Skip to main content
Home » Vei og jernbane » Et vellykket veiprosjekt
vei og jernbane

Et vellykket veiprosjekt

Utbygging av rv. 3/ rv. 25 mellom Ommangsvollen og Grundset/Basthjørnet i Hedmark er viktig i styrkingen av rv. 3, spesielt som vegforbindelse for godstransport mellom Oslo og Trondheim. Kilde: Statens vegvesen. Foto: Christopher Griffiths, Skanska

Ny rv 3/ 25 Løten-Elverum har vært planlagt i mange år. Vegen var opprinnelig tenkt gjennomført som en tradisjonell kontrakt, men Stortinget vedtok i 2017 å gjennomføre prosjektet som et OPS-prosjekt.

Ketil Sand

Prosjektdirektør Skanska Norge

Det ble deretter utlyst en konkurranse som resulterte i at det ble inngått kontrakt 30. mai 2018 mellom Statens vegvesen og OPS-selskapet Hedmarksvegen AS, med Skanska Norge som utførende på bygging og drift og vedlikehold.

Den samlede kontraktsverdien for bygging inklusive mva, finansiering og drift & vedlikehold var cirka 5,5 milliarder kroner. Selve byggingen utgjorde snaue 3 milliarder eks mva. Drift og vedlikeholdsfasen løper i 20 år fra vegåpning, det vil si at vegen blir levert tilbake til staten 31 juli 2040. Prosjektet har en kostnad på 5,5 milliarder kroner inklusive kostnader knyttet til drift og vedlikehold i 20 år. Dette er cirka 1,4 milliarder lavere enn statens vegvesens opprinnelige anslag og forventning.

Ny trasé

Rv. 3 og rv. 25 er bygd i ny trasé på hele strekningen. 16,5 km mellom Tønset i Løten og Basthjørnet i Elverum er bygd som veg med midtdeler, viltgjerde og to viltoverganger. Resterende 10,5 km mellom Ommangsvollen og Tønset i en og Åkroken og Svingen rasteplass i Elverum er tofelts med midtdeler og forbikjøringsfelt. Dagens veg vil bli lokalveg med nedsatt hastighet og sykkelfelt.

Prosjektet omfatter totalt 28 konstruksjoner, inklusive åtte limtrebruer og to store viltoverganger/ faunapassasjer. Samtidig er bruer i linja bygd slik at vilt også kan krysse under vegen.

Positive effekter med ny veg

Prosjektet bidrar til bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet, bedre bomiljø og et sammenhengende tilbud for syklende mellom Hamar og Elverum. Rv. 3/25 slik den var, hadde lange strekninger med fartsgrense 60 og 70 km/t. På ny veg kan du kjøre i 110 km/t der det er firefeltsveg og 90 på tofeltsvegen. Det vil gi en innsparing på 6 minutter kjøretid.

Hele den 27 km lange strekningen får midtrekkverk, noe som vil redusere alvorlige ulykker med 80 prosent. Deler av strekningen går gjennom et område med tettest bestand av hjortevilt i Norge, med et uttall viltpåkjørsler hvert år. Dette har vært både en trafikkfarlig og utsatt viltet for unødig skade og plage.

Der vegen går gjennom dyrka mark er det gjort et omfattende arbeid med tilbakeføring av jordbruksarealet. Noen av arealene er tatt i bruk før vegåpningen.

Noen erfaringer og oppnådde resultater i byggeperioden

OPS som gjennomføringsmodell har gitt grunnlaget for et meget godt samarbeid mellom Statens vegvesen som byggherre og Hedmarksvegen/Skanska som leverandør. Dette har resultert i en rekordkort byggetid med en besparelse på 1,4 milliarder kroner, minimalt med endringer og ingen konflikter underveis.

Byggetiden var opprinnelig satt til 29 måneder, som i utgangspunktet er en kort byggetid.

Daværende samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen, tok første spadestikk med stor gravemaskin 5. juni 2018, ute på jordet på Ånestad. 26 måneder senere, og tre måneder før planlagt, åpnet 27 km ny veg. 30 juli 2020 åpner statssekretær Ingelin Noresjø vegen på samme sted, et område som da var blitt forvandlet til en firefelts motorveg, og en stor kontrollstasjon for Statens vegvesen.

Dette lot seg gjøre med god planlegging, effektiv prosjektering, godt samarbeid mellom aktørene og ikke minst et meget effektivt, kompetent og fokusert produksjonsapparat.

En god strategi

I gjennomføringen av arbeidet hadde Skanska Norge valgt en strategi hvor man i størst mulig grad skulle følge planer og ikke gjøre endringer eller optimaliseringer ut over der det var åpenbare besparelser og ingen negative «bieffekter». Dette viste seg som en god strategi og bidro også til at prosjektet hadde et rekordlavt antall endringer og tilhørende kostnader.

HMS i fokus

Under hele byggeperioden har Statens vegvesen, Hedmarksvegen og Skanska med underentreprenører hatt sterkt fokus på HMS. Resultatet er null fraværsskader etter 1,4 millioner arbeidstimer eller 1000 årsverk. Selv koronapandemien, som kom for fullt i mars 2020, påvirket  ikke prosjektet særlig mye. Vi snudde oss raskt rundt og innførte nye rutiner og retningslinjer, hvor hovedfokus var på å holde anlegget som «koronafri sone», det vil si hindre import av smitte til vårt lille «prosjektsamfunn». Dette lyktes vi svært godt med.

Rv. 3/25 Løten – Elverum er et klimavennlig og bærekraftig prosjekt som har nådd en besparelse på 25 prosent i klimagassutslipp målt opp mot opprinnelige planer. Prosjektet er det første i Norge som har oppnådd Whole Team Award Excellent i klima- og miljøsertifiseringen CEEQUAL. CEEQUAL er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggs- og infrastrukturprosjekter, og i henhold til bærekraft og CEEQUAL gikk prosjektet foran og åpnet opp for at alle store utbyggere av infrastruktur i dag har dette på sin agenda.

Fornøyde med resultatet

Under åpning av anlegget 30 juli 2020 vanket det mye godord som ble toppet av at Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, uttrykte; «Prosjektet er et utstillingsvindu for norsk vegbygging».

Det er svært hyggelig å være med i et prosjekt hvor alle parter var fornøyde etter gjennomføring; de som er direkte berørt i kontraktsforholdet, men også naboer, berørte grunneiere og trafikanter.

Av: Ketil Sand, Prosjektdirektør Skanska Norge

Next article