Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Norner – viktig forskning for plastens sirkularitet
Sponset

Norner AS bidrar aktivt til den grønne omstillingen med ekspertise og fremtidsrettet forskning i eget laboratorium.

Norner er et teknologi- og laboratoriesenter innen plast. Vi flyttet inn i et stort skreddersydd «Polymer Exploration Centre» i 2022 i Porsgrunn hvor vi har ca. 100 ansatte med hovedvekt på spesialister som ingeniører og forskere.

Norner leverer forskningstjenester i Norge og internasjonalt til hele verdikjeden for plast med høyt fokus på utvikling av teknologi for bedre gjenvinning og gjenbruk av plastproduktene.

– Hos oss har vi eksperter som forsker på sammensetningen av materialer og produkter, hvordan dette påvirker mulighetene for gjenvinning, og kravene til plastens egenskaper i ulike anvendelser. Vi jobber med både mekanisk og kjemisk gjenvinning i våre pilotanlegg, sier administrerende direktør i Norner, Kjetil Larsen.

Kjetil Larsen

Direktør i Norner 

Høyteknologisk laboratorium

Teknologisentret inkluderer prosessteknologi og piloter for både polymerproduksjon og plastbearbeiding til produkter og prototyper. Norner har laboratorier for avansert testing av kjemiske, termiske og mekaniske egenskaper av materialer og ferdige produkter.

– I våre piloter for gjenvinning kan vi teste ulike scenarier som hjelper industrien med å forstå hvilke tiltak som kan gjøres for en sirkulær fremtid, sier Norners markedssjef Ole Jan Myhre.

Ole Jan Myhre 

Markedssjef, Norner 

Sirkulær plastindustri

Norsk og internasjonal industri står foran en stor omstilling for å nå de ambisiøse målene for bærekraft og miljøavtrykk. Da må materialer og produkter inngå i en sirkulær verdikjede. Norner vil, med sin spesialkompetanse og teknologisenter for plast hjelpe industrien med å nå målene.

Norners bidrag til sirkulær omstilling er gjennom prosjekter med kunder og partnere, både på oppdrag og gjennom forskningsprosjekter finansiert av Norske eller EU’s myndigheter. Viktige problemstillinger er produktets gjenvinnbarhet, materialkvalitet og -egenskaper etter gjenvinning, redusert materialbruk gjennom lettere produkter eller også gjennom bruk av biobaserte råstoff.

Gjenvinnbarhet av plastprodukter og -emballasje betinger en forståelse for både materialer, design og funksjonalitet, som for eksempel emballasjens effekt på matens holdbarhet. For emballasje spesielt, har det blitt utarbeidet klare retningslinjer for gjenvinnbarhet hvor spesielt systemet til «RecyClass» er det som blir mest benyttet i Europa. Norner bidrar aktivt i dette arbeidet.

– Norner jobber også med teknologi og produktutvikling for å sikre høy produktkvalitet, lang levetid på materialer og at bygningsprodukter skal produseres med gjenvunnet plast, sier Myhre.

Store samarbeidsprosjekter

«RecyFoodPack» er et prosjekt støttet av forskningsrådet, som ledes av Norner i samarbeid med industri og institutter. Målet med prosjektet er å finne ut mer om hvordan vi må organisere plastinnsamling og -gjenvinning for at emballasjen skal kunne brukes på nytt til matemballasje.

«Sirkulære løsninger for Aquaculture Industry Project» (SirkAQ) fikk tilskudd fra regjeringens Grønne Plattform i 2022. Dette er et stort prosjekt, ledet av industrien, med Norner i en hovedrolle for FoU innen materialenes levetid, gjenbruk og gjenvinning. Prosjektets mål er å fremme overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi i akvakultur med en visjon om «Null plastavfall innen 2030».

«Reduce, Reuse, Recycle; Circular solutions and reduced consumption of virgin plastic» (Re3Plast) er et nytt stort prosjekt som fikk tilskudd fra Grønn Platform i 2023, hvor Norner deltar. Det vil bli utviklet teknologiløsninger for en grønn omstilling av emballasjeverdikjeden slik at forbruket av jomfruelig plast og mengden avfall fra emballasje minimeres. Hovedfokus er på matemballasje, en av de største avfallsmengdene av plast og et uutnyttet potensial for verdiskaping.

Next article