Home » Fremtidens Vestfold » Med sin grønne kompetanse utvikler Asplan Viak bærekraftig industri- og næringsvirksomhet
Sponset

Asplan Viak AS er et av landets fremste rådgivingsselskaper innen plan, arkitektur- og ingeniørfag. I Grenland har vi hatt gleden av å bistå Frier Vest AS og Biogren AS med utvikling av nye industri- og næringsområder og fabrikkanlegg i Bamble kommune. Industrien i Grenland har et sterkt miljøfokus, og har et aktivt forsknings- og utviklingsmiljø. Asplan Viak AS ønsker med sin grønne kompetanse å bidra til den positive utviklingen i regionen.

Asplan Viak gjennomfører og leder gode planprosesser, lager arealplaner etter PBL, utvikler bærekraftige og kreative konsepter og løsninger, samt avveier interessekonflikter.

Asplan Viak har evnen til å se helheten og fange prosessenes kompleksitet. Vi setter planløsninger i en tverrfaglig sammenheng, sikrer nødvendige utredninger og dokumentasjon, og legger til rette for videre gjennomføring. Asplan Viak kan påta seg totalprosjektering med alle fagområdene representert i disse komplekse tverrfaglige prosjektene.

Frier Vest

Asplan Viak har utarbeidet forslag til områderegulering for Frier Vest, som omfatter et areal på 3000 daa. Området utgjør et stort potensial for nye, framtidsrettede, grønne og bærekraftige industri- og næringsvirksomheter. Prosessen har vært utfordrende og spennende med involvering av ulike aktører og behov for avklaringer underveis. Avveining av samfunnsnytten opp mot verneverdier, som kulturminner og naturmangfold, samt tilpasning i landskapet har stått sentralt.

Det har i prosessen veid tungt i at området rundt Frierfjorden er et attraktivt industriområde med godt utbygd infrastruktur, tilgang på hjelpestoffer og råvarer knyttet til eksisterende virksomheter. Beliggenheten er svært gunstig med hensyn til effektive og konkurransedyktige transportløsninger på vei og sjø. Frier Vest er i Strategi for næringsarealer i Grenland pekt ut som et regionalt satsningsområde.

Frier Vest i Bamble. Frier Vest er i Strategi for næringsarealer i Grenland pekt ut som et regionalt satsningsområde. Foto: Asplan Viak AS

Skjerkøya

Asplan Viak utarbeider i disse dager rammesøknad for pelletsfabrikk på Skjerkøya. Pelletsfabrikken er en høyteknologisk bedrift som skal tilpasses reguleringsplan og den lokale konteksten på Skjerkøya. Lokaliseringen henger tett sammen med utvikling av nytt kaianlegg og utbygging av flere nye industritomter øst på halvøya. Kommunene stiller stadig høyere krav til utforming, klimatilpasning og økologiske prinsipper for de ubebygde arealene også på industritomter.

Det mest synlige resultatet av slike målsetninger er en tydeligere og mer funksjonell grønnstruktur. Fabrikken som planlegges på tomten benytter høyteknologi for å oppnå en miljøriktig produksjon. Asplan Viaks planleggere og landskapsarkitekter samarbeider med egne arkitekter samt ingeniører innen vann og miljø for å tilrettelegge for et anlegg som gjennom formgiving, organisering og materialbruk tydelig viser fram bedriftens grønne profil og visjoner.

Dette er Asplan Viak

– Et av Norges ledende planleggingsmiljø og rådgivingsselskaper innen arkitektur og ingeniørfag.
– 1100 ansatte fordelt på 31 kontorer og 10 kompetanseområder.
– Avdeling Skien har 52 ansatte innenfor seks kompetanseområder; arkitektur, landskapsarkitektur, bygg og anlegg, plan og urbanisme, vann- og miljøteknikk og samferdsel.
– Skien har et sterkt tverrfaglige miljø og et nært samarbeid med øvrige kontorer.

Av Asplan Viak AS

Neste artikkel