Skip to main content
Home » Fremtidens havrom » Når blått blir grønt
Fremtidens havrom

Når blått blir grønt

Foto: Unsplash

Grønne løsninger kommer for fullt i de blå havnæringene. Havbruksnæringen arbeider hardt for å utvikle verdens mest effektive og miljøvennlige produksjon av protein. Samtidig skal maritim næring redusere sine CO2-utslipp med 50 prosent innen 2030, gjennom utvikling og bruk av null- og lavutslippsløsninger.

Offentlige finansieringsordninger og teknologiutviklingsprogrammer har muliggjort nye teknologiplattformer på tvers av de blå næringene. For verdikjeden fra smolt til slakteklar fisk, skjer dette gjennom valg av teknologiske løsninger som bruker Norges komparative fortrinn, elektrifisering av produksjonen og grønne transportløsninger.

Innen havbruk ser vi resultater av dette samspill gjennom etablering og testing av lukkede oppdrettsløsninger. Lukket oppdrett bygger på kompetansen fra åpne merder, men med lavere miljøpåvirkning gjennom slamoppsamling, eliminering av lus og økt fiskevelferd. En storstilt bruk av lukkede oppdrettsløsninger vil også være avgjørende for å sikre nok smolt og stor-smolt til kommende produksjon i eksponerte og havbaserte produksjonsområder.

En viktig næring

Norge trenger en ny verdikjede som flytter oppdrett ut i storhavet. Dagens innaskjærs oppdrett mangler biologiske og miljømessig rom for en vekst som er nødvendig for å nå produksjonsmålene for laks i 2050. Regjeringen tok til næringens store glede de første skritt mot etablering av havbruk til havs ved å annonsere konsekvensvurdering av tre utvalgte sjøområder 1. november i år. Samtidig jobber næringen iherdig med et forskningsprosjekt under Grønn Plattform for en «Lavutslippsverdikjede for havbruk til havs», hvis målsetning er innovasjon og kunnskap som reduserer energibruk og klimaavtrykk, og gir bedre fiskevelferd.

Det er få andre næringer som er like viktige for Norge som den maritime. Gjennom mange tiår har næringen utviklet en ledende posisjon gjennom samarbeid på tvers av ulike segmentene i den maritime klyngen. Ingen andre land har kommet lengre enn oss på utvikling og bruk av grønn skipsfartsteknologi.

Må være i front

For å lykkes med det grønne skiftet, må maritim næring og forskningsmiljøene være tidlig ute med forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av digitale teknologier og bærekraftige løsninger. Myndighetene spiller en avgjørende rolle gjennom stenge klimakrav og målsettinger som følges av betydelige satsinger og forutsigbare rammevilkår. Skal den maritime klyngen opprettholde sin ledende posisjon internasjonalt, må Norge hele tiden være i front på teknologi- og kompetanseutvikling. Digitalisering, autonomi og robotisering vil være blant de største teknologiske driverne i fremtiden.

Norges verdensledende maritime industri er unikt posisjonert for en lederrolle i utviklingen av flytende havvind. Dette er en energikilde med stort internasjonalt potensial. Det er positivt at områdene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II nå er åpnet for vindkraft til havs. Dette gjør at næringen kan ta i bruk norsk sokkel som testarena for å utvikle ny teknologi og grønne løsninger.

Stål Heggelund

Bransjesjef i Maritim bransjeforening og Havbruksleverandørene, Norsk Industri

Next article