Skip to main content
Home » Norsk innovasjon » Utvekslingsprogram styrker kvaliteten i norsk utdanning
Sponset

Utvekslingsprogrammet Erasmus+ er et program for studenter innen EU- og EØS-området. Deltakelsen i programmet har vært det største og viktigste virkemiddelet for utvikling av kvalitet i norsk utdanningssektor på tvers av utdanningsnivåene.

Programmet styrker kvaliteten i norsk utdanning på alle nivå, og har økt norsk konkurranseevne og innovasjonskapasitet. Det viser et kunnskapsgrunnlag Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) har utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

– Dette kunnskapsgrunnlaget viser at programmet har hatt brede samfunnseffekter i Norge, sier direktør i Diku, Harald Nybølet.

4500 prosjekter

Norge har deltatt i Erasmus+ siden oppstarten i 2014. Siden den gang har nesten 4500 prosjekter med norsk deltakelse blitt innvilget, og norske partnere deltar i europeiske prosjekter som totalt utgjør mer enn fem milliarder kroner.

– Dette er prosjekter som har bidratt til kvalitetsutvikling blant annet i form av nye undervisningstilbud, utvikling av faglig innhold, økt samarbeid med arbeidslivet og tverrsektorielt samarbeid. Vi vil berømme norske utdanningsinstitusjoner på alle nivå for å ha benyttet mulighetene i Erasmus+ på en fremragende måte, sier Nybølet.

Viktig med videre deltakelse 

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet som et ledd i arbeidet med å berede grunnen for norsk tilslutning til EUs utdanningsprogram for perioden 2021-2027. I neste periode skal enda flere kunne ta del i programmet, og det legges vekt på å inkludere nye grupper. Diku-direktøren mener Norge bør ha høye ambisjoner for deltakelse i Erasmus+ også i den nye programperioden.

– Europa satser stort på utdanning også i tiden fremover, og planlegger for økt mobilitet og samarbeid. Forslaget til nytt program fra Europakommisjonen er i tråd med norske interesser og utdanningspolitiske mål. Gjennom å bruke mulighetene programmet gir, vil Norge stå bedre rustet til å møte fremtiden på en god måte, sier Nybølet.

Fakta

Erasmus+ – Verdens største utdanningsprogram

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
Programmet støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet.
Sentrale satsingsområder er kvalitet i undervisning og opplæring, innovasjon og koblingen mellom utdanning og arbeidsliv.
I perioden 2014 til 2018 har Diku tildelt 843 millioner kroner til norske utdanningsinstitusjoner gjennom programmet.
Gjennom Erasmus+ har nesten 4.500 prosjekter med norsk deltakelse blitt innvilget.
Norske partnere deltar i europeiske prosjekter som totalt er tildelt mer enn fem milliarder kroner.

Erasmus+ Kunnskapsallianser
Kunnskapsallianser er europeiske samarbeidsprosjekter for høyere utdanning og arbeidslivet.
Alliansene skal bidra til innovasjon i utdanning og arbeidsliv, i tillegg til å styrke kompetansen om entreprenørskap.
Kunnskapsallianser er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen.
Institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle prosjekter innenfor de sentraliserte tiltakene i Erasmus+, kan søke Diku om prosjektetableringsstøtte (PES). I tillegg bistår Diku med veiledning.
Neste søknadsfrist er 26. februar 2020.

Av Marte Frimand

Next article