Home » Businessguiden » Bærekraftig finans med PwC
Sponset

For å få midlene og mulighetene til å møtes er det spesielt én bransje som vil sitte i forsetet og spille en nøkkelrolle når det kommer til bærekraftig finans – og det er Finansnæringen.

– Finansnæringen har en unik mulighet til å påvirke bærekraftig utvikling. De beslutter hvilke krav og forventninger vi stiller til utlånte penger, hva vi forsikrer og hvor kapitalen investeres, sier Magnus Young, som er bærekraftsrådgiver i PwC

Finansnæringen som katalysator for bærekraftig utvikling

I 2017 var både Spillum og Young, sammen med Finansforbundet, med på å utarbeide rapporten om «Grønne vekstmuligheter for norsk finansnæring – muligheter og ansvar». Oppfølgeren kom i fjor, som de også var med å samarbeide på, «Finansnæringen som katalysator for bærekraftig utvikling». Formålet med rapporten er økt bevissthet om hvordan næringen kan bidra til en økende bærekraftig utvikling, i tillegg til å hente nye innsikt og kunnskap for videre endring.

Positiv utvikling

– Det er svært positivt å se hvor mye som har skjedd i norske finanshus de siste fire årene. Siden forrige rapport ser vi en tydelig utvikling i markedet for grønne investeringer, integrasjon av ESG i strategi og virksomhetsstyring, og bærekraftsrapportering i forkant av kommende krav, forteller Young.

– Vi ser også sterk vekst i utstedelser av grønne obligasjoner og en start på andre, bærekraftskoblede obligasjoner, innen blant annet bærekraftig havbruk og sirkulærøkonomi. Det er også stadig flere som tilbyr grønne spare- og låneprodukter, som insentiver med bærekraftig atferd.

Ved utgangen av 2020 var Norge på god vei mot 196 grønne milliarder på Oslo Børs, noe som er en firedobling fra 46 milliarder i 2016. Så det er mye som har skjedd de siste fem årene, forteller Magnus Young.

Forbedringspotensialet er fortsatt stort

Selv om utviklingen som har skjedd i stor grad har vært positiv, er både Young og Spillum veldig klare på at det fremdeles er et stort forbedringspotensial hos bransjen. Og det går mye på hvordan finansnæringen bruker – og kan bruke sin posisjon til å påvirke ressurskrevende næringer på en mer bærekraftig måte.

Til det har Spillum og Young fra PwC pekt ut fem tiltaksområder de mener bransjen kan bli bedre på, og som vil bli viktige i årene fremover.

Dette er de fem bærekraftsrådene til finansnæringen:

1. Definer strategi og sett et tydelig ambisjonsnivå 

– Her handler det om å utarbeide strategier for håndteringen av makrotrender, som for eksempel hvordan klimaendringer kan utgjøre en finansiell risiko for bankens lånekunder. Hvilke ESG-tilpasninger som kan og bør prioriteres vil avhenge av selskapets mulighetsrom og ambisjonsnivå, begynner Spillum.

– Ansvaret bør tillegges en dedikert person i ledergruppen, som skal sikre oppfølging av strategi og regelmessig rapportering til styret. 

2. Tilby produkter og tjenester som bidrar til bærekraftig vekst 

– Når strategien og ambisjonsnivået er satt, vil de neste naturlige stegene være å identifisere hvilke virkemidler som virksomheten kan benytte, hvilke kompetanseområder som må utvikles og hvordan målsettinger for bærekraft skal gjennomføres i de ulike delene av virksomheten, sier Young.

– Da er det viktig å se mulighetene i bærekraft og klimaomstillingen. De beste ser på muligheter i de bransjene som selskapet er mest eksponerte mot. En bank med stor eksponering mot shipping eller landbruk kan eksempelvis tenke seg å være en pådriver for grønn skipsfart eller innovative produksjonsmetoder i landbruket.

3. Lag en konkret plan for kompetanseheving

– Produktfokuset på bærekraft betyr at vi trenger mer kunnskap om hvordan finansprodukter påvirker miljø og samfunn. Det betyr økt fokus på kompetanseheving i årene som kommer, der aktuelle temaer i tiden inkluderer EU-taksonomien, bærekraftsrapportering, klimarisiko, bærekraftsstrategi, klimateknologi, sirkulære forretningsmodeller og sosiale rettigheter, sier Young.

– Og dersom Norge ønsker å ta en ledende posisjon, bør kompetanseløftet starte enda tidligere – allerede på grunnskolen og i fagplanene til høyskoler og universitet. Myndighetene bør også sette spesifikke kompetansekrav, eksempelvis gjennom krav til ulike sertifiseringer.

4. Bidra til plattformer og systemer for sikker datadeling 

– En sentral utfordring for finansnæringen er å skaffe data av tilfredsstillende kvalitet for å integrere bærekraft i risikostyring, rådgivning og utvikling og salg av finansielle produkter, forteller Spillum. 

– Flere av aktørene vi har intervjuet fremhever nettopp manglende datakvalitet og lite tilgjengelig data som en av de største utfordringene for å lykkes med å videreutvikle bærekraftig finans.

Ifølge Spillum er det fortsatt et betydelig gap mellom informasjonen investorer ønsker seg for å treffe veloverveide beslutninger knyttet til ESG-faktorer og næringslivets egen rapportering på området. 

– I tillegg til at EU-taksonomien og nye lovverk vil spille positivt inn, kan også finansbransjen selv bidra til at norske selskaper blir i bedre stand til å presentere vesentlig informasjon om bærekraft. Viktige grep kan være å kommunisere tydelige og konsistente forventninger, og synliggjøre hva som står på spill for selskaper i tiden som kommer.

5. Opprett egen klynge for bærekraftig finans

– Siste råd er å etablere en egen klynge for bærekraftig finans i Norge, med formål om å tette kunnskapsgapet knyttet til bærekraftig finans, oppskalering av bærekraftig innovasjon og skape nye grønne jobber, sier Young. 

Han utdyper videre. 

– Klyngen kan fungere som en arena for å utvikle konkrete løsninger for å nå bærekraftsmålene. For aktørene i finansbransjen gir det mulighet til å allokere kapital til bærekraftige selskaper som et faglig utvalg har kvalitetssikret og vurdert som levedyktig. For bærekraftige oppstartsselskaper åpner det muligheter for tilgang på kapital og finansiell kompetanse. 

Les mer om PwC her!

Tekst: Martine Kolstad

Neste artikkel