Home » Fremtidens kommune » Blir dette kommunenes viktigste digitale verktøy i fremtiden?
Fremtidens kommune

Blir dette kommunenes viktigste digitale verktøy i fremtiden?

Rozemarijn van der Hilst-Ytreland, Seksjonssjef i avdeling for digital strategi og samhandling ved Digitaliseringsdirektoratet. Foto: Khan Le/Digdir

Kunstig intelligens (KI) er et sentralt verktøy for utviklingen av fremtidens kommunale tjenester. KI kan hjelpe oss å lage bedre brukertilpassede tjenester for deg og meg som innbyggere. Selv om det er i en tidlig fase, utforsker norske kommuner teknologien allerede i dag.

Samarbeid og åpenhet er forutsetninger for at vi kan lykkes med å lage bedre offentlige tjenester ved bruk av KI. Sammen med Nora.ai, et samarbeid i akademia, har vi derfor laget en oversikt over 150 offentlige prosjekter, som utforsker bruk av kunstig intelligens.

Kommuner utforsker bruk av KI

Så langt har tre spennende kommunale prosjekter blitt kartlagt i oversikten:

Trondheim kommune arbeider blant annet med en risikomodell for sykehjemsopptak. Prosjektets hovedmål er å tidlig identifisere risikofaktorer ved sykehjemsopptak.

Bærum kommune har utforsket bruk av kunstig intelligens for automatisk kartlegging av kommunal felles kartdatabase for å forenkle og effektivisere saksbehandling.

Tilsvarende har Kristiansand kommune et prosjekt kalt KartAi. Hensikten med prosjektet er å automatisere og effektivisere saksbehandlingen i byggesaker, gjennom å heve kvaliteten til eiendomsregisteret (matrikkelen) og kartbaser ved hjelp av KI. I tillegg skal det utvikles automatiserte prosesser for dialog med innbyggere og grunneiere.

Viktig med samarbeid

For en effektivt og trygg bruk av kunstig intelligens er det viktig at vi samarbeider, både mellom kommuner, mellom stat og kommune og med næringsliv og frivillig sektor. På denne måte kan vi gjenbruke og dele kunnskap og teknologi.  Gode nettverk for erfaringsdeling, som for eksempel fagforum for KI i offentlig sektor, og oversikten over bruk av KI, bidrar til dette.

Vi må dra nytte av krefter utenfor Norge. Den kommende forordning fra EU for kunstig intelligens vil regulere hvordan KI brukes i Europa. Den vil også kunne få betydning for norske kommuner.

Det europeiske DIGITAL-programmet gjør det mulig for norske offentlige virksomheter å delta i samarbeidsprosjekter for utvikling av KI løsninger. Norske virksomheter kan dra nytte av andre lands sin ekspertise, samt ta i bruk løsninger utvikles gjennom programmet. Digdir, Forskningsrådet og Innovasjon Norge koordinerer Norges innsats i programmet. Vi må utvikle KI på en ansvarlig måte

Kommunene i Norge skal bruke KI på en ansvarlig måte. Dette krever at ulike hensyn balanseres på en god måte og i full åpenhet. Det er du som innbygger og din rettssikkerhet som må stå i sentrum ved utvikling av digitale tjenester. Kunstige eller ei.

Digitaliseringsdirektoratet skal bidra til en mer effektiv, brukerorientert og samordnet offentlig sektor med økt deltakelse, verdiskapning og innovasjon.

Les mer på digdir.no

Neste artikkel