Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Hva er en bærekraftig bedrift? Seks steg til bærekraft
bærekraft

Hva er en bærekraftig bedrift? Seks steg til bærekraft

jobbmøte
jobbmøte
Bærekraftarbeidet er en kontinuerlig prosess som du aldri blir ferdig med. Men du kan bli god på det. Foto: Unsplash
heidi-furustøl

Heidi Furustøl

Leder Etisk handel Norge

Hva vil det egentlig si å være en bærekraftig bedrift? Og når kan en bedrift kalle seg helt bærekraftig? Sannsynligvis aldri. Bærekraftarbeidet er en kontinuerlig prosess som du aldri blir ferdig med. Men du kan bli god på det. Her følger noen tips og triks som du kan ta med deg inn i din bedrift for å delta i det grønne skiftet.

Under covid-19-pandemien har risikoen for at norsk næringsliv kan bli knyttet til negativ påvirkning av mennesker, samfunn og miljø økt dramatisk. Det er derfor viktigere enn noen gang at virksomheter opptrer ansvarlige og følger OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Faktisk, så er et ansvarlig næringsliv en forutsetning for å oppfylle FNs bærekraftsmål. I Norge er vi i gang med det grønne skiftet og ESG-investeringer, og det er vel og bra, men det er ikke nok og bare redusere klimagasser og miljøpåvirkning. Bedriftene må også ha risikoreduserende tiltak for negativ påvirkning på menneskerettigheter og arbeidsforhold, unngå korrupsjon og skader på lokalsamfunnet.

Få har satt seg inn i retningslinjer

I en undersøkelse av Amnesty svarer hele 61 prosent av de spurte selskapene at risikoen for å bryte menneskerettighetene ikke er så stor. Av 600 næringslivsledere er det bare syv prosent som har satt seg litt inn i OECDs retningslinjer, viser en annen fersk undersøkelse fra OECDs norske kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Dette er bekymringsfullt.

Så hva kan man gjøre for å få en mer helhetlig tilnærming til bærekraft og ansvarlig næringsliv?

Aktsomhetsvurderingsmodellen – seks steg

I Etisk handel Norge jobber vi med en helhetlig og strukturert tilnærming til bærekraftig forretningspraksis, hvor etisk handel er virkemiddelet for å ivareta mennesker, samfunn og miljø. De valgene våre 160 medlemmer gjør, kan påvirke åtte millioner arbeidere i leverandørkjedene på godt og vondt. For å få oversikt over risiko og hvordan den skal håndteres, bruker våre medlemmer Aktsomhetsvurderinger som regnes som den internasjonale gullstandarden for godt samfunnsansvar. Den bygger på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv, og alle våre medlemmer rapporterer offentlig på aktsomhetsvurderinger en gang i året.

Vi bruker Aktsomhetsvurderingsmodellen når vi veileder våre medlemmer gjennom seks trinn til å bli mer bærekraftige og ansvarlige. Første steg er kanskje det vanskeligste; forankring av bærekraftarbeidet hos ledelsen og i styrerommet. Vår erfaring er at dette er en grunnleggende forutsetning for å kunne jobbe godt med bærekraft i egen virksomhet.

Så må det gjøres en risikokartlegging av negativ påvirkning på menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og klima i egen virksomhet, leverandørkjeden og gjennom forretningsforbindelser. Tredje steg er å stanse, forebygge eller redusere den negative påvirkningen, her vil særlig flerparts- og bransjesamarbeid stå sentralt. Deretter må det vurderes om aktsomhetsvurderings-tiltakene er effektive nok. Steg fem innebærer å kommunisere hva bedriften har gjort, for eksempel på nettsider og til de menneskene som er blitt skadelidende. Det sjette og siste trinnet i en aktsomhetsvurdering, er å sørge for at de som er berørt får erstatning, kompensasjon eller annen form for oppreisning, og å etablere klageordninger.

Ikke for pingler

Gjør du aktsomhetsvurderinger, reduserer du risikoen for bærekraftvasking. Og da er allerede mye av jobben gjort. Men husk bærekraftarbeid er ikke for pingler. For å få til en bærekraftig forretningspraksis må det jobbes systematisk og forpliktende over tid. Gjør du det, er ikke bare det grønne skiftet innen rekkevidde, men bedriften din vil også bidra til å nå FNs bærekrafsmål.

Lykke til med den viktige bærekraft-jobben!

Av Heidi Furustøl, leder Etisk handel Norge

Next article