Skip to main content
Home » Energieffektive bygg » Nå er energieffektivitet ansett like viktig som energiproduksjon!
Energieffektive bygg

Nå er energieffektivitet ansett like viktig som energiproduksjon!

Katharina Th. Bramslev, Daglig leder i Grønn Byggallianse. Foto: Finn Ståle Feldberg

Med strømkrisen har norsk kraftdebatt fått tilført ny energi. Kort tid etter at strømkrisen traff Norge satte regjeringen ned en Energikommisjon. Mandatet var blant annet å kartlegge energibehovet her til lands og foreslå økt energiproduksjon. Føringer ble lagt: Norge skal fortsatt ha overskuddsproduksjon av kraft og rikelig tilgang på fornybar kraft skal fortsatt skal være et konkurransefortrinn for norsk industri. 

Selv om økt energiproduksjon var førende for mandatet, ble det også lagt inn et oppdrag om å se på potensialet i energieffektivisering. Og bra var det. Energieffektivisering burde vært opplagt, men det har kommet i skyggen av diskusjoner om behovet for økt energiproduksjon i mange år. Dette endret seg da Energikommisjonen la fram sin rapport 1. februar. Nå er energieffektivitet kommet ut av skyggetilværelsen. Kommisjonen løftet frem energisparing, sammen med bygg som energiprodusenter, som avgjørende grep for å nå målet. 

Det er i tråd med hva vi i Grønn Byggallianse, våre medlemmer og Norsk Eiendom spilte inn til kommisjonen da de skulle gå i gang med sitt arbeid. Vi pekte på at den minst konfliktfylte løsningen for å tette energigapet er energieffektivisering i eksisterende yrkesbygg, og at det er mye å hente i lokal energiproduksjon på bygg i form av solceller og varmepumper. Våre 
medlemmer vet at det fortsatt er et stort uutløst spare- og produksjonspotensial i norske bygg. Energien har rett og slett vært for rimelig til at det har lønnet seg for gårdeiere å energioppgradere byggene. Og det har vært regulatoriske barrierer for å foreta lønnsomme investeringer i å produsere egen kraft.

Dette er nå i endring. 

Stort potensial

Koblingen mellom klima og energibruk er tydeligere enn noensinne og redusert strømforbruk i Norge oppfattes i økende grad som et klimatiltak. Energipriser har økt samtidig som kostnader for installering av solkraft har falt og gjør lokal energiproduksjon mer interessant. Bankene krever redusert energibruk i bygg for å ivareta krav nedfelt i EU- taksonomien for å sikre at bankens utlånsportefølje er grønn. I sum mener vi derfor at tiden nå er kommet for å ta ut potensialet.

 Men hvordan skal det skje?

Energikommisjonen anbefalte i sin rapport at Enova blir utstyrt med et tilleggsmandat for å støtte energieffektivisering av bygg. Regjeringen sier nå ja til dette.  Enova har nå fått både et tilleggsoppdrag og mer penger til å støtte moden teknologi i eksisterende bygg. Vi har lenge etterlyst Enovastøtte til modne tiltak i bygg etter at den falt bort i 2018, fordi mange byggherrer mangler likviditet til å investere i energieffektivisering. Videre støtter vi, som kommisjonen anbefaler, at regjeringen må legge fram en strategi for solkraft på bygg. Strategien må beskrive innpassing i kraftmarkedet, byggesaksbehandling og fremtidige krav om solkraft på nye og rehabiliterte bygg. Strategien må ses i sammenheng med oppgradering av eksisterende bygg og legge til rette for områdeløsninger. Gledelig nytt er at grensen for egenproduksjon av solkraft nå har økt til 1 000 kW for flerbolig og næringseiendom, uten at produsent må betale nettleie og avgifter. 

Energipolitikk er i rask endring, og nylig har Stortinget vedtatt et forslag der Stortingsflertallet ber regjeringen om å heve denne grensen på en måte som ikke er til hinder for rasjonell utvikling av nettet.

Kommunal sektor

Et ytterligere viktig tiltak er å øke etterspørselen av energieffektive bygg. Vi støtter Energikommisjonen i at offentlige leietakere oftere bør stille energikrav, men er uenige i kommisjonens anbefaling. Vi mener at et krav om energikarakter A kun bør stilles til leie av nybygg. For nybygg mener vi også at energikarakter B ikke er ambisiøst nok. For leie av eksisterende bygg mener vi at kommuner ikke bør stille krav om energikarakter A eller B. Dette fordi vi er bekymret for at et strengt minstekrav til energimerke kan føre til at byggeier river bygg for å tilfredsstille energikravet. Vi mener også at kommunene må få lov til å premiere grønne bygg, eksempelvis gjennom redusert eiendomsskatt. Et forslag i Stortinget om å be regjeringen utrede denne muligheten ble nylig nedstemt, men kan og bør komme opp på nytt igjen da eiendomsaktører etterlyser «elbilfordeler» for grønne bygg.  

Kompetansebehov

Til slutt en viktig anbefaling fra Energikommisjonen: den foreslår at regjeringen etablerer et kompetanse- og informasjonsprogram som skal gi byggeiere og byggenæringen nødvendig kunnskap og ferdigheter, og bedre samordne myndigheter og aktører med ansvar for bygg, energieffektivisering og energisystem. Grønn Byggallianse samler hele verdikjeden i bygg- og eiendomssektoren som medlemmer, og vi står klare for å bidra til å svare ut denne utfordringen, og slik bidra til å tette energigapet, kutte klimagassutslipp og stimulere til mer fornybar energi.

Av Katharina Th. Bramslev, Grønn Byggallianse

Next article