Av Ole Fjetland, Direktør avdeling Mat, Mattilsynet, hovedkontoret

Over 7500 restauranter og kafeer over hele landet inngår i ordningen, og vi er snart ferdige med tredje runde. Tilsynene er uanmeldte. Serveringsstedene har rett til å utbedre de påpekte avvik, melde fra til Mattilsynet og få et nytt besøk innen ti virkedager etter at de melder fra. Derfor har de aller fleste serveringsstedene som omfattes av ordningen nå et smilefjes ved inngangsdøren.

Smilefjes-symbolene forteller ikke noe om hvor god eller dårlig maten er, symbolet er et enkelt uttrykk for hvordan mattryggheten er i varetatt ved serveringsstedet.

Smilefjesordningen gir videre publikum mulighet til å foreta valg av spisesteder ut fra rangeringen som symbolene gir. Mer åpenhet om kontrollresultatene har også vist seg som et effektivt tiltak for at serveringsstedene holder orden i eget hus og gir bedre etterlevelse av kravene til hygiene og mattrygghet.

De fleste får smilefjes

Etter to runder med smilefjesordningen har antallet serveringssteder som fikk smilefjes ved første gangs tilsyn på landsbasis økt fra 66 prosent til 72 prosent. Samtidig er antallet som fikk strekmunn redusert fra 31 til 27 prosent, og serveringssteder som fikk sur munn er nå bare én prosent (to prosent i første runde). En sur munn indikerer alvorlige feil og mangler med stor fare for mattryggheten, og krever rask oppfølging og nye tilsynsbesøk. En sur munn kan derfor sjelden bli en langvarig situasjon.

Flest feil med allergenmerking

Selv om situasjonen blir stadig bedre, finner Mattilsynets inspektører fortsatt forhold som må følges opp før smilefjeset er på plass. Det punktet hvor inspektørene finner flest brudd på regelverket er merking av allergener på menyer og lignende. I første runde var det hele 59 prosent som fikk en anmerking på dette, i andre runde er tallet sunket til 41 prosent. På de neste punktene følger anmerkinger på hygienisk standard på lokaler og utstyr, rutiner for internkontroll, håndvask, samt brudd i kjølekjeden.

Bra start – god utvikling

Vi i Mattilsynet er så langt godt fornøyd både med gjennomføringen og med effekten av smilefjesordningen. At syv av ti virksomheter har alt på stell ved førstegangs tilsyn er bra. De fleste mangler vi avdekker er som oftest heller ikke av en slik karakter at det umiddelbart truer mattryggheten. Men når vi må tildele sur munn, viser det at ordningen har sin hensikt i å avdekke de som ikke driver med trygg mathåndtering. Mattilsynets erfaring er at serveringsstedene gjennomgående er svært raske med å rette opp eventuelle feil og mangler. Av og til er melding om retting sendt Mattilsynet før inspektøren har nådd tilbake til kontoret, men de fleste regelverksbruddene Mattilsynet finner trenger virksomheten litt lenger tid for å rette opp.