Skip to main content
Home » Fremtidens arbeidsplass » Ansvarlige virksomheter til tjeneste
innsikt

Ansvarlige virksomheter til tjeneste

Ivar Horneland Kristensen
Ivar Horneland Kristensen
Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør, Hovedorganisasjonen Virke. Foto: Virke

Hver eneste dag tar handels- og tjenestenæringen samfunnsansvar gjennom små og store tiltak. Det ligger i ryggmargsrefleksen. Den viktigste jobben de gjør er å skape arbeidsplasser og verdier for samfunnet, for det er i seg selv å ta samfunnsansvar, men måten verdiene skapes på må være til beste for både mennesker og miljø.

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, og vi ønsker å bidra til at våre virksomheter lever opp til forventningene om samfunnsansvar. Målet er å forsterke de positive sidene ved virksomhetenes aktiviteter og redusere eventuelle negative effekter.

Gjennom våre juridiske tjenester hjelper vi arbeidsgiverne med å tolke lovverk, og vi gir råd om retningslinjer og praksis slik at virksomhetene kan drive på en etisk og profesjonell måte. Vi jobber tett med politikerne slik at lover og rammevilkår bidrar til å styrke konkurransekraften til norske virksomheter.

Tar samfunnsansvar

Åtte av ti jobber i handels- og tjenestenæringen, og våre virksomheter tar samfunnsansvar på mange forskjellige måter. Våre medlemmer innen kiosk, bensin og servicehandel sørger for at bilvask er mest mulig rent, med hensyn til både miljø og arbeidsvilkår. Våre medlemmer innen klesbransjen sørger for å stille krav til produsentene for å øke gjennomsiktigheten i verdikjeden og produsere mer bærekraftig. Våre medlemmer i ideell og frivillig sektor sørger for et mangfoldig helse- og omsorgstilbud over hele landet. Innen kunnskap og teknologi hjelper medlemmene våre offentlig sektor med kompetanse og å skape bedre løsninger på samfunnets problemer. Og vi har medlemmer innen service og kultur som bistår mennesker med behov for brukerstyrt personlig assistanse.

Felles for våre virksomheter er at de skaper et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv der seriøsitet er et konkurransefortrinn. En undersøkelse vi utførte blant 2000 arbeidstakere og 2000 arbeidsgivere viste at 84 prosent av norske virksomheter har gjort tiltak som kan regnes som samfunnsansvar. Dette kan være alt fra å støtte det lokale idrettslaget til å utvikle bærekraftige forretningsmodeller.

Næringslivet har et ansvar

Åtte av ti virksomheter mener næringslivet har et ansvar. Miljø og bærekraft er et sentralt område. Gjennom ny forskning vet vi at vi kan kutte over halvparten av utslippene våre gjennom å gjenvinne materialer og minimere avfall. Dette er grunntanken i en sirkulær økonomi, som også inkluderer gjenbruk, deling og tjenestedesign. Bare ni prosent av materialene gjenvinnes i dag. Her er potensialet for verdiskaping og arbeidsplasser enormt. Virke og LO etterlyser et ekspertutvalg på dette området, slik våre naboland har. Skal Norge være et foregangsland, slik regjeringen lovet i Granavolden-plattformen, må vi komme i gang med en offensiv strategi der partene i arbeidslivet er med.

Må lære av hverandre

Som arbeidsgiverorganisasjon er vi så heldige å høre om alle de gode initiativene der ute, fordi vi samler hele bransjer under én paraply. Hos oss møtes virksomhetsledere og medarbeidere på kurs eller i nettverk og lederutviklingsprogrammer.

Å lære av hverandre er en av de mest effektive måtene å få i gang konkrete tiltak. Når de store går foran, er det enklere for de små og mellomstore å bli inspirert og følge etter. Andre ganger er det omvendt. Vi oppfordrer våre medlemmer til å fortelle om sine fremskritt og tiltak. Ingenting er for smått eller stort. Samfunnsansvar er et langsiktig arbeid. Forandringer må skje i tett samarbeid med nærmiljøet og medarbeiderne, og endring kommer ikke av seg selv.

En del av forretningsmodellen

Myndighetene bør ha som utgangspunkt at virksomhetene er til å stole på, og rose snarere enn å rise. Virksomhetene er positive til å bli kikket i kortene, så lenge seriøse aktører ikke blir mistenkeliggjort og tynget ned av rapporteringsbyråkrati og tilsyn. Her har utviklingen gått i riktig retning. Eksempelvis har vi sett en positiv utvikling i Arbeidstilsynets kontrollvirksomhet, som nå er mer målrettet mot bransjer med store utfordringer, som renholdsbransjen.

Det å ta samfunnsansvar bør ikke være noe på siden, men en del av forretningsmodellen. Ansvarlighet og risikoanalyser blir et konkurransefortrinn, spesielt på bærekraft og miljø, og bør derfor være en del av forretningsstrategien. De som er best på samfunnsansvar setter opp handlingsplaner og mål, og stiller krav til sine leverandører. Virksomhetene som ikke tar dette inn over seg vil svekke sin konkurransekraft, og i verste fall forsvinne.

Av Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør, Hovedorganisasjonen Virke

Next article