Skip to main content
Home » Vekst i Rogaland » Kutter klimagassutslipp ved å suge CO2 ut av lufta
Sponset

Globale klimagassutslipp fortsetter å øke i 2021 og klimaendringene skjer raskere enn antatt. Etter en sommer preget av ekstremtemperaturer, med tørke, flom og brann er effektene av klimaendringene blitt synlige for alle.

Alle tiltak som kan stanse klimaendringene må gjennomføres, og i Norge betyr det at vi må legge til rette for å kutte karbonutslipp med ny teknologi. Fra Forus utenfor Stavanger har GreenCap Solutions satt seg fore å bidra ved å fjerne CO2 rett fra lufta.

– Den nye rapporten fra FNs klimapanel er krystallklar. Uten kraftige og umiddelbare utslippskutt, endrer vi livsvilkårene på planeten vår. Vi har ingen tid å miste. Her må alle bidra, sier CSO Jarle Skjæveland i GreenCap Solutions AS.

Norge har allerede forpliktet seg til å redusere sitt årlige utslipp på cirka 50 millioner CO2-ekvivalenter med 50 prosent innen 2030. Skal vi lykkes med det på drøyt åtte år, holder det ikke å bare minke de aktive CO2-utslippene. Vi må også tenke motsatt: Vi må fjerne allerede eksisterende CO2 fra atmosfæren. Ikke bare ved å kanalisere CO2-utslipp fra petroleumsindustrien ned i underjordiske reservoarer, men også fra den luften vi alle puster inn hver dag.

Fangstfarmer på 2 millioner tonn karbon per år

Selskapet GreenCap, som holder til på Forus utenfor Stavanger, har utviklet metoder og løsninger som gjør dette mulig.

– Hverken tanken om eller teknologien bak direktefangst av CO2 fra luften omkring oss, såkalt DAC, er ny. Derimot er kostnadene ved prosessen – både de økonomiske og de energimessige – nå redusert til et nivå som gjør CO2-fangst fra luft til en effektiv måte å redusere totalmengden CO2 i atmosfæren, forteller Jarle Skjæveland.

GreenCap har teknologi til å potensielt etablere fangstfarmer av en betydelig størrelsesorden.

– Et fangstanlegg på to millioner tonn CO2 per år er ingen umulighet, og vil alene representere mer enn ti prosent av Norges forpliktede utslippsreduksjon, forklarer han.

Tall som teller, teknologien bak utslippskuttene

GreenCaps DAC-teknologi er allerede tatt i bruk i lukkede drivhusanlegg. Dette har vist seg å gi større avlinger, bedre ressurseffektivitet og helårlig produksjon. Selskapet har etablert samarbeid med Bellona for å få ned utslippene fra matproduksjon i Norge. Men teknologien har også andre industrielle muligheter og fortrinn i større skala, ikke minst for små og mellomstore bedrifter.

– Luftfangst av CO2 kan plasseres hvor som helst, og er enkel å skalere. Man trenger altså ikke finne noen konkret utslippskilde, forteller Jarle Skjæveland.

Karbonfangsten fra luft kan også plasseres sammen med planlagte karbonfangstanlegg tilknyttet petroleums- eller kullkraftvirksomhet, og forenkler transporten – som ofte er en kostbar faktor i verdikjeden. Teknologien til GreenCap er dessuten mer bærekraftig enn andre metoder. Ingen kjemikalier er tilknyttet prosessen. Den gir ingen deponiutfordringer, og kan håndteres miljørisikofritt av mennesker.

– Og kanskje best av alt: Teknologien har i seg selv en effektivitet opp mot 100 prosent. Det betyr altså at det er null restutslipp av karbon etter fangstprosessen, avslutter han.

Les mer om Greencap Solutions her!

Tekst: Greencap Solutions

Next article