Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Tidenes forretningsmulighet
bærekraft

Tidenes forretningsmulighet

Foto: Getty Images

Alle vet at ut av kriser kommer det spennende innovasjoner. Du vet, alt blir bra. Koronakrisen er intet unntak. Allerede nå ser vi at pandemien har økt farten i den grønne, digitale omstillingen.

Bedrifter som satser under kriser, selv om det smerter, er morgendagens vinnere. Vi vet etter hvert ganske mye om betydningen av forskning og innovasjon i krisetider. Forskning viser at bedrifter som har økonomisk ryggrad til å skjerme FoU-investeringene gjennom krisen, kommer sterkere ut på den andre siden. Det norske forskningsaktive næringslivet er heldige, og har tilgang på mange støttemuligheter gjennom pandemien, både i antall og summer, som berger bedrifter og arbeidsplasser som ellers ville gått dukken.

Smi mens jernet er varmt

Men pandemien er jo ikke den eneste krisen vi står overfor; vår tids største utfordring er klimakrisen. Heldigvis er denne krisen også tidenes forretningsmulighet, som kan få viktig drahjelp av pandemiens tiltak, krisepakker og nytenking; når næringslivet ser forretningsmuligheter i grønn omstilling, løser vi gjerne problemer raskere og mer effektivt.

Forskning og innovasjon er god sysselsetting i krisetid, og en forutsetning for å lykkes med grønn omstilling. Derfor lanserte regjeringen Grønn plattform høsten 2020.

Grønn plattform skal skape et lønnsomt og bærekraftig næringsliv som bidrar til grønn omstilling. Grønn plattform er en satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Hensikten er å skape grønne arbeidsplasser og en mer bærekraftig fremtid. Én milliard kroner lyses ut i løpet av våren 2021.

Vivill Vinsrygg

Pressekontakt i Forskningsrådet

Voldsom utvikling – enorme muligheter

Mer enn 400 bedrifter og forskningsinstitutter søkte støtte til forprosjekt i Grønn plattform. Corvus Energy og deres prosjektpartnere er ett av 93 prosjekter som har fått støtte til å jobbe videre med hovedsøknaden.

– Vi er inne i en sterk teknologisk utvikling og griper de riktige mulighetene som nå åpner seg. Pandemien har vært tøff for bedriften vår, men har hjulpet oss til å finne nye aktiviteter og langsiktige satsingsområder. Vi har nå satt i gang et forprosjekt i Grønn plattform-systemet med gode partnere for å videreutvikle vår satsing på maritime brenselsceller og styrke kunnskapen rundt hydrogen som en fremtidig ren maritim energikilde for de fartøyene hvor kombinasjonen hydrogen og batterier er den best egnede løsningen, sier administrerende direktør i batteri- og brenselscelleselskapet Corvus Energy, Geir Bjørkeli.

Åpent for søknader

Bedrifter og forskningsinstitusjoner kan søke om støtte til hovedprosjekter i løpet av våren 2021. Man trenger ikke å ha fått støtte til forprosjekt for å søke på hovedutlysningen.

– Forskningsrådet, sammen med Innovasjon Norge, Siva og Enova, vil stimulere norsk næringsliv til å satse på forskningsdrevet innovasjon og som vil gi oss fart ut av krisen og trekke næringslivet i bærekraftig retning. Vi ønsker å investere slik at norsk næringsliv omstiller seg og finner nye globale markeder og grønne vekstområder, sier fungerende administrerende direktør, Anne Kjersti Fahlvik.

I tråd med EUs Green Deal

De siste årene har klima fått stadig større oppmerksomhet i finansmiljøene og næringslivet, både globalt og i Norge. 

– Grønn plattform henger tett sammen med Europas satsing på grønn omstilling. The European Green Deal er både en vekststrategi og en plan for å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050. Europa er vårt viktigste eksportmarked, derfor er EUs handlingsplaner og rammebetingelser også viktige muligheter for Norge og norsk næringsliv, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli.

EUs klassifiseringssystem

EU har innført et omfattende klassifiseringssystem for å tydeliggjøre hvilke økonomiske aktiviteter som kan anses som grønne og bærekraftige. Klassifiseringssystemet er utviklet for finansaktørene, som et ledd i å mobilisere privat kapital til omstillingen. Det ligger an til at EUs rammeverk blir toneangivende og avgjørende for å sikre tilgang på kapital, også for norsk næringsliv og norske forsknings- og innovasjonsprosjekter.

– Norge er godt posisjonert for omstillingen vi alle skal gjennom. Vi har en befolkning med digitale ferdigheter, vi har enorme uutnyttede naturressurser og en etablert næringsstruktur som forstår og ønsker å gripe mulighetene. Forhåpentligvis vil Grønn plattform også gi betydelige bidrag for mer bærekraftig industriproduksjon i Norge, sier administrerende direktør i Siva, Ingrid Riddervold Lorange.

Fra forskning til marked

Det norske virkemiddelapparatet tilbyr støtte for løpet fra forskning til marked, rettet inn mot områder og verdikjeder som er viktige for norsk konkurransekraft. Gjennom Grønn plattform skal vi utvikle samarbeidet mellom aktørene, og koble egne satsinger til det som skjer i EUs Green Deal og EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Dette blir en viktig nøkkel for grønn omstilling av norsk næringsliv.

Fakta

– Den første utlysningen på Grønn plattform er på én milliard kroner over tre år.
– Grønn plattform vil mobilisere både etablerte og nye aktører til store samarbeidsprosjekter som vil bidra til norsk konkurransekraft i lavutslippssamfunnet.
– Grønn plattform er en samarbeidsmodell for virkemiddelaktørene. Ordningen forvaltes av Siva, – Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Enova deltar også i samarbeidet.

Av Vivill Vinsrygg, pressekontakt i Forskningsrådet

Next article