Skip to main content
Home » Fremtidens vann og avløp » Bruker kjemi for å rense drikke- og avløpsvann – Dette er sirkulær økonomi i praksis
Sponset

Bruk av fellingsmidler til vannrensing har flerfoldige fordeler, beskriver salgsdirektør Ove Sanna i Kemira. I tillegg til høy energiutnyttelse og lavt CO2-avtrykk, gir det mulighet til å resirkulere begrensede ressurser – slik som fosfor.

– Fellingsmidler er et uorganisk produkt som har til hensikt å redusere partikler, organisk stoff og fosfor fra avløpsvann, forteller Ove Sanna i Kemira – som er eneste produsent av fellingsmidler i Norge.

– Det samme prinsippet gjelder også for drikkevann.

Gjenbruk i fokus 

Sirkulær økonomi har stått i sentrum av virksomheten helt siden oppstarten av bedriften for 40 år siden, beskriver Sanna.  

– Vi startet driften med å bruke en råvare som var et biprodukt fra industrien. Dette gir allerede et lavt karbonavtrykk sammenlignet med bruk av jomfruelige råvarer.

Ved å tilsette såkalte fellingsmidler i avløps- eller råvann, vil den påfølgende prosessen føre til at partikler samles og bygges til større enheter, som muliggjør separering fra resten av vannet. På denne måten får man fjernet organiske og uorganiske stoffer som ikke ville blitt fanget opp av andre renseprosesser.

Resirkulering av begrenset ressurs

– Dette er den eneste muligheten for å fjerne fosfor fra avløpsvann før det renner ut i vassdrag eller havet, forklarer Sanna.  

– Da sitter vi igjen med en konsentrert fosforfraksjon som kan resirkuleres. Det er utrolig viktig å holde tilbake fosforet, som er en svært begrenset ressurs på jorda. Bruken av fosfor i dag er ikke bærekraftig, sier han, og påpeker at fosfor også er knyttet til algeoppblomstring i ferskvann.

Kemira har også utviklet løsninger for å utnytte organisk stoff i avløpsvann.

Fra avfallsstoff til biogass 

– Den viktigste energimessige verdien som finnes i avløpsvann er organisk stoff.

Kemira bruker derfor forfelling for å fjerne mest mulig organisk materiale fra vannet, som deretter blir brukt til produksjon av biogass. Dette reduserer også volum og energiforbruket i en etterfølgende biologisk renseprosess.

– Ikke bruke energi for å fjerne energi – dette er en tanke som alltid preget våre prosesstekniske løsninger.

Av Morten Risberg

Next article