Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » God massehåndtering gir en grønnere by
Sponset

«Utfordringer i dagen – løsninger i grunnen» er mottoet for Norsk forening for fjellsprengnings- teknikk, og sjelden har mottoet vært mer aktuelt.

Det beste for alle parter er å legge vann, strøm, veier og baner av alle slag under bakken. På den måten kan eventuelle utslipp renses i driftsfasen. Ikke minst kan vi bruke overflaten til hyggelige bomiljø og effektive næringsbygg, uten høye master, farlige kryss eller støyende baner, for eksempel.

For å lage disse underjords- anleggene må vi nødvendigvis gjennom en fase der vi tar ut berg og løsmasse. Denne fasen kan være slitsom for omgivelsene og ikke minst kan den resultere i mye trafikk med store lastebiler. Det er viktig at vi legger til rette for at disse bilene skal kjøre kortest mulig. I dag kjøres det store mengder masser ut av byen som kastes i deponier, etter en tid kjøres så nye masser inn til byen, gjerne til ett og samme prosjekt.

God planlegging og tilrettelegging av gjenbruk av masse
vil ha store økonomiske, miljø- og trafikksikkerhetsmessige effekter for alle involverte. De beste i klassen får til gode regionale løsninger på massehåndteringen fra flere prosjekter i en større helhet.

Sirkulær massehåndtering

Vi vil rose Bærum kommune som gjennom Bærum Ressursbank har tatt dette på alvor, og som gjennom samarbeid med mange aktører jobber med å finne gode løsninger for overskuddsmasser i regionen. Som et eksempel, har hele hovedstadsområdet fått gleden av tunnelmassene som danner grunnlaget for det nye badeanlegget ved Kadettangen i Sandvika.

I tillegg vil vi trekke frem Pådriv Oslo og deres Arena for sirkulær massehånd- tering, som tilrettelegger for at et bredt spekter av aktører samarbeider om å finne og få på plass nye og innovative løs- ninger innen sirkulær massehåndtering også i hovedstaden. Dette er en nødvendighet for å ta miljøhovedstaden et steg videre mot å bli verdens første nullutslippsby!

Les mer om Norsk forening for fjellsprengningsteknikk.

God massehåndtering

De massene som tas ut, er av varierende kvalitet. Noe kan brukes som det er, noe kan knuses og gjenbrukes i asfalt og betong, og noe er rett og slett avfall. Det er viktig at vi ikke blander dette, så alt ender opp som avfall.

Entreprenørbransjen er beredt til å gjøre denne jobben, men kommunene må være med å legge til rette for god massehåndtering gjennom blant annet god arealplanlegging. De massene som tas ut, er i hovedsak en ressurs som vi i Norge må bli enda bedre til å ta vare på. Danmark er misunnelig på sitt søsterland i nord, og har ved flere anledninger henvendt seg for å få kjøpt steinmassene våre – få det på lekter og send det nedover!

Stort og massivt

Stein er en naturlig ressurs som ved riktig håndtering er et bærekraftig byggemateriale som vi gjerne må dele med våre naboland. Bygge- og anleggsbransjen er per i dag en «versting» i miljøsammenheng, og vi har rykte på oss for å være litt konservative. Men når vi først snur oss rundt, så kommer vi stort og massivt. De aller fleste organisasjonene i bransjen har satt bærekraft øverst på agendaen for flere år siden. Det jobbes med elektrifisering av maskinpark, reduksjon av stål og betong, mer miljøvennlig stål og betong for å nevne en brøkdel av alt det som foregår. Det er også innført sertifiseringsordninger for bærekraft på anleggsprosjekt (det har vært tilsvarende på bygg i mange år).

Riktig massehåndtering er et område der industri, rådgivere, kommuner og andre offentlige etater må jobbe sammen om å virkelig bidra til en bedre verden for oss alle, la oss løse dette i fellesskap!

Les mer om NFF sitt arbeid her.

Tekst: NFF

Next article