Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Økt norsk verdiskapning gjennom grønn maritim teknologi
bærekraft

Økt norsk verdiskapning gjennom grønn maritim teknologi

Stål Heggelund, Bransjesjef - Maritim Bransjeforening og Havbruksleverandørene. Foto: Norsk Industri

Verdiskapning og sysselsettning må settes høyt på agendaen. I Hurdalsplattformen er satsingen på norske sjøfolk og rederier, høy aktivitet i hele den maritime klyngen, samt dekarbonisering og digitalisering tydelig forankret som målsettinger for de neste fire år.

Regjeringen jobber parallelt med en tiltakspakke for klimavennlig omstilling av skip, og det er forhåpninger om at regjeringen vil inngå forpliktende klimapartnerskap med den maritime sektor.

Sentralt i den grønne omstillingen står en verdensledende norsk maritim klynge som er tuftet på høy kompetanse i alle ledd i verdikjeden. Klyngen kjennetegnes av en sterk innovasjonskraft og leverer verdensledende kunnskapsbaserte produkter og tjenester. Rederiene, verftene, utstyrs- og tjenesteleverandørene, ingeniørene, fagarbeiderne og sjøfolkene spiller gjensidige viktige roller i et komplekst samspill. Dette bidrar i sum til høy konkurransekraft, sysselsetning og verdiskapning.

Myndighetene må sette høye mål for grønn maritim næring

Det grønne maritime skiftet er allerede godt i gang i Norge. Men vi har dårlig tid. For å nå de ambisiøse klimamålene trenger vi mer samarbeid i næringen og en ambisiøs grønn maritim politikk fra myndighetene.

FNs sjøfartsorganisasjon IMO vedtok i april 2018 at de totale utslippene av drivhusgasser fra internasjonal skipsfart skal halveres fra 2008 til 2050. Tar vi høyde for økt etterspørsel etter sjøtransport betyr dette at utslippene fra hvert enkelt skip må reduseres med hele 70 til 90 prosent innen 2050. Norske myndigheter jobber sammen med IMO for å nå dette mål og har samtidig varslet om en trinnvis innfasing av lav- og nullutslippskrav for servicefartøy i den norske havbruksnæringen der det ligger til rette for dette.

Hva skal til for å lykkes i det grønne maritime skifte?

Skal vi lykkes fullt ut med det grønne skiftet må vi intensivere våre satsninger innen lav- og nullutslippsløsninger, forbedre dagens batteriteknologi, tilrettelegge for bruk av hydrogen og ammoniakk, øke digitalisering i næringen og energieffektivisere alle ledd i verdikjeden.

Digitale teknologier muliggjør og er en premiss for en grønn maritim omstilling. Økt digitalisering av den maritime bransje gjennom bruk av kunstig intelligens, autonome systemer, digitale tvillinger og robotiserte automatiske produksjonsløsninger med mer vil bidra til økt konkurransekraft og vekst.

Utbygging av infrastruktur for fornybar energi på land er avgjørende for at rederiene skal kunne velge lav- og nullutslippsløsninger for sine skip. En helhetlig tilnærming til infrastruktur for grønne energibærere, som landstrøm, ladestrøm, hydrogen og ammoniakk, vil være viktig å få på plass for å kutte utslipp i nærskipsfarten.

Tekst: Norsk Industri

Next article