Home » Fremtidens industri » Niva bidrar til det grønne skiftet
Sponset

Forskning, innovasjon og ny teknologi skal bidra til å omstille Norge. Utslipp skal kuttes, samtidig som det legges til rette for næringsutvikling og vekst.

I Norge er vann den viktigste ressursen til energi, og vårt landbruk, skogbruk og havbruk står for en stor andel av norsk verdiskapning. Presset på vannforekomster og hav er stort, og for å lykkes med grønn omstilling må vann i alle former forvaltes klokt.

Bærekraft har lenge vært et nøkkelord for forvaltning av vannressurser og innebærer å balansere hensyn til mennesker, natur og økonomi. Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har kunnskap om vann i alle disse perspektivene.

Vi bidrar til Det grønne skiftet ved å legge kunnskapsgrunnlaget for framtidens løsninger. Det handler blant annet om mer effektiv ressursbruk, utnyttelse av avfallsstrømmer, redusert kjemikaliebruk og effekt på miljøet, lavere utslipp, restaurering av vannmiljø og naturbaserte løsninger for håndtering av vann på avveie.

Forurensning og utslipp fra eksisterende og ny industri, både landbasert og havbasert, må ned på et minimum for å innfri forventningene til et lavutslippssamfunn.

NIVA bistår industrien med å overvåke utslipp, vurdere miljøfare, kartlegge utslippsstrømmer fra dagens produksjon og fra forurensede masser og sedimenter, samt finne løsninger for å redusere disse. Vi utvikler effektive overvåkningsmetoder og nye renseløsninger for avløp, overvann og tilførsler fra andre kilder.

Innenfor akvakultur og havbruk kommer NIVAs kompetanse til nytte i overgangen til en sirkulær økonomi, i utviklingen av ny teknologi og i utviklingen av nye arter fra mikroalger til fisk.

Sammen med Midt-Norsk Havbruk og Seafarming Systems har vi bl.a. vært sentrale i dokumentasjon av miljøet og fiskens prestasjon  i Aquatraz, et rømningssikkert, semilukket oppdrettsanlegg som beskytter mot lakselus. Som våre datterselskap i Chile og Tromsø er vi opptatt av at vannressurser som settes av til akvakulturformål benyttes optimalt med minst mulig negativ effekt for miljøet.

Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser, som bl.a. tang og tare, kan bli blå vekstnæringer som bidrar til omstillingen. NIVA har betydelig kunnskap om disse ressursene og er en ledende kunnskapsleverandør for både næring og offentlig forvaltning.

Det NIVA-ledede prosjektet KELPPRO, finansiert av Norges forskningsråd, har de seneste fire årene undersøkt miljøpåvirkninger av taredyrking langs norskekysten, både i de åpne vannmassene og på havbunnen, samt evaluert effekter på marine økosystemer. KELPPRO viser at taredyrking kan gjennomføres bærekraftig og med få negative påvirkninger på miljøet; godt nytt når en oppskalering av tareindustrien står på trappene langs norskekysten.

For å nå målene om økt verdiskaping i og etter det grønne skiftet er det viktig at næringsaktører går sammen med lokal og regional forvaltning om bærekraftige løsninger. I over 60 år har NIVA utviklet kunnskapsgrunnlag for å løse miljøutfordringer og bidratt til utvikling, politikkutforming og verdiskaping med en helhetlig, økosystembasert tilnærming.

Dagens miljøutfordringer er ofte sammensatte og løsningene mer komplekse enn tidligere, og endringer i klima og natur henger nøye sammen. Vår kompetanse innen vann, forurensing, biologi og forvaltning er sentrale brikker i utviklingen av en bærekraftig samfunnsinfrastruktur som fungerer godt, og som påvirker omgivelsene minst mulig negativt.

NIVA har kompetanse på hvordan mennesker, kultur og natur påvirker hverandre, og hvilke verdier, perspektiver og kunnskap som speiles i miljøpolitikk, regulering og forvaltning. Kunnskap om disse sammenhengene er viktig for helhetlig vann- og miljøforvaltning og for fremtidens industri. Vi arbeider for en bærekraftig fremtid.

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål. Les mer her!

Tekst: NIVA

Neste artikkel