Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Grønn omstilling gir store muligheter for norsk industri
Sponset


Norge og verden må løse klimautfordringer og nå 1,5 graders målet, og det er et felles samfunnsansvar. Norsk Industri og DNV har analysert den norske energitransisjonen mot 2050 (Energy Transition Norway 2021).

Rapporten viser at det er nær umulig å nå 2030-målene, og at mange nye tiltak og skala trengs for hovedmålet i 2050. De tre store sektorene med høy andel av utslippene er transport, industri og olje og gass.

Hans Petter Rebo

Bransjesjef for Elektro og Energi – Norsk Industri

Nils Klippenberg

Styreleder for Elektro og Energi – Norsk Industri

«Grønne» elektroner

Mange teknologier og løsninger trengs for å nå målene, og de må anvendes i stor skala. Elektrifisering med «grønne» elektroner (fornybar kraftproduksjon) av alt som kan elektrifiseres i alle sektorer, utvikle hydrogen og hydrogenderivater for industri og transport, og karbonfangst for industri- og olje og gass-sektoren er nødvendig. Det er også energilagring, overføringskapasitet og et velfungerende energisystem. Teknologiene er der, men vi må ned på kostkurven.

Et eksempel på ny grønn industri er batterier for kjøretøy og stabilisering av strømnettet. Elektrifisering, produksjon av hydrogen og karbonfangst krever mye fornybar kraft, i likhet med grønne industriprosjekter (nye og modifikasjon av eksisterende). Rapporten viser at frem mot 2050 trengs opp mot 250TWh mot dagens snaue 150TWh. Da trengs utbygging og modernisering av vannkraft, bruk av solenergi og energieffektivisering. Men uten storstilt utbygging av havvind vil ikke en fornybar produksjon på opp mot 250TWh for å nå de industrielle og klimamålene nås.

Fremtidens energimiks

Norge eksporterer i dag gass og olje tilsvarende cirka 2100TWh eller størrelsesorden 15 ganger norsk strømproduksjon. Europa trenger energien, og bedrifter og Norge nyter godt av inntektene. Men det mangler langtidsplaner for hvordan dagens eksport av olje og gass kan erstattes av fremtidens energimiks av elektrisitet, hydrogen, ammoniakk og e-fuels. Med 30 GW havvind, og helst betydelig mer, kan vi bygge en norsk servicenæring for et fornybart energisystem som tar over for dagens O&G servicenæring.

Hjemmemarked er viktig, men det er altfor få konkrete prosjekter. Vi har respekt for høringsuttalelser, men klokkehastigheten må opp og delprosesser må gå parallelt. Nye havområder for vind må lyses ut, i samråd med andre næringer og konsesjonstiden for vann- og vindkraft må dramatisk reduseres. Infrastruktur må bygges for lading av tungtransport, skip og fly. Likeledes infrastruktur for hydrogen.

Regjeringen og innstilling fra Energi- og miljøkomiteen om 30GW havvind innen 2040 er viktig. Og Nakstadutvalget adresser behovet for raskere behandlingstid og prioriteringer. Det langsiktige målbildet for 2050 krever at beslutninger tas nå og politiske avklaringer trengs. Industrien er klar.

Next article