Skip to main content
Home » Grønn omstilling » Nytt nasjonalt senter for havromsteknolog
Sponset

Ocean Space Centre vil bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på havromsteknologi, og mulighetene som ligger i havrommet. Bærekraft og grønn omstilling vil prege forskningen.

– Hvis vi skal lykkes med den grønne omstillingen, og nå verdens klimamål, krever det blant annet en ny undervisnings- og forskningsinfrastruktur for maritim teknologi. Ocean Space Centre vil bli et viktig bidrag for å nå dette målet, sier Olav Bolland, dekan for Fakultetet ved ingeniørvitenskap ved NTNU og leder for prosjektets styringsgruppe.

NTNU har, i samarbeid med SINTEF, spilt en vesentlig rolle i utviklingen av marin teknologi over mange år. Sammen har de blant annet bidratt med forskning som har vært viktig i byggingen av skip, oljeplattformer, rørledninger og design av store fiskemerder. NTNU har også utdannet en stor andel av de ingeniørene som har sitt virke innen maritime og marine virksomheter.

Olav Bolland

Dekan for Fakultetet ved ingeniørvitenskap ved NTNU

Trenger nye laboratorier

Bolland forteller at laboratoriene på dagens marintekniske senter i Trondheim har stått sentralt i både undervisningen og forskningen.

– Dagens senter har vært i bruk siden 1939. Det begynner å bli foreldet etter de siste større oppgraderingene rundt 1980, og det er på tide å få nye og mer moderne laboratorier. Det er helt nødvendig om vi skal bidra til å ta eksisterende havnæringer gjennom omstillingen de står overfor og utvikle nye bærekraftige næringer, sier Bolland.

Skipstransport, fiskeoppdrett og havvind

Bolland trekker frem tre områder der bærekraft vil være viktig: Ved skipstransport, fiskeoppdrett og havvind.

– Skipstransport setter store miljøavtrykk. Vi ønsker å bidra til en reduksjon av miljøutslipp, ved for eksempel å ta i bruk nye motortyper og nytt drivstoff, sier han.

Fiskeoppdrett har begynt på en endring fra merder innaskjærs, til store installasjoner ute til havs. Dette muliggjør en storskala effektiv produksjon, i tillegg til at miljøutfordringene kan reduseres.

– Det tredje satsningsområdet er havvind. Det er utfordrende å få volum i installasjoner på land. Plasserer vi vindturbinene til havs på flytende strukturer, kan vi lage de veldig store og potensielt mye mer kostnadseffektive enn på land, sier Bolland.

 Ocean Space Centre gir unike muligheter for ny kunnskap, kompetanse og forskning. Les mer på ntnu.no/oceanspacecentre.

Overvåker havrommet

– Vi ønsker også å utvikle bedre teknologi for å kunne overvåke og passe på både tekniske installasjoner og miljøet i havet, sier Bolland.

Dette er teknologi som kan brukes for å følge med på for eksempel algeoppblomstring og miljøutslipp fra skip. NTNU skal også skyte opp sin første satellitt i januar 2022.

Ocean Space Centre

OSC blir det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi og vil drives som en nasjonal forskningsinfrastruktur åpent tilgjengelig for forskningsmiljøer og næringsliv.

OSC består av utdannings- og forskningsinfrastruktur på Tyholt i Trondheim, og Fjordlab med installasjoner utenfor Trondheim, Hitra/Frøya og Ålesund der teknologier testes under reelle driftsforhold.

Infrastrukturen på Tyholt i Trondheim vil bygges på tomten hvor Marinteknisk senter ligger i dag. Deler av dette anlegget vil rehabiliteres, mens det meste blir nybygg.

Statsbygg vil bli byggherre. NTNU vil forvalte statens eierskap til senteret, og være operatør av senteret sammen med SINTEF Ocean.

Les mer på ntnu.no/oceanspacecentre.

Av Marte Frimand

Next article