Skip to main content
Home » Digitalisering » Bistår i den digitale transformasjonen
Sponset

Det er vanskelig å gjennomføre en vellykket digital transformasjon uten et digitalt mindset, men hvor finner man det?

Deler av næringslivet henger fremdeles igjen i en tankegang som var optimal for den industrielle alder, og har fortsatt et stykke å gå før det har innhentet den digitale virkeligheten. Det akter Pernille Kræmmergaard, Ph.d., tidligere professor og nå stifter og administrerende direktør i DI2X-Digitaliseringsinstituttet, å gjøre noe med.

– Det handler ikke nødvendigvis om manglende kompetanse, men om fravær av en digital tankegang som må være på plass for at man kan transformere sin bedrift. Dessverre er mye av det vi lærer som ledere preget av industrisamfunnets logikk, der det blant annet dreier seg om å levere et produkt i størst mulig omfang, sier hun.

Pernille Kræmmergaard

Administrerende direktør i Digitaliseringsinstituttet

Strategi, organisasjon og ledelse

– Alt handler om verdikjeder, underleverandører, tilbud og kontrakter, og så tilpasser vi driften etter disse faktorene, men den digitale tidsalderen påkaller helt andre måter å tenke på. Det handler om å vie større oppmerksomhet mot sluttkunden, hvem en skal samarbeide med, og mot visjonene. Hvorfor er vi her, hva vi er spesielt gode på, og hva er samarbeidspartnerne gode på?

Kræmmergaard avfeier ikke at et digitalt mindset kan handle om å være bevisst hvordan digitale verktøy anvendes, men det handler kanskje mer om dypere forståelse for hvordan den digitale og teknologiske utviklingen spiller inn på strategi, organisasjon og ledelse.

– Det fordrer fortløpende endring, både i måten å praktisere på, og med tanke på fokusområder. Jeg forlot mitt virke ved universitetet for å bidra til å etablere en slik tankegang. I Danmark har vi kjørt Masterclass i Digital Transformasjon siden 2016, og i Norge siden 2021, nettopp for å etablere et digitalt mindset blant ledere, og undervisningen skjer fysisk, fortsetter hun.

– Det fungerer best når deltagerne sitter i grupper. Blant foreleserne finner vi, foruten meg selv, både norske og danske professorer, så vel som direktører i offentlige etater og privat sektor. I Norge kjører vi også Kompetanseløftet i digital transformasjon, som er et blended learning-produkt.

Digitaliseringsinstituttet

Vi tilbyr omfattende og velprøvde rammeverk, nettbaserte verktøy, eget ressurssenter og ulike programmer for ledere og organisasjoner som ønsker å forstå, prioritere og utnytte de teknologiske og digitale mulighetene.

Nettbaserte verktøy

Formålet med Kompetanseløftet er å gi ledergrupper på tvers av organisasjonen eller organisasjoner et felles begrepsapparat, og forståelse av digital utvikling, slik at de lettere kan identifisere muligheter og barrierer, og samarbeide om å lykkes med konkrete tiltak.

– På toppen av alt dette har vi nettbaserte verktøy for kartlegging og dialog, DI2X Tools, som skal bidra til å heve refleksjonsnivået, skape dialog i organisasjonen, og styrke eget syn på hvor du er i dag, hvor du vil være, og omsette antagelser til konkret handling. De er basert på teorier jeg har utviklet gjennom 25 års forskning, og har munnet ut i en modell med fem generasjoner av digital modenhet, den sjette generasjonen er på vei.

– Der kartlegger vi hva som kreves for å øke digital modenhet. Med utgangspunkt i disse rammeverkene har vi utviklet programvare for egenevaluering, der en kartlegger organisasjonens digitale modenhet og evne til digital transformasjon, så vel som digitalt mindset og kompetanse, helt ned på individnivå, forklarer Kræmmergaard.

Hun mener det for næringslivet handler om overlevelse, men også for offentlig sektor. Klarer ikke helsevesenet å sikre folkehelsen, har vi et problem.

– Optimaliserer du prosesser sparer du ressurser, men med teknologi kan vi også skape nye, proaktive og datadrevne tjenester som ikke bare revolusjonerer virksomheter, men også fremmer bærekraft i samfunnet. Tenk deg en bedrift som for tjue år siden tok det første dristige skrittet mot digital transformasjon. På den tiden fantes det ikke en utpreget etterspørsel etter de digitale tjenestene de nå leverer, men i dag ville samfunnet knapt kunne eksistere uten dem. De hadde hva jeg vil kalle et digitalt mindset.

DI2X Digitaliseringsinstituttet tilbyr omfattende og velprøvde rammeverk, nettbaserte verktøy, eget ressurssenter og ulike programmer for ledere og organisasjoner som ønsker å forstå, prioritere og utnytte de teknologiske og digitale mulighetene.

Les mer på di2x.com

Av Jarle Petterson

Next article