Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Vi trenger både gulrot og pisk!
Klima og miljø

Vi trenger både gulrot og pisk!

Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør. Norsk Eiendom. Foto: Norsk Eiendom, Sturlasson

Bygge- og eiendomsnæringen er den største fastlandsnæringen, og den enkeltnæringen som slipper ut mest. Vi sitter med andre ord med nøkkelen til å nå Norges klimamål.

En ny delrapport fra FNs klimapanel (IPCC) er tydelig på at det er nå eller aldri. Vi i eiendomsnæringen er klare til å bidra, men oppforer Regjeringen til å gjøre det mer lønnsomt for den næringen som slipper ut mest.

Som bransje skal vi bruke vår bestillermakt til omstilling og utslippskutt. Vi er godt i gang, men det trengs både gulrot og pisk fra myndighetenes side for å komme i mål innen fristen. Klimavirkemidlene må brukes i det leddet med størst påvirkning på direkte og indirekte utslipp, nemlig de offentlige og private byggherrene.

6 tiltak

Her er seks konkrete tiltak Regjeringen bør gjøre nå:

1. Gi kommuner mulighet til å redusere eiendomsskatten for miljøsertifiserte bygg. Å tilføye miljøbygg i § 7 i Eigedomsskattelova er provenynøytralt for staten, samtidig som det gir kommunene mulighet til å skape insentiver for grønne bygg, gjennom redusert eiendomsskatt til miljøsertifiserte bygg.

2. Gi kommuner lov til å kreve fossilfri byggeplass ved regulering. Byggeplasser er en viktig utslippskilde i mange kommuner. Bransjen er klar for både fossilfri og utslippsfri byggeplass, men det er viktig at regjeringen gir leverandører av maskiner tid til å omstille maskinparken. Uansett bør det gjøres nødvendige justeringer av plan- og bygningsloven, slik at kommuner kan stille krav om fossilfri byggeplass i reguleringsplanen.

3. Lag regelforenkling for rehabilitering av bygg. Fremover må vi i større grad rehabilitere og gjenbruke eksisterende bygg og materialer. Lag nødvendige tilpasninger i byggteknisk forskrift (TEK) for å overkomme nødvendige hindre. Tilpasningene som er kommet hittil er ikke nok for en nødvendig sirkulærøkonomi. Bransjen trenger enten en egen “rehab-TEK» eller en veileder fra myndighetene.

4. Still kvantitetskrav for utslipp i TEK. Følg høringssvarene fra næringen til ny teknisk forskrift. Ikke bare støtter vi innføring av klimagassregnskap, men vi anbefaler også at man i forskriften krever minst 20 prosent kutt i utslippene ut fra et referansebygg. Forskriften er enda ikke tredd i kraft. Det er fortsatt tid til å gjøre det riktige.

5. Gi ENOVA-støtte til klimaverstingen. Politikerne er ofte svært opptatt av oppvarming av bygg, men løfter man blikket litt utover og ser på transport, materialbruk og alt som inngår i bygget, er vår bransje faktisk en klimaversting. De nye tilskuddspakkene til Enova knyttet til ombruk er et viktig steg i riktig retning. Samtidig er det et betydelig potensial i energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse. For at små og store bygg og borettslag skal ta store løft trenger vi et Enova som utvikler nye pakker som retter seg mot klimaverstingen.

6. Gjør det billigere å bevare enn å rive. Det må bli billigere å bevare enn å rive. Vi vet at stål og betong er klimaverstinger. Derfor er det et paradoks at det er billigere for en utvikler å rive og bygge ny grunnmur, ettersom det å bevare hele eller deler av eksisterende bygg utløser krav om dokumentavgift. Etabler økonomiske insentiver for å unngå riving, i den nye strategien for sirkulær økonomi.

Vi håper Regjeringen kan bidra med dette. Så lover vi å bidra med vårt!

Av Tone Tellevik Dahl, Administrerende direktør Norsk Eiendom

Next article