Skip to main content
Home » Digitalisering » Ny nasjonal e-helsestrategi: Sammen om en helhetlig og nyskapende helse- og omsorgstjeneste
Digitalisering

Ny nasjonal e-helsestrategi: Sammen om en helhetlig og nyskapende helse- og omsorgstjeneste

Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse og Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF og leder av Nasjonalt e-helseråd. Foto: Ingar Sørensen og Helse Sør-Øst RHF

Direktoratet for e-helse samarbeider tett med helse- og omsorgssektoren om den nye nasjonale strategien for e-helse. Strategien skal gjelde fra 2023 og frem mot 2030. Med innbyggernes og helsepersonells behov i sentrum, skal den bidra til kvalitet og sammenheng i tjenestene, felles retning, styrket bærekraft og innovasjon.

E-helse er et begrep som kanskje ikke er like godt kjent av alle. Det er en sekkebetegnelse på digital samhandling og på digitale løsninger og tjenester, som skal bidra til å møte både innbyggeres og helsepersonells behov på bedre og enklere måter. Vi kan nevne helsenorge.no, e-resept, videokonsultasjoner, digital hjemmeoppfølging og pasientjournalsystemer, som eksempler på slike løsninger.

Engasjement og involvering

Rundt 60 aktører som representerer ulike deler av helse- og omsorgssektoren har vært involvert i arbeidet med den nye strategien, som høsten 2022 har vært på høring. Pasientorganisasjoner og andre interessevirksomheter, samt næringsliv og ulike forskningsmiljøer, har medvirket underveis og gjennom høringen. Direktoratet mottok i alt 88 høringssvar. Disse er med på å sikre at den nye strategien blir et helhetlig og effektivt virkemiddel. Ved å invitere til dialog og diskusjon, ønsker vi å skape forutsigbarhet for aktørene og hva vi sammen skal oppnå.

En koordinert innsats skal bidra til tydeligere prioriteringer og økt gjennomføringsevne på e-helseområdet. Innbyggerne skal få bedre og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester, og i større grad kunne medvirke i egen og næres helse. Helsepersonell skal ha tilgang til mer brukervennlige digitale løsninger, som støtter deres arbeidshverdag.

Fra målbilder til leveranser

Flertallet av aktørene som har sendt høringssvar er enige i målene og visjonen, og mener at strategien setter en klar og tydelig retning. Nasjonal e-helsestrategi skal være hele sektorens strategi, og utfordringer knyttet til å utvikle tydelige tiltak og målindikatorer, må løses i fellesskap.

Vi må gå fra å snakke om fine målbilder – til konkrete leveranser.

Nasjonalt e-helseråd har et spesielt ansvar for å prioritere det som haster mest og som vil gi mest nytte. Deretter må alle involverte parter i helsesektoren bidra til at de tiltakene som blir prioritert faktisk realiseres.

Næringslivet en del av løsningen

Et av strategiens overordnede mål er å styrke innovasjonskraften i helse- og omsorgssektoren, og i enda større grad kunne bruke teknologi for å yte gode tjenester.

I 2022 etablerte Direktoratet for e-helse og de tre klyngeorganisasjonene Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster og Norway Health Tech, en ny samarbeidsarena. Det skal utarbeides en veileder på bruk av relasjonskontrakter. I tillegg skal ulike strukturelle trekk ved hjemmemarkedet og den norske e-helsenæringens konkurransekraft kartlegges med tanke på å utvikle bedre modeller for samarbeid.

Den offentlige helse- og omsorgssektoren har mye å tjene på et bedre samarbeid med næringslivet for å dra nytte av innovasjonskraften, kompetansen og ressursene som finnes i norske bedrifter. Dette vil også bidra til å skape en mer robust helsenæring.

Sammen om en helhetlig og nyskapende helse- og omsorgstjeneste!

Av Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse og Rune Simensen, direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst RHF og leder av Nasjonalt e-helseråd

Next article