Skip to main content
Home » Grønn transport » Uten hydrogen vil transportutslippene bli altfor store
Grønn transport

Uten hydrogen vil transportutslippene bli altfor store

Stadig flere produsenter lanserer hydrogenlastebiler. Foto: Hyundai Motor Group

Skal Norge klare å nå sine ambisiøse klimamål i 2030 må vi ta i bruk utslippsfri hydrogen. Og det må skje raskt.

Foreløpig ser utviklingen dessverre ut til å gå i feil retning. I 2021 var de samlede utslippene fra transportsektoren 16,2 millioner tonn CO2. Dette bekreftet at utslippene hadde økt med 3,2 prosent fra året før.

Men nå øynes det håp for en koordinert norsk hydrogensatsing – også på veiene. Det ble klart under Stortingets behandling av energimeldingen 17. juni. Der fikk regjeringen beskjed om å utrede hvordan det raskt kan utvikles et landsdekkende nettverk av fyllestasjoner og knutepunkter for hydrogen for landtransport, sjøtransport og til industrien. Regjeringen fikk frist frem til mai neste år med å komme tilbake til Stortinget med en oppskrift på utbygging av hydrogenstasjoner i hele landet.

Krever sterke virkemidler nå

Blant Norsk Hydrogenforum (NHF) sine medlemmer er det både utålmodige aktører som vil bygge ut hydrogenstasjoner og klimabevisste transportører som vil ta i bruk hydrogenlastebiler.

Stadig flere transportselskaper ser at de er avhengige av å ta i bruk hydrogenkjøretøy dersom de skal nå målet om nullutslipp. Sammen med våre medlemmer og Zero, har NHF svaret på hva politikerne bør gjøre.

For transportørene er fraværet av fyllestasjoner for hydrogen den åpenbart største barrieren. Etablering av et konkurransebasert program for utbygging av hydrogenstasjoner langs de viktigste transportkorridorene kan gi en effektiv forsering av dette hinderet. Det vil kreve en investeringsstøtte opptil 80 prosent for de første stasjonene.

Produksjonen av hydrogenkjøretøy er i en tidlig fase. Bilene er fortsatt kostbare i innkjøp. For å stimulere til en overgang fra diesel til hydrogen må det gis en investeringsstøtte som kan dekke inntil 80 prosent av merkostnaden for å kjøpe en hydrogenlastebil fremfor en diesel-lastebil. Ordningen bør gjelde til vi har 500 hydrogenlastebiler på norske veier.

Det er urimelig at lastebileierne skal ta en stor del av kostnaden for omstillingen alene. Lastebilnæringen består i hovedsak av små aktører og også de små aktørene må få muligheten til å delta i det grønne skiftet.

Det er også viktig å få på plass langsiktige fordeler som kan belønne bruken av nullutslippsfrie lastebiler. Gratis passering i bomringene og gunstige priser på statlige og fylkeskommunale fergesamband er eksempler på slike nødvendige virkemidler, fremholder NHF.

EU og våre naboland er på ballen

For å få en raskere overgang til nullutslippskjøretøy varsler EU-kommisjonen krav til flere nullutslippskjøretøy i offentlige anskaffelser og i store kjøretøyparker.

Sverige er i ferd med å bli et foregangsland. De har virkelig fått øynene opp for hydrogen til tungtransport. Nylig bevilget Energimyndigheten støtte til 13 nye stasjoner i sitt program «Regionala elektrifieringspiloter». Svenske myndigheter dekker 100 prosent av investeringskostnaden. Stasjonene skal stå klare i løpet av 2023.

Skal lastebilene kunne fortsette å kjøre på kryss og tvers i Europa, vil mange av dem være avhengig av hydrogen for å klare jobben. Derfor må også Norge være en del av et robust, europeisk nettverk av fyllestasjoner. Skal vi klare det, må vi komme i gang. Vi må bygge ut hydrogenstasjoner nå.

Ingebjørg Telnes Wilhelmsen

Generalsekretær i Norsk Hydrogenforum

Tekst: Ingebjørg Telnes Wilhelmsen, Generalsekretær i Norsk Hydrogenforum

Next article