Skip to main content
Home » Kritisk infrastruktur » Støre må sikre kritisk infrastruktur i en endret klimahverdag
Kritisk infrastruktur

Støre må sikre kritisk infrastruktur i en endret klimahverdag

Liv Kari Skudal Hansteen Administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF). FOTO: NICOLAS TO URRENC

Denne høsten fikk Norge en ny regjering. De esler tømmene i en situasjon hvor Norge må tilpasse seg et klima i stadig endring.

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) mener den nye regjeringen derfor snarest bør igangsette et arbeid med en helhetlig stortingsmelding om klimatilpasning, med sikte på en forpliktende opptrappingsplan for investering, oppgradering og vedlikehold av infrastruktur og offentlige bygninger. Den nye regjeringen bør særlig vurdere å styrke anskaffelseskompetansen innen livsløpsplanlegging, klima og vedlikehold av infrastruktur og bygg for å redusere faren for liv, helse og miljø.

RIF har gjennom sitt langvarige arbeid med å kartlegge Norges tilstand i rapportserien «State of the Nation» dokumentert hvilke utfordringer Norge står overfor når det gjelder tilstanden til offentlig infrastruktur som vei, bane og VA-nettet. Per i dag er tilstanden på flere viktige infrastrukturområder langt ifra tilfredsstillende. På flere områder er det behov for både å styrke finansieringen og tenke nytt rundt krav i anskaffelser og organisering. Det store oppgraderingsbehovet gjør Norge ekstra sårbart for klimaendringene, og utgjør en trussel mot fysiske verdier og innbyggernes helse og sikkerhet.

Nødvendig nasjonalt løft for vann og avløp

Tilstanden til vann- og avløpsnettet er blant de mest kritiske sektorene med størst vedlikeholdsetterslep, samtidig som det er få statlige sektorovergripende initiativ som kunne ha bidratt til å lette byrden for kommunene og deres innbyggere. Konsekvensen kan bli at avgiftene vil øke drastisk i mange kommuner i de kommende årene hvis det ikke tas nye grep. Vårt forslag er derfor at Regjeringen setter ned et ekspertutvalg for å se på de samlede rammevilkårene for vann og avløpsbransjen, herunder tiltak for økt kompetanse innen vann, avløp og miljø, incentiver for bruk av ny teknologi og beste praksis.

Økt innsats til flom- og skredsikring

Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er særlig stort, og vi forventer at Regjeringen vil prioritere både en fornyelse av fylkesveiene og flom- og skredsikring i årene fremover.

Full utbygging av InterCity og ny jernbanetunnel gjennom Oslo

Målsetningen er at Norge skal kutte klimagassutslippene i transportsektoren med 50 prosent. Dette nullvekstmålet innebærer at all vekst i persontrafikken i de store byene skal skje ved bruk av kollektiv, sykkel og gange. Da må ambisjonen om full utbygging av InterCity på plass, og for å få fortgang i de store utbyggingsprosjektene som ligger foran oss, er det viktig at midler til videre planlegging prioriteres høyt.

Like viktig for en offensiv og klimavennlig jernbanepolitikk, er behovet for å starte planleggingen av ny jernbanetunnel under Oslo, slik at ikke Østlandsområdet blir en flaskehals utover resten av Norge. Det er dramatisk at planleggingen av ny jernbanetunnel under Oslo foreløpig er lagt på is. Prosjektet har vært påtrengende i årevis, og hele Intercity-prosjektet avhenger av ny jernbanetunnel. Den vil også sikre at de viktige togstrekningene mot Bergen, Trondheim og Stavanger fungerer så sømløst som mulig.

Å tenke seg et Norge uten veier, rent vann eller elektrisitet er for mange utenkelig fordi denne infrastrukturen representerer Norges ryggrad. Det er derfor helt avgjørende at all infrastruktur blir forvaltet og videreutviklet på en fremtidsrettet og bærekraftig måte slik at den kan bidra til at Norge fortsatt kan være et velfungerende og verdiskapende samfunn.

Av Liv Kari Skudal Hansteen, adm. direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening

Next article