Skip to main content
Home » Vei og jernbane » Jernbanen kan bli enda grønnere
Sponset

Et av jernbanens store fortrinn er at tog bruker lite energi per tonn eller passasjerer som flyttes, og ikke minst at 80 prosent av trafikken drives av elektrisk fornybar energi. Men hva med de resterende 20 prosentene av trafikken, som fortsatt er dieseldrevet? Svaret kan være del-elektrifisering i kombinasjon med batterier. Teknologien finnes allerede.

Årsaken til at flere av våre lengre strekninger fortsatt har dieseldrift, er at det er svært kostbart å elektrifisere. Men nå viser nye beregninger, utført av Jernbanedirektoratet i samarbeid med Bane NOR, at det vil være mulig å oppnå elektrisk drift av alle tog på den 729 kilometer lange Nordlandsbanen for en firedel av prisen. Svaret ligger i del-elektrifisering og tog utstyrt med batteripakker.

Ny teknisk løsning

 – Vi har kommet langt i arbeidet med å kartlegge mulighetene for elektrisk drift av Nordlandsbanens togtrafikk til en langt lavere kostnad enn full elektrifisering, bekrefter Atle Einarson. Han er delprosjektleder i Jernbanedirektoratets prosjekt for å utrede nullutslippstog på de banene som ikke er elektrifisert.

– Vi har nå beregninger som viser at 31 prosent av Nordlandsbanen trenger kontaktledningsanlegg for at batteritog skal kunne kjøre elektrisk hele veien. Kostnadene blir enda lavere enn dette. Vi kan tilpasse strekningene med kontaktledning slik at det bare blir et fåtall tunneler, nærmere bestemt rundt to kilometer, som må elektrifiseres. Vi kan da ende opp med en prislapp på rundt 3,3 milliarder i stedet for 14, sier Atle Einarson. Altså en elektrisk Nordlandsbane til under en firedel av prisen!

– Hva må til?

For å lage en grundig kartlegging av hva som må på plass for en del-elektrifisering, og ikke minst hvor mye av banen som må ha kontaktledning, har prosjektet knyttet til seg fagekspertisen i Bane NOR Energi. Øyvind Gebhardt jobber som planlegger i Bane NOR Energi.

– Vi i Bane NOR kommer til å gå videre med dette. Vi vet at togselskapene ønsker å kjøre elektrisk, både av hensyn til miljø og økonomi. Når vi nå ser på en løsning som kan gjøre dette mulig på Nordlandsbanen for en firedel av prisen, er det selvsagt svært interessant, understreker Gebhardt.

I tillegg til å sjekke tilgjengeligheten for å forsyne de ulike linjeavsnittene med kjørestrøm, har Bane NOR begynt vurderingene av hvilken type strøm som kan være hensiktsmessig.

– Vi vet jo nå at strekningen fra Trondheim til Stjørdal skal elektrifiseres på konvensjonelt vis med frekvensen 16 2/3 Hz og 15 kV, slik det er i resten av landet, sier Gebhardt. Arbeidene med å elektrifisere både Trondheim – Stjørdal og Meråkerbanen tok til nå i september.

–  Men videre nordover vil vi stå fritt til å vurdere om det kan være smartere å bruke samme frekvens som det ordinære høyspenningsnettet har, nemlig 50 Hz og da en spenning på 25 kV. Dette vil gjøre at vi kan nøye oss med å bygge matestasjoner uten kostbare og kompliserte frekvensomformere.

Nye lokomotiver

– Det gjenstår fortsatt mye arbeid før alle konklusjoner er klare, men alt tyder på at dette er både realistisk og teknisk gjennomførbart, sier Atle Einarson. Vi vet også at leverandørindustrien er i full gang med å se på mulighetene for hybrid-lokomotiver. Det finnes allerede elektriske lok som kan kjøre en liten tilleggstrekning uten kontaktledning. Nå jobbes det med større batterier og mer kapasitet på disse, akkurat som i billindustrien.

Resultatene av kartleggingene av smartere muligheter for å oppnå elektrisk drift på de dieseldrevne banene vil inngå i grunnlaget for kommende Nasjonal transportplan 2022 – 2033.

Også persontrafikken

Når det nå utredes muligheter for å drive godstrafikken på de banene som ennå ikke er elektrifisert uten utslipp, vil det også bli mulig å drive persontrafikken uten utslipp. Godstrafikken er den mest krevende, da godstog er langt tyngre og krever mer energi enn persontogene. Allerede våren 2021 kommer forløperen, nemlig et bimodalt tog til Trønderbanen. Dette er et hybridtog som både kan gå på vanlig strøm fra kontaktledningen og på strøm fra en dieselmotor om bord. Dieselmotoren er montert i en egen liten vogn midt i togsettet og kan relativt enkelt erstattes av ladbare batterier på et senere tidspunkt. I alt er det bestilt 14 slike togsett for Trønderbanen og Rørosbanen. En helt utslippsfri jernbane nærmer seg både for persontog og godstog!

Av: Jernbanedirektoratet

Next article