Skip to main content
Home » Fremtidens Vestfold » I Vestfold og Telemark satser vi offensivt på verdiskaping gjennom grønn omstilling
næringsliv

I Vestfold og Telemark satser vi offensivt på verdiskaping gjennom grønn omstilling

Fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Foto: Tom Riis

Vestfold og Telemark er en region med industri- og teknologimiljøer som er verdensledende innen sine felt.

Mange av disse har også vist særskilt evne til omstilling og utvikling. Det kommer ikke minst av at fylket er et av de største eksportfylkene i landet. Hyppige endringer i eksportmarkedene gir verdifull kompetanse for framtidig utvikling og innovasjon. Samtidig har vi unike natur- og kulturressurser som verdsettes høyt av både innbyggere og tilreisende.

Regionen vår har til tross for alle gode forutsetninger en lavere verdiskaping enn i de fleste andre fylker. Dette kan vi snu i fellesskap, fordi Vestfold og Telemark har alle forutsetninger vi trenger for å lykkes. Vi har tradisjoner for samhandling mellom private og offentlige aktører, og vi har tradisjoner for kobling mellom akademia og håndverksfag som plasserer regionen vår blant de fremste på bruk av ressurser til forskning og utvikling. Det siste er ikke minst særlig viktig for å lykkes verdiskaping gjennom grønn omstilling.

Et eksempel på en bedrift som klarer å kombinere eksisterende industri, samtidig som de er helt i front når det gjelder fangst og lagring av CO2, er Norcem i Breivik. De har jobbet tett med institusjoner og fagmiljøer om alt fra forskning og konseptstudier til arbeidet med håndtering av denne helt nødvendige klimateknologien.

Verdiskapning med fokus på klima og miljø

Hensynet til klima- og miljøvennlig utvikling må være overordnet innen fremtidig næring og verdiskaping. FNs bærekraftsmål skal være med oss i alt vi gjør. Ofte er klima- og miljøhensyn forenlig med verdiskaping; det grønne skiftet krever økt innovasjonstakt i næringslivet og offentlig sektor. Her ser vi for eksempel Industrial Green Tech-klyngen med utspring i Grenlandsregionen, som har fått Arena-status. Bedriftene ønsker å bidra til livskraftig ny industrivekst, kombinert med klimakutt. Målet er å skape en klimapositiv industriregion før 2050.

Regionalt samarbeid er avgjørende

De grepene som må tas for å løfte en bærekraftig verdiskaping i Vestfold og Telemark, er et felles ansvar. Fylkeskommunens viktigste rolle er å sørge for at næringsliv, kompetansemiljøer, interesseorganisasjoner, samt kommuner og stat samarbeider om strategier og konkrete tiltak.

De gode hjelperne

Det samlede virkemiddelapparatet for næringsutvikling i Vestfold og Telemark er kompetent, og hjelper gründere og bedrifter som har ambisjoner om vekst. Apparatet omfatter blant annet etablerertjenestene og offentlige finansierings- og utviklingsorganisasjoner som Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Siva. Næringshager, klynger og inkubatorer er viktige aktører. Kommunene, Fylkesmannen og NAV er også sentrale samarbeidsaktører. Det samme gjelder næringsorganisasjonene og lokale næringsforeninger. Ikke minst er Universitetet i Sørøst-Norge, og offentlige og private forsknings- og utviklingsinstitusjoner, sentrale samarbeidspartnere for bedriftene, og for fylkeskommunen i vårt felles oppdrag som regionale utviklingsaktører. Dette er mange gode hjelpere som fylkeskommunen heier på, samtidig er det en ambisjon både nasjonalt og regionalt at virkemiddelapparatet skal oppleves mer koordinert og treffsikkert framover.  

Verdiskapning gjennom samhandling

Vi har allerede gode samarbeidstradisjoner i vårt fylke som vi skal bygge videre på. Samtidig krever fremtidens utfordringer at vi ser med nye øyne på hvordan vi samhandler. Vi i Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker å bli assosiert med prioritert satsing på næring og verdiskaping, innovasjon og kompetanseutvikling. Dette er ikke noe vi kommer til å klare alene. Vi skal være en pådriver og bidra til at de gode kreftene finner sammen. Men skal hele regionen lykkes med verdiskaping gjennom grønn omstilling, er dette noe vi må gjøre sammen i felleskap.

Av fylkesordfører Terje Riis-Johansen

Next article