Home » Sirkulær økonomi » Det holder ikke med bare de grønneste
Sponset

Hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet, må selskaper i alle sektorer omstille seg. Derfor er vi opptatt av å synliggjøre nyansene i grønt i alle bransjer.

Det er stor interesse for å investere i de selskapene som ser mulighetene og finner løsningene i den krevende grønne omstillingen vi står overfor. Investorer er blitt flinkere til å prise klimarisiko når de tar investeringsbeslutninger.

Finansmarkedene forstår godt at sol og vind representerer løsningene, mens kull er en klimaversting. Det er imidlertid mye som gjenstår, og vi ser at det er en fare for at investorer fokuserer for mye på ytterfløyene og har en forenkelt tilnærming til hva som er grønt.

Hvis vi skal lykkes med det grønne skiftet, må selskaper i alle sektorer omstille seg, også  eiendom, varehandel, fiskeoppdrett og industri. I CICERO Shades of Green formidler vi klimaforskning til finanssektoren for å tydeliggjøre nyansene av grønt i alle bransjer.  

Stort marked

Det globale markedet for grønne obligasjoner er nå større enn oljefondet. I dette markedet er det en etablert struktur med tredjepartsvurderinger, som bygger investortillit. Her har CICERO vært med fra begynnelsen. Vi skrev den første «second party opinion» for Verdensbankens grønne obligasjonsrammeverk i 2008. Siden har vi jobbet med utstedere av obligasjoner over hele verden, alt fra Indonesias statsobligasjon og shippinggiganten Maersk til norske kommuner gjennom Kommunalbanken.

Forskningsinstituttet CICERO bygget seg opp som verdensledende på området, og i 2018 ble CICERO Shades of Green skilt ut som et kommersielt selskap. Vi er fortsatt verdensledende og i sterk vekst, og har i år også begynt å vurdere bærekraftkoblede lån. For å dekke etterspørselen etter våre tjenester er vi kontinuerlig på jakt etter talentfull arbeidskraft.

Shades of Green

I 2020 lanserte vi en metode for selskapsanalyser, med bakgrunn i et forskningsprosjekt med partnere fra den norske finanssektoren og Enova. Ved å analysere inntekter gir vi informasjon om hvor grønne selskapers nåværende aktiviteter er, og investeringer gir informasjon om hvor selskapet er på vei.

Metodikken vi bruker heter Shades of Green, og er en enkel måte å kommunisere klimarisiko til finansaktører. Det er tre nyanser av grønt, hvor mørkegrønne aktiviteter kan ses på som de såkalte 2050-løsningene, som tar oss dit vi skal være ved midten av århundret. Dette er typisk nullutslippsteknologier som også er tilpasset et endret klima.

Mellomgrønt er teknologiene som bygger bro på veien til de langsiktige løsningene, og lysegrønt reduserer utslipp på kort sikt. Aktiviteter som representerer «business as usual» og de med høyest klimarisiko, tildeles henholdsvis en gul og rød farge.

Green Equity Designation

Vi ser særlig interesse for våre selskapsanalyser i forbindelse med børsnotering. Aker Biomarine var først ute med å vise til analysen vår da de ble notert på Oslo Børs tidligere i år. Nederlandske NX Filtration var første selskap som markedsførte seg selv som en «Grønn IPO» på bakgrunn av vår analyse.

Nasdaq lanserte i juni sine Green Equity Principles for de nordiske markedene. Ett av for Nasdaq’s Green Equity Designation er at minst halvparten av inntekter og investeringer skal være vurdert som grønne av en tredjepart. De første selskapene som mottok Green Equity Designation var alle svenske eiendomsselskap vurdert av oss.  

Av norske selskap har Yara, Entra og Aker BioMarine vært de første som har publisert selskapsanalyser som viser nyanser av grønt av deres inntekter og investeringer. Analysen av Yara viser at i 2020 var over 40 prosent av inntektene fra grønne produkter, og at over 60 prosent av investeringene var relatert til disse grønne produktene. Det er et klart signal om hvor selskapet er på vei.

Målet er å gi investorene et forskningsbasert grunnlag for å plukke de selskapene som er godt rustet til å møte den krevende omstillingensom også er enklere å forstå enn til dels mangelfulle utslippsdata eller sammensatte bærekraftsindikatorer.

Bedre forståelse av klimarisiko

Den nye metodikken legger vekt på klimarelevante nøkkelindikatorer som skal gjøre det enklere for selskaper og finansinstitusjoner å måle og følge opp aspekter ved klimarisiko og miljøpåvirkning over tid. Indikatorene er like for alle selskaper innen en sektor, slik at de kan sammenlignes.

En selskapsrapport i henhold til CICERO Shades of Green-metodikken vil:

– Synliggjøre hvor grønne selskapets inntekter og investeringer er
– Gjøre det mulig å følge utviklingen av andelen grønne inntekter og investeringer over tid, som gir informasjon om selskapets omstilling og klimatilpasning
– Gi en vurdering av risikostyring for fysisk klimarisiko og overgangsrisiko
– Gi en vurdering av selskapets bruk av klimascenarioer og hvorvidt de etterlever anbefalingene for rapportering fra Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
– Gi informasjon om mulig tilpasning i henhold til EUs taksonomi for bærekraftig finans

Les mer på cicero.green.

Tekst: Kristina Alnes

Neste artikkel