Skip to main content
Home » Vårt vann » Vann og avløp er samfunnskritisk infrastruktur som trenger et nasjonalt løft 
Vårt vann

Vann og avløp er samfunnskritisk infrastruktur som trenger et nasjonalt løft 

Foto: Getty Images

Vi har alle fått oppleve at klimaendringene fører til varmere, våtere og mer ekstremt vær den siste tiden, og dette gjør at våre vann- og avløpssystemer må være rustet for utfordringene som venter.

Men hvordan er egentlig tilstanden til våre vann- og avløpssystemer? Fungerer de optimalt, er det pålitelig, trygt og bærekraftig? Og er det robust nok til å tåle klimautfordringene? Hva må eventuelt gjøres, og hvilke grep må tas for å møte fremtidens behov og krav?

Dette har vi sett på i State of The Nation-serien som vi i RIF har utgitt siden 2010. Grunnen til at vi gir ut denne rapporten er at det ikke finnes noen annen fullstendig oversikt over tilstanden til offentlige bygg, anlegg og infrastruktur. Ikke engang hos myndighetene. For i motsetning til Oljefondet der vi med et tastetrykk kan se utviklingen av fondets verdier, finnes det ikke noe tilsvarende for de store verdiene generasjoner har bygget opp på land. Mye skyldes at forvaltningsansvaret er fordelt mellom hundrevis av kommuner, ulike fylker, etater og offentlige foretak som igjen er underlagt ulike målemetoder, sektorlover og krav. I tillegg finnes heller ingen tverrpolitisk enighet om hvordan de offentlige verdiene på land skal sikres og forvaltes for dagens og fremtidige generasjoner, slik det er bestemt for fondets verdier.

Liv Kari Skudal Hansteen

Administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørs Forening (RIF)

Trengs et nasjonalt løft

Noe vi i RIF ser på med bekymring er at rapporten avdekker at det er et økende gap mellom investeringsbehov og faktiske investeringer, spesielt ute i kommuner og fylker​. For effektene av klimaendringer er brutal. RIF har lenge arbeidet for å øke tempoet i vedlikehold og fornyelse av vann og avløp. Vi vil spesielt trekke frem behovet for å oppgradere ledningsnettet. Dette er kritisk for å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann, også i områder med få beboere og lange avstander. Det er et presserende behov for å sikre at avløpssystemene er i stand til å håndtere økte nedbørsmengder og overvann.

Status i dag er at hele 30 prosent av alt det rene vannet forsvinner på veien til oss forbrukere på grunn av lekkasjer i ledningsnettet. ​Noen steder er lekkasjen på hele 60 prosent. ​Ikke bare er det en helserisiko, det er også dårlig samfunnsøkonomi. Det kreves en betydelig økt innsats på avløpsanleggene, noe som vil gi økning i vannavgifter i mange kommuner. Det trengs derfor et nasjonalt løft for å begrense kostnadene og belastningen på innbyggerne i årene fremover. Staten må også bidra med nødvendige ressurser og konkrete tiltak. Samtidig er det også muligheter for å få mer ut av hver krone ved å forbedre organisering innen vann og avløp, blant annet med et tettere samarbeid mellom kommuner, og også se på nye regionale organisasjonsformer. Dette kan gi stordriftsfordeler, reduserte kostnader og sterkere kompetansemiljøer. Det en nemlig en betydelig utfordring knyttet til kompetanse innen vann, avløp og miljø, spesielt i mindre kommuner. Det er vesentlig for å sikre både gode fagfolk og innkjøpskompetanse.

Haster med å følge opp

RIF har derfor forventninger om at regjeringen snarest følger opp Hurdalsplattformens løfte om å «bidra med løsninger til kommunenes arbeid med å tette etterslepet på rehabilitering og bygging av vann- og avløpsløsninger». Det haster også å følge opp mulighetsstudien for vann- og avløpssektoren, inkludert alternative måter å organisere vann- og avløpsenhetene, for eksempel gjennom krav om interkommunalt samarbeid, samt økte statlige midler til innovasjon og forskning, og tiltak for å øke anskaffelseskompetansen i kommunene.

Av Liv Kari Skudal Hansteen

Next article