Skip to main content
Home » Grønn transport » Framtiden er både individuell, kollektiv og delt reiseatferd
Grønn transport

Framtiden er både individuell, kollektiv og delt reiseatferd

Foto: Unsplash

Framtidens mobilitet: Det er vanskelig å spå – især om framtiden! 

Men visse trender peker seg ut og kan angi en retning. En slik tendens er at framtidens daglige reiser i økende grad vil bli mer multimodale – vi kommer til å bruke flere ulike transportmidler – også på samme reisen. I tillegg vil reisene ha innslag av både å være individuelle, kollektive og foregå med transportmidler som vi deler med andre.

Privatbil og sykkel er individuelle transportmidler som frakter oss effektivt fra der vi er til der vi skal – i motsetning til kollektivtransport som frakter oss «fra der vi ikke er, til der vi ikke skal», for å sitere Ruters adm. dir. Bernt Reitan Jenssen. Individuelle transportmidler er det en tradisjon for at vi i stor grad eier selv, men ordninger med bildeling blir stadig mer populære og er forventet å vokse. Nabobil eller Bilkollektivet er eksempler på dette. Elsparkesykler er et annet nytt individuelt transportmiddel hvor leie er blitt totalt dominerende.

Vi ser i økende grad at et kollektivt element blandes inn i denne individuelle og delte transporten. Ulike drosjekonsepter vokser fram der flere passasjerer kjører sammen. Det gjøres forsøk med bestillingstransport der små busser avviker fra ruten og plukker opp folk der de bor.

Bjørne Grimsrud

Transportøkonomisk institutt

Tjenester framfor produkter

Utviklingen innen mobilitetssektoren henger også sammen med generelle trender ellers i samfunnet. En av dem er at vi i større grad kjøper tjenester framfor produkter. Andelen av verdens verdiskaping og sysselsetting som skjer innenfor tjenesteytende næringer anslås nå til om lag 70 prosent. En viktig omstilling for mange bedrifter er å legge om forretningsstrategien fra å selge produkter til å selge tjenester. Dette skjer fordi kundene etterspør det.

Innovasjonsguru Theodore Levitt formulerte det en gang slik for folk som går inn i en verktøybutikk: «Customers do not want a drill, they want the holes that the drill will make”!  De ikke interessert i verktøy i seg selv, men resultatet. 

Konsekvensen av denne tankegangen er i ferd med å slå for fullt inn i mobilitetssektoren og endrer aktørenes tilnærming. Enkelte bilprodusenter tilbyr nå utleieordninger i tillegg til salg. De tar konsekvensen av at mange kunder ikke primært ønsker seg en bil, de ønsker å komme seg fra A til B! Hvis man kan få dekket reisebehovene sine på en effektiv måte, og det i tillegg er billigere enn å eie en egen bil, vil mange velge en slik løsning.

Mobility as a Service

Mange kaller det nye reiseproduktet som er i emning for Mobility as a Service (MAAS). Her ligger det et enormt marked. Flere kollektivselskaper er i dag  hovedleverandører av kollektivreiser som igjen produseres av underleverandører. De posisjonerer seg for denne utviklingen, for eksempel ved å tilby elsparkesykler gjennom sin billettapp og dermed tilby en mer komplett reise.

Men hva når Google eller andre multinasjonale aktører satser i dette markedet? Mobilitetsområdet er som skapt for plattformøkonomi der en stor aktør kan dominere markedet gjennom en digital plattformløsning som blir så overlegen at de fleste vil velge å bruke den.  Alle de største multinasjonale bedriftene som har vokst fram de senere årene (Google, Facebook, Apple, Uber etc) er slike digitale plattformselskaper.

Mobilitetsområdet er et mulig neste marked for et stort plattformselskap.  Om eller når det vil skje, er også avhengig av hvordan myndighetene regulerer dette.

Av adm. dir. Bjørne Grimsrud, Transportøkonomisk institutt

Next article