Home » Bærekraftige investeringer » Finansnæringen setter fart på det grønne skiftet
bærekraft

Finansnæringen setter fart på det grønne skiftet

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

Finansfaget retter av natur blikket fremover, og søker høyest mulig avkasting på investert kapital til lavest mulig risiko. Med klimarisiko som en av vår tids største risikofaktorer, har bærekraftig finans fått vind i seilene og satt fart på det grønne skiftet.

Vi er nå i starten av tiåret hvor bærekraftig finans vil sette premissene for videre utvikling av næringslivet og realøkonomien. Det er allerede tegn til at kapitalstrømmene har begynt å skifte retning, fra karbonbaserte næringer over til fornybar. Volumet av grønne obligasjoner har nådd nye rekorder. I Norge ble det utstedt nesten like mye grønne obligasjoner på Oslo Børs i 2020 som i løpet av de siste fem årene til sammen.

Kreves enorme investeringer

Store kapitalforvaltere og banker over hele verden er godt i gang med å innføre strategier knyttet til bærekraftig finans. Samtidig jobber myndighetene målrettet for å utvikle regulatoriske rammeverk som fremskynder denne utviklingen. EU har satt seg selv i førersetet i klimaomstillingen, og har som ambisjon at Europa skal bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050.

For å nå dette målet kreves det enorme investeringer, og finansnæringen har blitt trukket frem som en nøkkelfaktor for å kunne nå de ambisiøse målsettingene. EUs handlingsplan for bærekraftig finans har som målsetting å omdirigere kapitalflyten til bærekraftige investeringer, håndtere finansiell risiko som kommer fra klimaendringer, og fremme transparens og langsiktighet i finansielle markeder og i økonomien som helhet.

Planen legger frem en rekke tiltak for hvordan finansmarkedene kan bidra til grønn omstilling, blant annet et nytt klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftige aktiviteter. Dette rammeverket vil sette en standard for hva som kan kalles for grønt. Formålet er todelt, å unngå såkalt grønnvasking og samtidig styre kapitalflyten mot selskaper som driver bærekraftig i henhold til klassifiseringen i rammeverket.

Skal være en pådriver

Finans Norge skal på vegne av finansnæringen være pådriver for den nødvendige omstillingen i Norge. I 2018 la vi frem et veikart for grønn konkurransekraft i finansnæringen med konkrete anbefalinger til næringen og myndighetene for å lykkes med omstillingen. Nylig har regjeringen besluttet å etablere en nasjonal referansegruppe for bærekraftig finans etter felles initiativ fra Finans Norge, NHO og Rederiforbundet. God innføring av dette regelverket i Norge er av stor betydning for næringslivet og omstillingen til en bærekraftig økonomi.

I Norge har vi noen av verdens beste utgangspunkter til å være ledende på teknologisk utvikling i en bærekraftig omstilling. Norsk næringsliv er i ferd med å bygge grønn konkurransekraft ved å utvikle teknologier, produkter og tjenester som er en del av løsningen – og finansnæringen skal være en kompetent samarbeidspartner.

Av Idar Kreuzer, administrerende direktør i Finans Norge

Neste artikkel