aktørene som har tatt miljøansvaret for emballasje for hele bransjen og tatt de dertil hørende kostnadene, mens svært mange mindre aktører har sluppet unna. Det er fortsatt for mange gratispassasjerer i systemet og alle som setter emballasje på markedet bør ta sin kostnad. Netthandelen utgjør en annen utfordring som det er vanskelig å kontrollere.

– Skal vi lykkes med å snu plastkrisen i verden må alle delta. Etter hvert som det innføres strengere krav til gjenvinningen, vil også kostnadene for produsentansvaret øke og da er det viktig at alle blir med på spleiselaget, avslutter Maritdatter.

Av Tom Backe

Next article