Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Bør utbyggere droppe miljøsertifisering for å spare penger?
Energieffektive bygg

Bør utbyggere droppe miljøsertifisering for å spare penger?

En miljøsertifisering som BREEAM sikrer at selskapets miljøkrav faktisk blir gjennomført, og ikke rasjonaliseres bort i prosjekterings- og byggeprosessen. Foto: Pxhere

Det er tøffe tak i store deler av bygge- og eiendomsnæringen. Samtidig møter næringen skjerpede krav om å vise at selskapet og prosjektene reduserer sin miljøpåvirkning.

Store foretak kan forvente mer detaljerte rapporteringskrav da regjeringen har tatt inn bestemmelsene fra EUs Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) i forslag til revidert regnskapslov og foretakene møter også informasjonskrav om miljøpåvirkning gjennom EUs taksonomi. I tillegg kommer andre typer miljøkrav gjennom offentlige anskaffelser, fra kunder og medarbeidere, for både store og små foretak.

Katharina Th. Bramslev

Daglig leder, Grønn Byggallianse

Tre gode grunner

I trangere økonomiske tider må alle steiner snus for å spare utgifter, og noen utbyggere spør seg om de skal droppe miljøsertifisering for å spare penger. Det er forståelig, men spørsmålet er om det å unnlate å dokumentere bærekraft faktisk er sparte kroner, eller det motsatte.

Jeg mener at det minst er tre ekstra gode grunner til å miljøsertifisere nå:

  • En miljøsertifisering som BREEAM sikrer at selskapets miljøkrav faktisk blir gjennomført og ikke rasjonaliseres bort i prosjekterings- og byggeprosessen. Selskapet og prosjektet har ofte ulike briller på. Selskapet har strategiske og langsiktige briller, som kan være mål om å tilfredsstille EUs taksonomi og oppnå god bærekraftsrapportering. Det er slike strategiske beslutninger som kan sikre grønn kapital og varige eiendomsverdier. Prosjektene har mer kortsiktige briller og det de måles på, blir prioritert. Tradisjonelt har disse målene vært økonomi og fremdrift. Når et selskap setter BREEAM-sertifisering som et mål for sitt prosjekt, fører dette til at bærekraft blir konkret og målbart og må etterprøves. Slik sikrer selskapet at også langsiktige mål realiseres.
  • BREEAM er et prosessverktøy som sikrer en smidig og kostnadseffektiv prosjekterings- og byggeprosess. BREEAM er mer enn et sett med kriterier, i motsetning til EUs taksonomi. BREEAM er bygget opp med en systematisk gjennomføringsmetode, som sikrer at riktig fagkompetanse involveres på riktig tid og beslutninger tas i riktig rekkefølge. Uten en slik systematikk kan det bli mange omkamper, irrasjonelle prosesser og tiltak kan først bli adressert når det er dyrt å gjennomføre dem og i verste fall for sent.
  • BREEAM gir en tredjepartsdokumentasjon av miljøkvaliteter. Trolig blir det krav om tredjepartdokumentasjon i nytt regelverk. Det varslede Green Claims Directive, vil etter all sannsynlighet også bli gjeldende i Norge. Vi vet ikke helt når eller hvordan det endelige direktivet vil bli utformet, men formålet med direktivet er å gi kunder og befolkningen trygghet om at påståtte miljøkvaliteter blir dokumentert. Her vil tredjepartsgodkjenning være sentralt. Forslaget til ny regnskapslov stiller også strengere krav til dokumentasjon. Det krever revisorgodkjent bærekraftsrapportering og bankene vil kreve dokumentasjon på at kriteriene i EUs taksonomi er oppfylt. Det er lite trolig at noen kan påberope seg retten til grønne lån og forsikringer gjennom påstander uten bevis. BREEAM har et pålitelig system for tredjepartsverifisering og dokumentasjon av påstandene. En BREEAM-sertifisering gjør byggene klare for fremtidens lovverk på dette.

Hva er godt nok?

Selv med alle tungtveiende grunner til å sertifisere bygget, er det viktig at BREEAM ikke koster mer enn nødvendig. Vi i Grønn Byggallianse jobber med å veilede næringen i hva som er «godt nok». Det er ikke alltid nødvendig med Outstanding- eller Excellent-nivå. Sertifiseringsskalaen er der for å brukes og alle nivåer er bedre enn lovverket. Pass- eller Very Good-nivå kan være «godt nok,” også hvis tiltakshaver vil ha dokumentasjon på at bygget oppfyller EUs taksonomi.

Veiledning om dokumentasjonskravene

Vi vil også veilede bransjen i å levere dokumentasjon som er «godt nok». Vi ser at det ofte leveres mer dokumentasjon enn hva sertifiseringen krever, antakelig fordi man ønsker å være på den sikre siden. Det er uheldig da det kan påføre tiltakshaver unødige dokumentasjonskostnader. Vi vil derfor gi både revisorer og BREEAM-rådgivere mer veiledning om dokumentasjonskravene. I tillegg vil digitalisering forenkle og kutte dokumentasjonskostnader, og vi er i gang med digitaliseringsstøtte sammen med , eieren av BREEAM-systemet.

Grønn byggallianse kjemper for å gjøre verden grønnere Sammen med våre medlemmer jobber vi for at at miljø og bærekraft blir det selvfølgelige valget i hele bygg-, anleggog eiendomssektoren.

Les merr på byggalliansen.no

Next article