Skip to main content
Home » Vårt vann » Drikkevannet vårt er truet – når kommer det nasjonale løftet?
Vårt vann

Drikkevannet vårt er truet – når kommer det nasjonale løftet?

Liv Kari Skudal Hansteen Adm. direktør Rådgivende Ingeniørers Forening. Foto: Nicolas Tourrenc

I Norge har vi alltid vært velsignet med rent drikkevann. Fjellvann, bekker, og innsjøer har sikret oss det siden nysgjerrige mennesker tok turen over det islagte Skagerrak. Men noe vi alltid har tatt for gitt kan nå forsvinne som dugg for solen, om ikke en ny regjering tar grep.

Tilstanden til vann- og avløpsnettet er kritisk, og forverres år for år. I ytterste konsekvens kan lekkasjer fra avløpsrør og gamle ledninger som slår sprekk true vannforsyningen til boliger, leiligheter, sykehus, brannvesen og andre viktige institusjoner. Hvor kritisk vannforsyningen er, tydeliggjøres av at Oslo kommune vil bruke nærmere 18 milliarder kroner på å sikre ny vannforsyning, slik at hele byen skal kunne få reservevann i en krisesituasjon.

Mange kommuner gjør en knallsterk jobb, men de trenger drahjelp for å løse de enorme utfordringene de står overfor. For å gjøre det som kreves, må stat, kommuner, entreprenører og rådgivere samarbeide. Et riktig investeringstempo vil sørge for å sikre Norge trygg vannforsyning og miljømessig avløpshåndtering, også for fremtidens generasjoner. En økning i sentrale investeringer, og ikke minst større krav til rett kompetanse, gode prosesser, og riktige verktøy er nødvendig. Bestillerkompetansen i det offentlige må styrkes, og mer bruk av ny teknologi og beste praksis vil gi mer valuta for pengene.

Avgiftssjokk for folk flest 

Investeringer i det kommunale vann- og avløpsnettet betales av innbyggerne som bruker det. Dette betyr at avgiftene mest sannsynligvis kommer til å øke drastisk de kommende årene. I mange kommuner en dobling – og i verste fall en tredobling – av gebyrene for vann og avløp. Det vil være uhåndterlig for vanlige husholdninger. Vi er nødt til å tenke nytt. 

Det er sammensatt hvorfor det er så stort vedlikeholdsetterslep nettopp på vann- og avløpsnettet. En stor utfordring er at det politiske ansvaret for vann og avløp er spredt over flere sektorer og departement. Det kan føre til blant annet ansvarspulverisering, dårlig pengebruk, økt usikkerhet og dårligere beredskap.

Dette forventer vi av en ny regjering 

Vi forventer at en ny regjering snarest setter i gang et nasjonalt løft for å møte det store etterslepet og investeringsbehovet innen vann og avløp. Det er kritisk. Og for at vi i fellesskap skal lykkes med å gjøre jobben på en kostnadseffektiv og bærekraftig måte, foreslår vi at regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal gjennomgå rammebetingelser, organisering og regulering av sektoren. Aktuelle virkemiddel kan være nye tiltak for å sikre nok kompetanse, og insentiver for bruk av ny teknologi og beste praksis.

Det viktigste vil uansett være at en ny regjering tar til seg de rådene ekspertene på området kan gi, og sammen med bransjen sette nye standarder og mål for fremtiden. Dette har blitt etterlyst i mange år, uten at noe har skjedd. Imens tikker klokken sakte, men sikkert mot midnatt.

Tekst: RIF

Next article