Skip to main content
Home » Bærekraftig byutvikling » Bærekraftig areal- og transportplanlegging
Bærekraftig byutvikling

Bærekraftig areal- og transportplanlegging

Guro Hauge, Bærekraftsdirektør, Byggenæringens Landsforening. Foto: BNL

De neste ti årene skal det bygges rundt 275 000 nye boliger i Norge. Det skal både fornyes og fortettes i etablert boområder, og det skal skapes helt nye lokalsamfunn. Med boligbygging følger også behov for skoler, barnehager og annen sosial infrastruktur. Og med boliger følger arbeidsplasser og reiser mellom hjem, og arbeid og fritid.

For å nå de klimamålene som er satt, må utviklingen av lokalsamfunnene sees under ett.  Det samlede klimaavtrykket vil derfor bli en helt sentral styringsparameter for alle fremtidige utbyggingsprosjekter av både bygg og infrastruktur.

Strenge miljøkrav

Målet om helt karbonnøytrale prosjekter innen 2050 skal realiseres. I områder med videre befolkningsvekst må det stilles strenge miljøkrav til utbygging av boliger og utvikling av effektive transportløsninger. Men hva må på plass for å sikre bærekraftig areal- og transportplanlegging?

  • Bruken av byvekstavtaler bør utvides til flere byer og regioner og beløpet som er satt av bør økes.
  • Boligbygging må utredes i forbindelse med by-vekstavtalene i dialog med private.
  • Det er behov for standardiserte planbestemmelser som sikrer større likebehandling mellom kommunene og innad i en kommune.
  • Ved utarbeiding av arealplaner må det utarbeides plan for kostnader til aktuell infrastruktur og tilhørende kostnadsdeling som legges til grunn for avtaler mellom kommuner og utbyggere. 
  • Kommunene må klargjøre sine investeringsplaner som er nødvendig for utbygging. 
  • Planprosessen må legges opp slik at reguleringsrisikoen for en aktuell utbygging reduseres etter hvert som planarbeidet gjennomføres. Tunge kostnadselementer må løftes frem og håndteres på et tidligere stadium i planprosessen.
  • Kommunen bør legge til rette for tilbakeføring av merverdiavgift på teknisk infrastruktur.
  • Reguleringsprosessen og utbyggingsavtaleforhandlinger bør gjennomføres parallelt.
  • Den foreslåtte områdemodellen fra departementet må få et slik innhold av den tas i bruk av kommunene samtidig som den gir nødvendig forutsigbarhet for utbyggere.
  • Det må gjennomføres et felles kompetansehevingsprogram for offentlig og private aktører.

Det moderne og bærekraftige Norge

Det må utvikles bedre løsninger for transport i og rundt de større byene og mellom byene og regioner, ikke bare for å løse hverdagen for de som bruker veinettet eller kollektivtransport i dag, men også for å sikre at nye løsninger er bærekraftige og har nok kapasitet for fremtiden. Da kan vi sammen bygge det moderne og bærekraftige Norge.

BNL er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge.

Les mer på bnl.no

Av Guro Hauge, Bærekraftsdirektør, Byggenæringens Landsforening

Next article