Home » Sirkulær økonomi » Fornybar energi – grunnlaget for norsk prosessindustri
Sponset

For Eramet Norway, og resten av den norske prosessindustrien, er tilgangen på fornybar energi avgjørende for å videreutvikle bedriftene, bidra til norsk eksport, skape flere arbeidsplasser og imøtekomme kravene om det grønne skiftet.

Kåre Bjarte Bjelland er direktør for strategi og kommunikasjon i Eramet Norway, selskapet som driver tre av fire mangansmelteverk i Norge, og han er ikke i tvil:

– Industrien har vært igjennom grønne skift før, og vi har et svært godt utgangspunkt for å klare det igjen. Men dette grønne skiftet krever også andre former for skift, blant annet innen kompetanse med mer digitalisering og automatisering, men også for å sikre industrien tilgang på fornybar kraft og fremtidsrettede rammevilkår. Fornybar energi er den mest verdifulle innsatsfaktoren for samfunnet vårt.

Kåre Bjarte Bjelland

Direktør for strategi og kommunikasjon i Eramet Norway

Høy verdiskaping per ansatt

Verdiskapingen per ansatt i prosessindustrien er høyere enn i norsk næringsliv generelt. Den tradisjonelle prosessindustrien omfatter en rekke bedrifter som er hjørnesteinsvirksomheter og bidrar til sysselsetning og verdiskaping i hele Norge. Bjelland forklarer:

– Når energien brukes i Norge, gir den høy verdiskaping både i form av kompetansearbeidsplasser, eksportinntekter, skatter, avgifter og lokale kjøp. Gjennom foredling av fornybar energi, leverer prosessindustrien produkter som er kritiske innsatsfaktorer for det grønne skiftet, og vi er godt i gang med å ta ned egne klima- og miljøfotavtrykk ytterligere for å møte egne mål og samfunnets forventninger.

Eramet har ambisiøse mål innen klima, energi, miljø og sirkulærøkonomi. Les mer om deres arbeid mot å nå disse målene her.

Kraftutbygging og tidspress

Det står tydelig i Hurdalsplattformen at fornybar og billig energi skal være et fortrinn for både innbyggere og industriutvikling. Det er bred enighet i Norge om at det må bygges ut mer kraft, men ikke hva slags kraft, hvor eller hvordan, ei heller hvem som skal dra nytte av den rene norske kraften. Bjelland anerkjenner at dette er krevende:

– Dette byr på mange og vanskelige avveiinger, og det er en jobb vi har stor respekt for. En tilleggsutfordring er at ting må skje fort. Industrien er alt i gang med store og innovative utviklingsprosjekter, selv om flere viktige forutsetninger knyttet til energisituasjonen og CO2-kvotesystemet i fremtiden ennå ikke er avgjort. Tilgangen på fornybar energi til konkurransedyktige priser er en forutsetning for å videreutvikle eksisterende virksomheter, og for å lykkes med å utvikle nye og lovende industriinitiativ i Norge.

«Klar for 100 nye år!»

Hos Eramet Norway kan to av tre smelteverk se tilbake på mer enn 100 års drift.

– Industrien har mer å gi. Vår fremtidige historie skal bygges på de erfaringer vi har gjort oss så langt. Det starter med vilje, både gjennom å klare politiske mål, og ambisiøse og fremtidsrettede prioriteringer i industrien, sier Bjelland.

Eramet Norway

Eramet Norway AS er en verdensledende produsent av raffinerte manganlegeringer til den globale stålindustrien. Les mer på eramet.no.

Tekst: Eramet

Neste artikkel