Skip to main content
Home » Digitalisering » – Klok utnyttelse av data vil være viktig for en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling
Digitalisering

– Klok utnyttelse av data vil være viktig for en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling

Foto: Harald Spjelkavik / NewsLab

– Det er ingen tvil om at det er store verdier i dataøkonomien. For de fleste vil det å bli god til å utnytte egne data være den viktigste muliggjøreren for å skape verdier, sier daglig leder i Digital Norway, Liv Dingsør.

Europakommisjonen vil prioritere prosjekter med fokus på klima og digital omstilling i arbeidet med å få Europa i gang igjen etter koronapandemien.

– Verdiskaping med data som ressurs er kjernen i dette, og klok utnyttelse av data vil derfor være viktig for en bærekraftig nærings- og samfunnsutvikling også for Norge, sier Liv Dingsør.

Vanskelig å forstå

Norsk næringsliv og samfunnsliv er da avhengig av at flere bedrifter evner å delta i omstillingen og innovasjonsarbeidet som skjer i de ulike bransjene og verdikjedene. Dette er en omstilling som i økende grad drives frem av digitalisering og bedrifters evne til å samle, prosessere og utnytte data for nye formål og nye løsninger.

– I dag opplever mange små og mellomstore bedrifter det som vanskelig å forstå hvilke muligheter og data som finnes og hvordan de skal komme i gang, sier hun.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har 99 prosent av bedriftene i Norge under 100 ansatte.

Store verdier

Det er store verdier i dataøkonomien. I en analyse gjort av Menon på oppdrag for NHO estimeres potensialet for databasert verdiskapning i Norge å kunne nå 300 milliarder kroner i 2030, og EU anslår verdien av data til 829 milliarder euro i 2025. 

– Men potensial blir ikke til verdier av seg selv. I en travel hverdag må vi alle utfordres til å bli bevisst mulighetene for økt innovasjonskraft fra data i egne virksomheter, og for de fleste vil det å bli god til å utnytte egne data være den viktigste muliggjøreren for å skape verdier. Det er også en forutsetning for å kunne nyttiggjøre seg andres, sier hun.

Tett samspill

Datafabrikken er et initiativ for å utnytte verdiskapingspotensialet. Dette er et felles prosjekt mellom DigitalNorway og Digitaliseringsdirektoratet – på tvers av offentlig og privat sektor.

– Datafabrikken skal få fortgang i økt deling av relevant data fra det offentlige og private næringsliv, og gjøre det enklere for små og mellomstore bedrifter å få tilgang til anvendbare data, infrastruktur og gode hjelpere, sier hun.

Den løpende utviklingen i fabrikken utvikles i tett samspill med interessenter, datatilbydere og databrukere.

– Vi vet ikke helt hvordan Datafabrikken vil se ut til slutt. Det må vi finne ut sammen med alle de aktørene som deler vår ambisjon. Datafabrikken har derfor som mål å forene aktører til felles innsats, som kan gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å lykkes, og som kan forsterke satsinger og det gode innovasjonsarbeidet som allerede eksisterer i ulike bransjer, sier hun.

Hele verdikjeden

Deling av data på tvers av aktører og sektorer er ifølge Dingsør viktig for innovasjon og verdiskaping i en datadrevet økonomi. 

– Livslang læring er en avgjørende drivkraft, for i en datadrevet økonomi oppstår det et økende behov for kunnskapsutvikling i hele verdikjeden fra data oppstår til de anvendes i en passende form, sier hun. 

Kompetanseområder det blir viktig å ha kontroll på fremover er nye måter å jobbe på, nye måter å lede på og ny teknologi. 

– DigitalNorway har utviklet en rekke kurs som gir deg et startsted og en god oversikt over og innsikt i de kompetanseområdene vi mener du som virksomhet og arbeidstaker bør være bevisst på i dagens datadrevne økonomi. Dette finnes gratis på våre nettsider, sier hun.

Av Katrine Andreassen

Next article