Faktaboks om Ofoten – Hammerfest

  • Fått konsesjon for første del fra Ofoten – Balsfjord
  • Byggingen er startet, og byggetid er beregnet til 3-4 år.
  • Fire stasjoner skal utvides; Ofoten, Kvandal, Bardufoss og Balsfjord
  • Ca 150 km med ledning skal bygges
  • Prosjektet er kostnadsberegnet til 3,2 – 3,7 MRD.
  • En rekke lokale og regionale aktører er underleverandører
  • Konsesjonssøknad fra Balsfjord til Hammerfest er til klagebehandling hos OED og en avklaring er forventet tidlig i 2015.

Statnett har som samfunnsoppdrag å sikre strømforsyningen i hele landet, og samtidig møte behovene for økt forbruk slik at verdier og arbeidsplasser kan utløses. Neste generasjon kraftsystem skal utvikles for å møte nye behov i landet.

"Ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord er nå under bygging, og vil bedre forsyningssikkerheten til den nordligste landsdelen betydelig."

I nord er forsyningssikkerheten allerede i dag periodevis anstrengt, spesielt på vinteren, og framtidsutsiktene til ny industrivekst vil kreve tilrettelegging av kraftinfrastruktur om de skal realiseres.

Bygging pågår

 -Ny 420 kV ledning fra Ofoten til Balsfjord er nå under bygging, og vil bedre forsyningssikkerheten til den nordligste landsdelen betydelig, forteller Lont. -Og Intensjonen er å videreføre ledningen inn til Finnmark, sier han.

Konsesjonssøknaden til videreføring fra Balsfjord til Hammerfest er til klagebehandling hos Olje- og energidepartementet. En avklaring er ventet tidlig 2015.

Rasjonell utbygging

I Statnetts samfunnsoppdrag ligger også en sterk føring om samfunnsmessig rasjonell utbygging.

–Vi kan ikke bygge ut fra forespeilede planer som ikke er bekreftet, påpeker Lont. -Når større kraftkrevende prosjektet utsettes, får det innvirkning på vår utbyggingstakt, fortsetter han.

"Det er avgjørende å få kjennskap til hvor og når nytt, større forbruk vil komme for å kunne planlegge en samfunnsmessig rasjonell utbygging."

Dette gjelder bl.a Snøhvit tog 2 samt ilandføring av Skrugard. Også i Øst-Finnmark har utviklingen latt vente på seg.

For å samstemme utbygging tidsmessig til behovene er Statnett avhengig av en tett og god dialog med kraftkrevende industriaktører med planer for nord.

–Det er avgjørende å få kjennskap til hvor og når nytt, større forbruk vil komme for å kunne planlegge en samfunnsmessig rasjonell utbygging, understreker Lont.

Synergier

Bygging av ny 420 kV ledning fra Ofoten

– Balsfjord skal utløse ny industri, men genererer også i seg selv næringsutvikling. Prosjektet skal pågå over flere år, milliarder skal investeres og til nå er det skrevet kontrakter med mange lokale og regionale bedrifter, Hovedentreprenørene Concortio Italia og Rebaioli har igjen inngått avtaler med lokale selskap.