Skip to main content
Home » Fremtidens industri » Eiktyr Industripark viser vei mot det grønne skiftet
Sponset

Samlokalisert industri bruker både energi og areal mer effektivt. Det er viktig på vei mot en grønn omstilling. I Orkland kommune i Trøndelag er den nye, grønne industriparken Eiktyr i ferd med å ta form. En park som vil gi stor areal- og energigevinst. 

– Vi ønsker å bygge opp en industriell, grønn superklynge, hvor bærekraft og smart energibruk ligger i bunnen for konseptet, sier Dorte Solvang, daglig leder for Norsk Industriutvikling, selskapet som utvikler Eiktyr Industripark.

Industriparken tar utgangspunkt i batteriproduksjon, og Elinor Batteries blir den første virksomheten som skal etableres.

– Batteriproduksjon er tradisjonelt kraftkrevende, men mye av energibehovet er termisk. Til slike formål kan vi faktisk bruke energien flere ganger om vi samarbeider på tvers av bedrifter i samme industripark. Vi ser etter industrier som har biprodukter og energi vi kan ha bruk for i Elinor, og motsatt, sier Truls Johansen, strategidirektør i Elinor Batteries.

Parken bygges rundt hvilke industrier som kan plassere seg inn i en sirkulær klynge, der man kan bygge opp verdikjedene både oppstrøms og nedstrøms. For batterinæringen er dette spesielt viktig, da marginene er små i hvert ledd av verdikjeden, samtidig som norsk fornybar kraft og kompetanse gir konkurransekraft i alle ledd.

Areal og nett

Solvang forteller at to av de viktigste kriteriene for lokasjonen, er stort nok areal og tilgang på nett. 

– Vi skal håndtere, ta imot og gå foran i etableringen av en hel industriell verdikjede, og legge til rette for vekst. Det arealet som trengs, finner vi i Orkland. Orkland står også i en særstilling når det kommer til muligheten til å ta ut kraft fra nettet, siden området ligger midt mellom to store sentralnetts-trafoer, sier hun.

I tillegg er det en fordel at Orkland ligger tett på Trondheim, siden mange aktuelle bedrifter vil skape betydelige arbeidsplasser og ha et stort kompetansebehov. 

Ellinors teknologidirektør Fengliu Lou og produktdirektør Holger Gritzka i aksjon i SINTEFs batterilab. Foto: Geir Mogen

Krevende og spennende

Solvang forteller at de nye, grønne næringene er krevende og spennende næringer å være vertskap for. 

– De krever at vi som tilrettelegger har en forståelse for hva det vil si å utvikle ny grønn industri, og det er viktig at kommunene også bygger kunnskap om dette i forvaltningen. Dette er mer samfunnsprosjekter enn rene industrietableringer, sier hun. 

For hva skal vi som samfunn egentlig bruke kraften på fremover? Hvordan kan vi best legge til rette for en grønn omstilling?

– Det blir viktig å tilrettelegge for de aktørene som gir mest mulig verdiskaping tilbake til samfunnet. Der er batteriproduksjon i en særklasse på grunn av en mye større andel arbeidsplasser og dermed skatteinntekter, enn mange av de andre industriene som kjemper om kraft nå, sier Solvang. 

FAKTA

 Det grønne investerings-selskapet Valinor har lansert Elinor Batteries for å etablere en batterifabrikk i Trøndelag. Elinors fabrikk blir liggende i den grønne industri-parken Eiktyr i Orkland kommune. 

Les mer på elinorbatteries.no

God bakgrunnsinformasjon

Samarbeidet med kompetente rådgivermiljø, som Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), Norconsult og Rambøll, har vært viktig i arbeidet med planprosessen for Eiktyr Industripark.

– Vi ønsker å bygge industri på en ny måte for fremtiden. Da er det viktig at vi tar avgjørelsene på bakgrunn av god kunnskap. Vi har gjennomført omfattende utredninger for relevante og viktige temaer. Vi ønsker å gjøre dette på en mest mulig bærekraftig måte og med minimal negativ effekt på naturen, sier Solvang. 

Strategidirektør Truls Johansen går inn i styret i europeiske UpCell Alliance. Foto: Upcell Alliance

Stort behov for batterier

Elinor Batteries og Norsk Industriutvikling er begge initiativ som springer ut fra det norske investeringsselskapet Valinor, som re-investerer 90 prosent av all gevinst i bærekraftige selskap og prosjekter. Med lang erfaring og flere selskaper innenfor fornybar kraftproduksjon, har Valinor valgt å satse også innenfor nye grønne industrier. Med Elinor Batteries svarer Valinor på et enormt behov for batterier som følger utbyggingen av fornybar energi globalt, og i Europa spesifikt.

– Utbyggingen av vind og særlig solkraft har akselerert globalt de siste årene, og utgjør en svært positiv fremgang i kampen mot global oppvarming. Vi står foran en enorm vekst. Fossil kraftproduksjon må byttes ut med fornybar i et forrykende tempo om verden og Europa skal nå sine utslippsmål, sier Johansen.

Elinor Batteries

Bygger Europas mest konkurransedyktige og bærekraftige batterifabrikk i Midt-Norge

Bærekraftig batteriproduksjon

Tid- og væravhengig vind- og solkraft kan ikke reguleres på samme vis som vannkraft eller fossil kraftproduksjon. Det trengs store mengder batterier for å lagre kraften mellom produksjon og forbruk. 

– Også der strømmen brukes vil vi, med stadig økende grad av elektrifisering av alt fra transport til oppvarming og industri, få enormt behov for utbygging av infrastruktur. Batterier vil bidra til bedre utnyttelse av slik infrastruktur, med mindre behov for nedbygging av natur og dyre kraftlinjer som resultat, sier Johansen.

EU vil gjennom stadig strengere reguleringer sikre at batterier produseres mer bærekraftig, med bedre materialbruk og utvinning, mer gjenvinning, og lengre levetid. Samtidig vil Europeisk produksjon belønnes, og batteri og råvarer produsert med fornybar kraft vil sågar bli et globalt konkurransefortrinn.

Norsk Industriutviklings styreleder Terje Andersen sammen med daglig Leder Dorte Solvang på Orkanger med Eiktyr i bakgrunnen. Foto: Geir Mogen

I startgropen

Johansen forteller at batteri-industrien i Norge og Europa fortsatt er i startgropen.

– I Kina kan du sette deg på et tog ved batterifabrikken, og i en radius på to timer har du mest sannsynlig funnet alt du kan trenge av materialer, maskiner, kompetanse og kunder. Derfor jobber vi bredt og dypt med partnerskap i Europa for å få en langsiktig opparbeidelse av ressursene vi trenger i vår region. Særdeles viktig for bærekraft og konkurransedyktighet er en samlokalisert råvareforedling, sier han.

FAKTA

Eiktyr Industripark og Elinor Batteries blir viktige brikker i Norges satsing på grønn industri av flere grunner:

• Klynger med samlokaliserte industribedrifter som deler på ressurser bidrar til betydelige besparelser på energi og arealbruk, og gir ofte også mulighet for høyere utnyttelse av råvarer og økt konkurransekraft. Gode eksempler er Kalundborg-symbiosen, og Thamsklyngen like ved Eiktyr.
• Norges store fortrinn for mer økologisk og økonomisk bærekraftig produksjon er 100 prosent fornybar kraft til svært konkurransedyktig pris, blant annet pekt på av Bloomberg NEF i deres rangering av verden lands egnethet som vertskap for batteriproduksjon.
• Norge og Trøndelag spesielt har også fortrinn i form av kompetansen til SINTEF og NTNU, blant annet på energieffektive industriløsninger. Elinor har etablert strategiske partnerskap med begge disse.

Kilder:
Zero: https://zero.no/industriparker-kan-bli-en-motor-i-den-gronne-omstillingen/
Kalundborg-symbiosen: https://www.symbiosis.dk/en/
Bloomberg NEF: https://about.bnef.com/blog/chinas-battery-supply-chain-tops-bnef-ranking-for-third-consecutive-time-with-canada-a-close-second/

Av Marte Frimand

Next article