Skip to main content
Home » Bærekraftige investeringer » Nye krav til bærekraftrapportering – en nøtt for fondsforvaltere og rådgivere
bærekraft

Nye krav til bærekraftrapportering – en nøtt for fondsforvaltere og rådgivere

Janicke Scheele, Styreleder i Norsif. Foto: NORSIF

Den norske finansbransjen jobber nå på spreng for å implementere nytt regelverk om offentliggjøring av bærekraftinformasjon. Det er lettere sagt enn gjort.

I mars i år trådte den nye offentliggjøringsforordningen, SFDR, i kraft i EU. Forordningen innebærer nye lovkrav til hvordan finansmarkedsdeltakere skal opplyse om hvordan de ivaretar bærekrafthensyn i sine produkter.

Det nye regelverket har som mål å samkjøre rapporteringen slik at den langt på vei gjøres likt og dermed kan sammenlignes på tvers av produkter og selskaper. Det er også et mål å unngå såkalt grønnvasking. Dette er et initiativ som bransjen heier frem og stiller seg bak, men å gjennomføre det nye regelverket i praksis er ikke bare bare.

SFDR-regelverket er omfattende og komplisert og krever kompetanse på et nivå som langt fra alle selskaper har hatt tidligere. Vi ser at kompetansespennet er stort mellom ulike selskaper, og mange har ansatt nye ESG-spesialister for å få grep om alt som må på plass.

Implementering av SFDR-regelverket

Nettopp på grunn av dette spennet i kompetanse, og ikke minst ressurstilgang, har vi i Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) sett et behov blant våre medlemmer for bistand. Vi opprettet derfor i fjor en arbeidsgruppe i samarbeid med Verdipapirfondenes forening (VFF), som skulle utvikle veiledning til implementering av SFDR-regelverket når det trådte i kraft i EU, og som kan benyttes når regelverket etter hvert trer i kraft i Norge. Denne veiledningen ble publisert i februar i år.

Det var imidlertid bare hovedrammen (nivå 1) for SFDR-regelverket som var klart på det tidspunktet. De detaljerte beskrivelsene (nivå 2) for hvordan informasjonen skal gis i praksis, vil ikke tre i kraft i EU før 1. juli neste år. Det har heller ikke vært endelig bestemt hva disse detaljerte kravene skal være før nå nylig. Det detaljerte nivå 2-regelverket stiller konkrete krav til hva som skal informeres om og hvordan det skal presenteres på selskapenes nettsider og i prospekter og periodiske rapporter. I tillegg inneholder det en rekke maler for hva selskapene skal ha i sine prospekter og rapporter.

Tilbyr veiledning

Norsif og VFFs arbeidsgruppe har nå tatt opp igjen arbeidet med å utarbeide veiledning til nivå 2 av SFDR. Målet med arbeidet er å bistå medlemsselskapene som omfattes, til å kunne forstå og implementere regelverket på en god og enhetlig måte. I dette ligger det at vi kan veilede selskapene til å se sammenhengen i de ulike lovverkene, beskrive bransjens tolkning av de enkelte artiklene og vise eksempler på løsninger.

Her er det viktig at den norske forståelsen ikke skiller seg fra andre EU-land, og at man ikke går lenger enn det er grunnlag for i regelverkstekstene. En viktig del av gruppens arbeid er å se til hvordan andre lands bransjeforeninger har løst de samme spørsmålene.

Handlingsplan for bærekraftig finans

En vesentlig utfordring for selskapene som skal rapportere i henhold til SFDR er manglende data. Dette gjelder for eksempel data fra underliggende selskaper som fond investerer i, og data som fondsselskaper trenger for å oppfylle sine opplysningskrav om hvordan selskapet påvirker og blir påvirket av miljøet. 

EUs handlingsplan for bærekraftig finans består av flere ulike regelverk, som trer i kraft på ulike tidspunkt. For eksempel kreves det, ifølge SFDR, at fondsforvaltningsselskaper opplyser om andelen av investeringene i fondsporteføljene som er i henhold til EU-taksonomien, mens mange av selskapene som inngår i porteføljene ikke er pålagt å rapportere om dette før når CSRD-direktivet (Corporate Sustainability Reporting Directive), trer i kraft på et senere tidspunkt.

Spørsmålet blir da hva man skal gjøre i mellomtiden? Kan man benytte estimater, eller en disclaimer som forklarer hvorfor dette ikke kan opplyses om? Det er en rekke slike spørsmål som nå diskuteres både innad i selskapene og i hele EU for øvrig og som gjør arbeidet med gjennomføring av regelverket krevende. Vi i Norsif vil gjøre vårt beste for å bistå og bidra til at sluttresultatet blir så bra som mulig på sikt.

Av Janicke Scheele

Next article