Home » Vekst i Nord-Norge » Mosjøen tilrettelegger for grønt, sirkulært samarbeid
Sponset

Mosjøen har både god plass, billig fornybar kraft og et industrimiljø i verdensklasse. I Mosjøen satser de på sirkulære samarbeid mellom industriene, der et selskaps biprodukt kan nyttiggjøres av andre inn i ny produksjon. Slik sikres verdiskapning og arbeidsplasser i hele Nord-Norge.

– Våre prosjekter skal være innovative og ha en tydelig grønn profil. Det er ingen tvil om at det har gitt store resultater, sier Olav Karlsen, prosjektleder i Mosjøen og omegn næringsselskap KF (MON).

Han trekker frem selskapet Gen2 Energy som et eksempel. De produserer grønt hydrogen. Ved produksjonen, blir det noen biprodukter, som varmt vann. Dette kan videreforedles i ny industri eller nye prosjekter.

– Mosjøen har som mål å bli et nasjonalt hydrogenknutepunkt i tilknytning til Gen2 Energys etablering og storskala produksjon. Tidligere i år fikk de godkjent søknad om forprosjekt til avtak av hydrogen til maritim sektor gjennom Enovas utlysning. De jobber nå mot hovedutlysningen som kommer senere i år, sier Karlsen.

Olav Karlsen

Prosjektleder i Mosjøen og omegn næringsselskap KF

Sirkulært perspektiv

– Videre jobber vi med det sirkulære perspektivet tilknyttet etableringene. Her er tilgang på spillvarme et godt eksempel. Vi rigger prosjekter som nyttiggjør seg av tilgangen på store mengder spillvarme. På denne måten kan vi sørge for at alle muligheter for energibesparelse blir utnyttet i et sirkulært perspektiv. Denne tankegangen legger litt føringer for hvordan vi tenker videre og for hvilke aktører vi ønsker inn, sier Karlsen.

Mosjøen ligger i strømsone Nord – N04, som ligger på rundt en tredjedel av strømprisene i sør. Med overskudd av fornybar kraft, produsert fra vind- og vannkraft, kan regionen tilby kraft til svært konkurransedyktig pris.

– Det betyr mye på bunnlinjen i kraftkrevende industri. Det er et stort fortrinn når vi skal tilrettelegge for fremtidsindustriene som er viktige for det grønne skiftet, sier Ida M. Larsen, prosjektleder ved MON.

Ida M Larsen

Prosjektleder ved Mosjøen og omegn

Skaper synergieffekter

– Når vi får henvendelser fra selskaper som ønsker å etablere seg her, setter vi dem i kontakt med næringslivet og andre aktører. Slik kan vi skape synergieffekter mellom dem som kommer og det vi har, sier Larsen, og viser til Bergen Carbon Solutions (BCS) som produserer karbon nanofiber fra CO2.

– De er en CCU-aktør som skal etablere seg i Mosjøen, og vi har satt i gang prosjekter som støtter opp under deres etablering, sier hun. Larsen forteller at de blant annet jobber med å bygge opp et forskningsmiljø i samarbeid med BCS. Prosjektet heter CNF Arena.

– Målet er å bygge opp et ledende fagmiljø på bruk av karbon-nanofiber og utvikling av fremtidens grønne materialer i Mosjøen. Karbon-nanofiber produsert fra CO2, har et enormt potensial for å redusere klimautslipp i ulike industrier. Det vil bli en viktig brikke i grønn omstilling innen materialteknologi, sier hun.

Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF skal være en pådriver for utvikling og vekst i Mosjøen og Vefsn. Les mer her!

Helgeland Kraft sitt Øvre Forsland Kraftverk har vunnet en internasjonal arkitektur- og bærekraftspris. Foto: Helgeland Kraft.

Trenger arbeidskraft

Det voksende industrimiljøet krever mer arbeidskraft. Mosjøen og omegn er klare for flere innbyggere. Larsen forteller at de trenger et stort spekter av forskjellige yrkesgrupper.

– Vi trenger mer av alt, fra fagarbeidere og administrasjon til ingeniører. Vi får veldig mange fremtidsrettede arbeidsplasser, og ønsker å rekruttere folk som vil være med og bygge fremtidens industri sammen med oss, sier hun.

Et attraktivt sted å etablere seg

– Vi har mange konkrete prosjekter på gang, og jeg tar det som et bevis på at vi er et attraktivt sted å etablere seg. Vi spiller godt på lag med aktørene og jobber hele tiden med å finne relevante prosjekter som kan dra nytte av hverandre, sier Karlsen.

MON KF er Vefsn kommunes næringsselskap. De jobber med samfunns- og næringsutvikling i tillegg til rådgiving for nyetablerere og eksisterende bedrifter.

Les mer på mon.no.

Av Marte Frimand

Neste artikkel