Skip to main content
Home » Grønn forbruker » Storbyuniversitetet OsloMet bidrar til grønn omstilling med arbeidsrelevant forskning og utdanning
Sponset

Skal man oppnå de globale bærekraftsmålene og EUs klimamål må næringslivet involveres. OsloMet har som mål at bachelorstudentene skal ha grunnleggende kompetanse i bærekraft ved endt utdannelse.

Viserektor for forskning og utvikling ved OsloMet, Per Martin Norheim-Martinsen, mener man må integrere forskning på bærekraft inn i utdanningene.

Per Martin Norheim-Martinsen

Viserektor for forskning og utvikling ved OsloMet

Foto: Sonja Balci

– Som storbyuniversitet er det implisitt at vi skal bidra til bærekraftig regional utvikling innen næringsliv og offentlige tjenester som våre profesjonsutdanninger retter seg mot. Vi ønsker å utdanne studenter som har bærekraftperspektivet innlemmet i måten de tenker på, slik at de tar dette med seg inn i arbeidslivet.

Forskningsbasert læring

To forskere som ruster studentene til et arbeidsliv med høyt fokus på klimamål og bærekraft er professor Peter Geoffrey Schild, forskningsleder for forskningsgruppen SustainaBUILT, og professor i designteori, Astrid Skjerven, som deltar i forskningsgruppen Design, kultur og bærekraft. Hun leder også planleggingen av et nytt PhD-program om innovasjon for bærekraft, som blir selve «flaggskipet» i OsloMets satsning på dette området.

Astrid Skjerven

Professor i designteori ved Oslo Met, Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for produktdesign

Foto: Maja Stende/Oslo Met

Produktdesign

Professor Astrid Skjerven og hennes kollegaer arbeider for at studentene skal ha bærekraft som en ryggmargsrefleks når de senere i livet skal designe fremtidens produkter og tjenester.

– Folk tenker gjerne på design som noe som øker forbruk, men i dagens undervisning er bærekraft integrert slik at vi får mindre forbruk og mer gjenbruk, sier hun.

– Når en skal tenke grønn omstilling i design, handler det om å endre tanke- og handlingsmønstre hos både designere og brukere. Vi må satse på kvalitet og gjenbruk, skape produkter som varer lenger og systemer som støtter opp under dette, sier Astrid Skjerven videre.

– Grønn omstilling er et stort fagfelt som innlemmer mange ulike disipliner. Det betyr at tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å lykkes. Det er nettopp dette det nye PhD-programmet i innovasjon for bærekraft legger opp til.

Peter Geoffrey Schild

Leder av forskningsgruppen SustainaBuilt

Foto: Sonja Balci

Klimanøytrale bygg

Professor Peter Schild og kollegaer forsker på hvordan man kan oppnå klima- og energinøytrale bygg gjennom utvikling av nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse.

– Utslipp av klimagasser fra byggevirksomhet og drift av bygninger er enorme, hele 38 prosent av de globale utslippene, sier han.

EU har derfor vedtatt at hele bygningsmassen i EU skal bli klima- og energinøytral innen 2050.

– Dette er bakteppet når vi utdanner fremtidens ingeniører i fagfeltet «energi og miljø i bygg» på OsloMet.

Byggenæringen etterspør ingeniører med tverrfaglig og dyp kompetanse i grensesnittet mellom bygningsteknologi, installasjoner, innemiljø og arkitektur. Studentene lærer om energieffektiv klimatisering, smart automasjon, lokal fornybar energi, bygningsfysikk, helse, og mye mer.

Prosjektering av plusshus krever i tillegg høy digital kompetanse.

Stort potensial innenfor VVS

– Vårt nyeste forskningsprosjekt ser på reduksjon av klimagassutslipp fra produksjon, bruk, og utskiftning av VVS-installasjoner. Byggenæringen vet lite om dette, men foreløpige analyser viser at det utgjør en vesentlig andel av byggets totale klimagassregnskap, spesielt ved rehabilitering.

– Skal vi klare å gjøre EU klimanøytral innen 2050 må vi ikke bare forske, men også gjennomføre, sier Peter Schild avslutningsvis.

Det er nettopp dét vi ønsker å gi våre studenter, påpeker viserektor Per Martin Norheim-Martinsen, – handlingskompetanse basert på kunnskap.

Next article