Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Knutepunktet Hitra Industripark og Kysthavn
Sponset

Norskekysten spiller en avgjørende rolle i Norges økonomi. Betydningen av bærekraftig næringsutvikling langs kysten er økende. Hitra Industripark og Kysthavn er beviset på hvordan målrettet tilrettelegging for næring kan sikre befolkningsutvikling og lokalsamfunn, samtidig som det tas hensyn til miljø og samfunnsansvar.

Hitra har hatt over 15 år med positiv befolkningsvekst og har fått nye attraktive arbeidsplasser som følge av nye nærings- og industrietableringer. Regionen Hitra/Frøya er helt i landstoppen innen verdiskaping og vekst i næringslivet og styrkes ytterligere gjennom tett samarbeid i region-samarbeidet Trøndelag sørvest – Lakseregionen.

John Lernes

Ordfører

Ingjerd Astad

Kommunedirektør

Emil Melting

Økonomisjef

Et knutepunkt for bærekraftig næringsutvikling

Hitra Industripark og Kysthavn er i dag et knutepunkt for bedrifter innen havbruk,marine næringer og logistikk. Knutepunktet gir muligheter for samarbeid og utvikling av bærekraftige teknologier som fremmer innovasjon og støtter kystnæringer innen havbruk.

– Hitra Kysthavn med Hitra Industripark er vårt svar og bidrag til å løse de utfordringer verden står ovenfor. Havet og kysten må i enda større grad bidra til å sikre matproduksjon og utslippsfrie energiløsninger. Dette må gjøres gjennom mer bærekraftige transport- og logistikk-løsninger, med tilgang til effektive tjenester og energi ved knutepunkt der man i størst mulig grad kan oppnå «one-stop-shop».

– Vi tilrettelegger for framtida og har byggeklare næringstomter

Hitra Kysthavn – En port til bærekraftig transport

Hitra Kysthavn er strategisk plassert og bidrar til effektiv transport av varer til og fra regionen. Dette reduserer miljøpåvirkningen samtidig som det gir bedrifter i regionen tilgang til nasjonale og internasjonale markeder.

Store havbruksaktører som MOWI og Lerøy har investert i området og bygget verdens mest moderne lakseslakteri i industriparken, noe som ytterligere styrker regionens posisjon som et sentrum for havbruksnæringen og gir et betydelig bidrag til den norske havbruksindustrien.

Knutepunkt for gods fra vei til sjø

I Nasjonal Transportplan 2022-2033 er Regjeringens ambisjoner om å overføre godstransport fra vei til sjø og bane. Hitra Industripark og Kysthavn spiller en vesentlig rolle i å oppfylle denne ambisjonen ved å tilby effektive logistikkløsninger som reduserer godstransport på veiene og gir bedrifter en plattform for bærekraftig vekst.

– Vi tilrettelegger for framtida og har byggeklare næringstomter slik at vi kan være godt vertskap for både eksisterende og nytt næringsliv, og for deg som personlig tilflytter, sier kommunedirektør i Hitra, Ingjerd Astad.

Hitra Industripark og Kysthavn er en modell for hvordan bærekraftig næringsutvikling langs Norskekysten kan realiseres gjennom samarbeid mellom offentlige og private aktører. Dette bidrar til en bærekraftig fremtid for Norges kystsamfunn.

Next article