Skip to main content
Home » Elektrisk transport » – Også jernbanen må bli grønnere
jernbanen

– Også jernbanen må bli grønnere

Selv om rundt 80 prosent av togtrafikken drives elektrisk, er det fortsatt store deler av jernbanenettet som ikke er elektrifisert. Foto: Njål Svingheim

Selv om jernbanetransport og tog er den mest miljøvennlige transportformen vi har, så skjer også deler av jernbanedriften med fossilt drivstoff. Det betyr at også jernbanen må se på hvordan sektorens utslipp kan reduseres. Samferdselsdepartementet har gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for reduserte utslipp av klimagasser på jernbanen.

Arbeidet med utredningen skal ta for seg både strekningene som i dag drives med diesel, ulike typer arbeidsmaskiner som brukes i vedlikeholdsarbeidet og bruken av diesellokomotiver på strekninger som er elektrifisert. 

– Selv om rundt 80 prosent av togtrafikken drives elektrisk, er det fortsatt store deler av jernbanenettet som ikke er elektrifisert. Dette gjelder i hovedsak Nordlandsbanen, Rørosbanen, Raumabanen og Solørbanen, sier prosjektleder Stephen Oommen i Jernbanedirektoratet.

I tillegg kommer en rekke sidespor og terminalområder og alle vedlikeholdsmaskinene på sporet.

– Bare vedlikeholdsmaskinene alene står for minst en tredel av utslippene i jernbanesektoren, derfor er det veldig viktig at også mulighetene for reduserte utslipp i vedlikeholdsarbeidet inkluderes i utredningen, sier prosjektlederen.

Utslippskutt på jernbanen

Jernbanedirektoratet har tidligere gjennomført to studier i samarbeid med Bane NOR, kalt «Nullifib 1» og «Nullfib 2». Nullfib 1 tok for seg mulighetene for nullutslippsdrift på «dieselstrekningenene» med Nordlandsbanen som case, mens Nullfib 2 var en mer teknisk analyse av ulike løsninger.

– Selv om vi tar med oss arbeidet fra de to tidligere gjennomførte studiene som en del av kunnskapsgrunnlaget så ser vi nå på alle mulighetene på nytt og med friske øyne, understreker prosjektleder Stephen Oommen.

Det betyr at utredningsarbeidet vil ta for seg alle de ulike mulighetene for utslippskutt på jernbanen. Elektrisk drift, batteridrift, hybriddrift og hydrogendrift, samt bruk av biodrivstoff skal vurderes opp mot dagens driftsform. Vurderingene vil omfatte både kostnader, fordeler og ulemper ved ulike driftsformer, samt en vurdering av behovet for ombygging eller utskifting av kjøretøy og maskiner på sporet.

KVU for reduserte utslipp av klimagasser på jernbanen kalles også KVU Green og skal være fullført høsten 2023.

Stikkordsmessig skal utredningen inneholde:

  • En vurdering av alternativer som reduserer utslipp fra jernbanen, samt de samfunnsøkonomiske kostnadene ved disse.
  • En vurdering av driftsform, det vil si dagens løsning vurdert opp mot elektrisk-, batteri-, hybrid-, hydrogendrift etc., samt tilhørende behov for investeringer.
  • En vurdering av behov for ombygging eller utskifting av eksisterende jernbanekjøretøy.
  • Kartlegge behov for infrastrukturtiltak for energiforsyning.
  • En vurdering av fordeler og ulemper ved ulike teknologier, herunder effektiviteten ved ulike energibærere.
  • En vurdering av rekkefølgen av tiltak basert på samfunnsøkonomisk kostnad per tonn Co2 med utslippsreduksjon.

Forfatter: Njål Svingheim

Next article