Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Klimasmarte Skårersletta – et løft for kommunen og økonomien
Sponset

Skårersletta i Lørenskog blir en klimasmart og hyggelig sentrumsgate som innbyr til aktivitet og opphold. I tillegg sparer kommunen millioner på å finansiere prosjektet med grønt lån i KBN.

Den nye bygaten får sykkelfelt i begge retninger, brede fortau og store granittarealer, stemningsbelysning og betydelige innslag av planter og trær. Hele 100 insektsvennlige trær og 1500 busker skal plantes i bed som er konstruert for å håndtere økt nedbør.

Prosjektets tydelige klimaambisjon gjorde at Lørenskog kommune fikk innvilget 200 millioner kroner i grønt lån. Grønne lån har 0,1 prosentpoeng lavere rente enn ordinære lån. Ved å velge grønt lån sparer kommunen 3,5 millioner kroner i løpet av lånets levetid.

Lørenskog kommune har systematisk satt miljømål og utarbeidet klimabudsjett og regnskap for alle sine byggeprosjekter. Skårersletta var naturlig som et pilotprosjekt hvor kommunen kunne prøve ut miljøtiltak og sette miljømål i tråd med sin egen klimaveileder. Elisabeth Elle Smelror, assisterende prosjektleder i Lørenskog kommune, oppfordrer alle kommuner til å tenke klimasmart når de har nye prosjekter.

Utvikling av miljøprioriterte gater er gode tiltak for å bedre miljø og klima generelt. Dette med å legge vekt på helheten ved å regne på miljøvirkninger i hele verdikjeden fra tiltakets lokalisering, strategiske valg, material og kvalitetsvalg er viktig, sier Elisa-beth Elle Smelror.

I byggefasen iverksettes flere utslippsreduserende tiltak, som bruk av lavtemperatur asfalt og biodiesel i anleggsmaskiner. Anleggsplassen har som mål at minst 90 prosent av avfallet skal kildesorteres. Når prosjektet er ferdig vil Skårersletta blant annet ha fjernvarmesentral, avfallssug og gode overvannsløsninger. I tillegg er målsettingen at trafikken blir sterkt redusert.

Les mer om grønt lån fra Kommunalbanken.

Tekst: Kommunalbanken

Next article