Med sine rike ressurser i form av sjømat, olje, gass, malm og mineraler, representerer Nord-Norge et viktig område for videre vekst i landet vårt. Nærheten til den nordlige sjøruten korter ned avstanden til de store markedene i øst og den storslåtte naturen gjør oss unike for turister. I tillegg har vi store mengder fornybar energi som kan benyttes industrielt. De siste funnene av olje og gass i Barentshavet gjør at ressursanslagene økes, og oljeselskapene posisjonerer seg for neste tildelingsrunde. Aktiviteten flytter seg stadig lenger nordover, og i løpet av få år vil boringer foregå i islagt farvann. Dette skjerper fokuset på sikre og eff ektive løsninger. Gruvedrift har lange tradisjoner og potensialene for omfattende økning i mineralaktiviteten i nord er store. I utgangspunktet har vi fordeler med kort vei til dypvannshavn og muligheter for sjødeponi. Det er viktig å få til en permanent avklaring med reindriften slik at investorer på gruvesiden får nødvendig forutsigbarhet i sin virksomhet. Her kan vi lære av Sverige og Finland, som er langt mer attraktive for investorer.

Ringvirkninger

Det er ingen automatikk knyttet til vekst i Nord-Norge som følge av økt tilgang til råvarer i nord. Vi har en velutviklet leverandørindustri knyttet til olje og gass som i all hovedsak er lokalisert på Vestlandet. I Trondheim og Stavanger finner vi internasjonalt ledende F&U-miljøer som kontinuerlig arbeider med å løse utfordringene knyttet til olje og gass i nord. Skal Nord-Norge dra nytte av ringvirkningene som følge av økt petroleumsvirksomhet i nord, må riktige strategier og handlingsplaner velges.

For Nord-Norge er det viktig å være inkluderende og fokusere på de fordelene kunnskap om nordområdene betyr for verdiskaping og industriutvikling i landsdelen.

Lokal kunnskap

For Nord-Norge er det viktig å være inkluderende og fokusere på de fordelene kunnskap om nordområdene betyr for verdiskaping og industriutvikling i landsdelen. Tilgang til lokal kapital er begrenset, og nordnorske investeringer må knyttes til produkter og tjenester med basis i denne lokale kunnskapen. Vi vet at det finnes gründere med fremragende entreprenøregenskaper over hele landsdelen som representerer en viktig del av vekstkulturen i nord. Disse må løftes frem! Samtidig må vi legge forholdene til rette for investo- rer og samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Vi klarer ikke alene å skape effektive ringvirkninger for Nord-Norge. Lokal kunnskap knyttet til kulde, mørketid, vær og vind samt erfaringer fra fiskerienes operasjoner i is - langt fra støttesystemer på land – er viktige lokale bidrag. Denne kunnskapen må deles med nasjonale og internasjonale aktører som ser nordover.

Kompetanse og anvendt forskning

UiT – Norges arktiske universitet har en viktig rolle som institusjon for utdanning av etterspurt kompetanse og kapasitet i nord. Det samme gjelder Universitetet i Nordland og høyskolene i Narvik, Harstad og Nesna. Vi har også god tilgang til kompetent arbeidskraft fra våre naboland. Det må i sterkere grad satses på anvendt forskning knyttet til nordområdene, der industri og næringsliv med fokus på lokal ver- diskaping settes i førersetet. Virkemiddelapparatet må i sterkere grad tilrettelegge for lokal vekst og innovasjon der hele Norge deltar. Det er også viktig at den direkte offentlig finansierte forskningen i sterkere grad konkurranseutsettes slik at relevans og kvalitet sikres. Alle inviteres med til økt verdiskaping i nord!