Skip to main content
Home » Digitalisering » Hvordan lykkes med datadrevet endring?
Sponset

For få år siden var bruk av data og kunstig intelligens noe som angikk spesialiserte miljøer i enkelte teknologibedrifter. Med moderne skyplattformer har dette endret seg radikalt, og nå er det å bli datadrevet noe alle store virksomheter har høyt på agendaen.

– Å bli datadrevet krever mye mer enn en avansert teknisk plattform, sier Ragnar Wisløff, direktør i Applied Intelligence i Accenture.

Ragnar Wisløff

Direktør i Applied Intelligence i Accenture

– Vi ser at data og analyse har blitt et tema på ledernivå hos mange av våre kunder i offentlig sektor og at det investeres mye i å etablere det tekniske fundamentet. Samtidig ser vi at det er utfordrende å høste gevinstene av disse investeringene i form av en mer datadrevet virksomhet.

Accenture jobber med mange av de største virksomhetene i offentlig og privat sektor i Norge, og støtter disse i reisen mot å bli mer datadrevne. Det er tre områder som er spesielt viktige for at denne reisen skal bli vellykket:

Forretningsverdi

– For det første må man ha et sterkt fokus på verdirealisering. Det bør ligge en tydelig visjon og strategi bak et datainitiativ, og denne må forankres til topps i organisasjonen, sier Wisløff.

– Å skape datadrevet endring er en tidkrevende og omfattende prosess, og derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til hvilke effekter man ønsker å se og når man forventer å høste gevinstene. I tillegg er det viktig å gjøre nødvendige endringer i arbeidsprosesser, roller og organisering slik at man faktisk jobber annerledes og bruker data og AI i arbeidsprosessene.

Mange datainitiativ møter utfordringer lenge før en teknisk plattform er ferdig, og det er ikke uvanlig at investeringsviljen blir mindre når man ikke ser forventede effekter. Mange mangler en finansieringsmodell som tar hensyn til at det er behov for etablering av en plattform før man kan realisere forretningsverdi, sier Wisløff.

AI -Artificial Intelligence

Accenture tilbyr AI-konsulenttjenester og -løsninger som hjelper deg å oppnå forretningsmålene dine raskere, samtidig som du legger opp til bærekraftig vekst.

Teknisk fundament

Moderne skyteknologi har vært en viktig årsak til at mange virksomheter har en målsetning om mer bruk av data og AI. Selv om det nå er mye enklere å komme i gang, er det allikevel nødvendig å bygge en helhetlig plattform som inneholder nødvendige funksjoner for bruk og vedlikehold av data.

– Mange undervurderer nok hva som skal til for at en data- og AI-plattform skal etableres og forvaltes. Å ta steget fra pilotering til en skalerbar og robust plattform, forutsetter at man har en tydelig skystrategi og har gjort nødvendige vurderinger med tanke på datasikkerhet og personvern, sier Wisløff.

– I tillegg må man etablere en arkitektur og velge tekniske komponenter som er tilpasset behovene. Her er det mye å velge mellom og utviklingen går fort. God kjennskap til bruksområdene er derfor helt nødvendig.

Kultur og kompetanse

Det tredje området som er viktig for å lykkes med datadrevet endring er kultur og kompetanse.

– I mange virksomheter har data vært et biprodukt av forretningsprosesser. Nå må man se på data på en annen måte og behandle det som en viktig ressurs. Dette er for mange en kulturendring som vil ta tid. Det å skape nødvendig tillit til dataene krever også mer av de som produserer data i form av saksbehandling eller andre arbeidsprosesser.

Ettersom mange nå prioriterer data og AI er det også knapphet på kompetanse.

– Dette er noe alle virksomheter som jobber innenfor dette feltet merker. Det å kunne tiltrekke kompetanse samtidig som man videreutvikler eksisterende kompetanse vil være en nøkkel til suksess, sier Wisløff.

Hvorfor er det viktig å prioritere å bli datadrevet nå?

– De siste årene har vi sett verden endre seg i rask takt, og evnen til å forstå og agere på disse endringene er svært viktige. Det har mange ledere skjønt, og derfor er data og AI nå et tema på toppledernivå og i styrerom.

Og til sist – noen tips for å lykkes?

– Man må ha en tydelig og klar visjon og strategi, og jobbe helhetlig med verdirealisering, teknisk plattform og kultur og kompetanse i parallell. Om man forstår utgangspunktet sitt, setter seg tydelige mål og etablerer et langsiktig veikart, har man et godt utgangpunkt. Også kreves det en viss tålmodighet – dette er et arbeid som tar tid og krever modning, avslutter Wisløff.

Next article