Skip to main content
Home » Fremtidens kommune » Nye verktøy for kommunenes arbeid med likestilling og mangfold
Sponset

Gjennom de styrkede aktivitets- og redegjørelsespliktene på likestillingsområdet har kommunene fått økt ansvar og nye verktøy for å arbeide med likestilling og mangfold.

Innbyggerne i kommunen er mangfoldige. Det handler om kjønn, språk, bakgrunn, seksuell orientering, alder og funksjonsnedsettelse. Kommunen har en viktig rolle i likestillingsarbeidet – både som arbeidsgiver og som velferdsleverandør. I både kommuneloven og i likestillings- og diskrimineringsloven finnes det egne plikter som skal bidra til at kommunene jobber proaktivt og forebyggende med likestilling, mangfold og mot diskriminering.

På den ene siden har kommunene en plikt til å sørge for likestilling og hindre diskriminering og trakassering av de ansatte. På den andre siden har kommunen også en egen plikt til å integrere disse perspektivene og temaene i den kommunale forvaltningen. Det kan for eksempel handle om å ha med seg et likestillings- og mangfoldsperspektiv når det skal utvikles kommunale planer, i tjenester og vedtak, eller i dialog med befolkningen.

– Hensikten med aktivitets- og redegjørelsesplikten, er at likestillings- og mangfoldsperspektiver skal bli en del av ordinær drift og systemer for analyse, styring og kontroll, sier Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i likestillingsdirektoratet Bufdir.

Anna Bjørshol

Avdelingsdirektør, likestilling og universell utforming ved Barne-,ungdoms- og familiedirektoratet

Verktøy for handling

Aktivitets- og redegjørelsespliktene er et nyttige verktøy som kan hjelpe kommunene til å bli mer inkluderende, bærekraftige og attraktive, ifølge Anna Bjørshol.

– Pliktene minner oss om at den befolkningen vi jobber ut mot er mangfoldig. Gjennom å analysere behov, tilgjengelighet, bruk og risikofaktorer for ulike grupper i samfunnet, blir vi bedre rustet til å levere treffsikre og effektive løsninger for alle.

Bufdir har utarbeidet veiledere for aktivitets- og redegjørelsespliktene. Her kan kommunen finne hjelp, opplæringsvideoer og inspirasjon til eget arbeid med likestilling og ikke-diskriminering.

Statistikk og forskning 

Som fagdirektorat på likestilling, innhenter Bufdir også statistikk og forskning om likestilling og ikke-diskriminering. På Bufdirs nettsider finnes blant annet statistikk over diskriminering i arbeidslivet og i offentlig sektor blant LHBT-personer,  innvandrere og personer med funksjonsnedsettelser. Dette kan brukes som utgangspunkt for kommunenes eget arbeid:

– Arbeid med likestilling og ikke-diskriminering bør bygge på et solid kunnskapsgrunnlag for å sikre at de tiltakene som settes inn faktisk treffer, sier Anna Bjørshol.

Likestilling, diskriminering, mangfold og inkludering er ofte underliggende temaer i oppgavene kommunene skal løse – enten det er i skole, helse eller i spørsmål om fraflytting.

– Mange kommuner ser at likestillings- og mangfoldsperspektiver styrker kvaliteten i arbeidet deres. Vi håper at veilederne og statistikksidene til Bufdir  gjør det lettere for kommunene å få fart på arbeidet, sier Bjørshol.

Plikter til å jobbe med likestilling

Aktivitets- og redegjørelsespliktene i likestillings- og diskrimineringsloven §§24 og 26 gir alle arbeidsgivere og offentlige myndigheter plikt til å jobbe forebyggende, aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Arbeidet skal dokumenteres og redegjøres for. Bufdir har utarbeidet veiledningsressurser til pliktene. Her kan kommunen finne veiledning og inspirasjon til eget arbeid med likestilling og ikke-diskriminering.

Les mer på bufdir.no/likestilling og bufdir.no/arp

Next article