Home » Grønn omstilling » Sirkulærøkonomi – et verktøy for å kutte CO2-utslipp
Grønn omstilling

Sirkulærøkonomi – et verktøy for å kutte CO2-utslipp

Foto. Unsplash

Det grønne skiftet er i gang. Myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn verden over omstiller seg fordi jordas tåleevne er presset, det er ressursknapphet på råmaterialer og klimaendringene truer vår eksistens. Dersom alle skulle leve som nordmenn ville vi hatt behov for 3,5 jordklode.

Siden 1970 har det globale uttaket av naturressurser tredoblet seg, og jorden tømmes for jomfruelige råvarer. Den lineære økonomien med bruk og kast er en hovedårsak til de største miljøproblemene menneskeheten står overfor. Halvparten av de globale klimagassutslippene, og mer enn 90 prosent av tapt biologisk mangfold, er knyttet til utvinning og prosessering av naturressurser for å dekke våre behov for mat, klær, elektronikk, bolig, transport, infrastruktur og helse.

For å forebygge en temperaturøkning som ødelegger livsgrunnlaget vårt, har verdenssamfunnet vedtatt bærekraftsmålene, Paris-avtalen, EUs Green Deal, og Norge er med. Utslipp skal kuttes med minst 50 prosent slik at temperaturen ikke øker mer enn 1,5 grad i dette århundre. Europa skal bli et netto null utslippskontinent i 2050.

Leif Nordhus

Daglig leder i Circular Norway

Jordas tålegrense er presset

Den globale oppvarmingen har sammenheng med industrialiseringen og vår lineære økonomi med bruk og kast. Det er derfor svært viktig – og effektivt for å kutte klimautslipp – at vi reduserer vårt materialfotavtrykk. Det gjøres mest effektivt gjennom omstilling til sirkulærøkonomi.

Ombruk, ikke avfall

Sirkulærøkonomi innebærer å ta vare på råmaterialene fra jorda; mineraler, metaller, fossile stoffer og biomasse, i et kretsløp likt naturens eget. Da kan vi fortsatt skape vekst, men en bærekraftig vekst. Sirkulærøkonomi er fremtidens måte å produsere varer – og tilby tjenester – på. Det innebærer å tenke nytt om utvinning av råmaterialer, sirkulært design, sirkulær produksjon, ombruk og bærekraft.

Norge er 2,4 prosent sirkulært 

Andelen råmaterialer som sirkuleres tilbake i verdensøkonomien er 8,6 prosent. Norge er kun 2,4 sirkulært, viser rapporten Circularity Gap Report Norway. Her vises det til hvordan Norge kan øke sin sirkularitet innen seks nøkkelnæringer. Det innebærer en mer sirkulær byggenæring, overgangen til ren energi, sirkulære matsystemer, grønne transportsystemer, en tydelig reparasjons-, gjenbruks- og resirkuleringsøkonomi og sirkulært skogbruk. Ved å kombinere alle seks scenarioer kan sirkulariteten øke fra 2,4 prosent til hele 45,8 prosent. Materialfotavtrykket reduseres med 64,8 prosent, og ikke minst; CO2-utslipp reduseres med 63 prosent.

Sirkulærøkonomi kutter CO2-utslipp og gir nye arbeidsplasser

Forskning viser at økt gjenbruk av råmaterialer vil skape muligheter for titusener av nye, grønne arbeidsplasser, ny teknologi og produktutvikling. Norsk industri legger nå grunnlaget for nye eventyr med batteriproduksjon, hydrogensatsing og ombruk av kritiske råmaterialer. Innovasjoner plast, kontormøbler redesignes, kontorbelysning leies og ikke eies, og utemøbler med livstidsgaranti. Dette er ren tid for muligheter. Ved å se på nåsituasjonen og legge et løp for nye forretningsmodeller kan alle bedrifter øke sin sirkularitet. Tiden er inne. Ved at vi omstiller oss til en mer fremtidsrettet og robust økonomi sikrer vi en tryggere fremtid for oss alle. Vi er med, er du?

Av Leif Nordhus, daglig leder i Circular Norway

Neste artikkel